གྲངས་ཀྱི་ ལས་འགན་ཚུའི་ ལེའུ་གཉིས་པ།

F.DIST.RT

t-distribution གི་ ལུགས་ལྡོག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

FDIST(Number; degrees_freedom_1; degrees_freedom_2)

ཨང་གྲངས་དེ་ ཨེཕ་ བགོ་བཀྲམ་རྩིས་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་ཨིན།

degrees_freedom_1 དེ་ ཨེཕ་ བགོ་བཀྲམ་ནང་གི་ དཔྱ་གྲངས་ནང་གི་ རང་དབང་གི་དབྱེ་རིམ་ཚུ་ཨིན།

degrees_freedom_2 དེ་ ཨེཕ་ བགོ་བཀྲམ་ནང་ གཞི་གྲངས་ནང་གི་ རང་དབང་གི་ དབྱེ་རིམ་ཚུ་ཨིན།

Example

=F.DIST.RT(0.8;8;12) yields 0.6143396437.

F.INV.RT

t-distribution གི་ ལུགས་ལྡོག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

FINV(Number; degrees_freedom_1; degrees_freedom_2)

ཨང་གྲངས་དེ་ ལུགས་ལྡོག་ F བགོ་བཀྲམ་དེ་རྩིས་བརྐྱབ་ནི་ཨིན་པའི་ འབྱུང་འགྱུར་གནས་གོང་ཨིན།

degrees_freedom_1 དེ་ ཨེཕ་ བགོ་བཀྲམ་གྱི་དཔྱ་གྲངས་ནང་གི་རབ་དབང་གི་དབྱེ་རིམ་ཚུའི་གྱངས་ཁ།

degrees_freedom_2 དེ་ ཨེཕ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ གཞི་གྲངས་ནང་གི་རང་དབང་གི་དབྱེ་རིམ་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

Example

=F.INV.RT(0.5;5;10) yields 0.9319331609.

FDIST

ཨེཕ་བགོ་བཀྲམ་གཅིག་གི་ གནས་གོང་ཚུ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

Syntax

FDIST(Number; degrees_freedom_1; degrees_freedom_2)

ཨང་གྲངས་དེ་ ཨེཕ་ བགོ་བཀྲམ་རྩིས་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་ཨིན།

degrees_freedom_1 དེ་ ཨེཕ་ བགོ་བཀྲམ་ནང་གི་ དཔྱ་གྲངས་ནང་གི་ རང་དབང་གི་དབྱེ་རིམ་ཚུ་ཨིན།

degrees_freedom_2 དེ་ ཨེཕ་ བགོ་བཀྲམ་ནང་ གཞི་གྲངས་ནང་གི་ རང་དབང་གི་ དབྱེ་རིམ་ཚུ་ཨིན།

Example

=FDIST(0.8;8;12) yields 0.61.

FDIST

t-distribution གི་ ལུགས་ལྡོག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

F.DIST(Number; DegreesFreedom1; DegreesFreedom2 [; Cumulative])

ཨང་གྲངས་དེ་ ཨེཕ་ བགོ་བཀྲམ་རྩིས་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་ཨིན།

degrees_freedom_1 དེ་ ཨེཕ་ བགོ་བཀྲམ་ནང་གི་ དཔྱ་གྲངས་ནང་གི་ རང་དབང་གི་དབྱེ་རིམ་ཚུ་ཨིན།

degrees_freedom_2 དེ་ ཨེཕ་ བགོ་བཀྲམ་ནང་ གཞི་གྲངས་ནང་གི་ རང་དབང་གི་ དབྱེ་རིམ་ཚུ་ཨིན།

སི་ = ༠ གིས་ སྟུག་ཚད་ལས་འགན་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན། སི་ = ༡ གིས་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་དེ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

Example

=F.DIST(0.8;8;12;0) yields 0.7095282499.

=F.DIST(0.8;8;12;1) yields 0.3856603563.

FINV

ཨེཕ་ འབྱུང་འགྱུར་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ ལུག་ལྡོག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ཨེཕ་བགོ་བཀྲམ་དེ་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་བའི་གནད་སྡུད་ཆ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་ནིའི་ལུ་ ཨེཕ་བརྟག་ཞིབ་ཚུའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Syntax

FINV(Number; degrees_freedom_1; degrees_freedom_2)

ཨང་གྲངས་དེ་ ལུགས་ལྡོག་ F བགོ་བཀྲམ་དེ་རྩིས་བརྐྱབ་ནི་ཨིན་པའི་ འབྱུང་འགྱུར་གནས་གོང་ཨིན།

degrees_freedom_1 དེ་ ཨེཕ་ བགོ་བཀྲམ་གྱི་དཔྱ་གྲངས་ནང་གི་རབ་དབང་གི་དབྱེ་རིམ་ཚུའི་གྱངས་ཁ།

degrees_freedom_2 དེ་ ཨེཕ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ གཞི་གྲངས་ནང་གི་རང་དབང་གི་དབྱེ་རིམ་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

Example

=FINV(0.5;5;10) yields 0.93.

FINV

ཨེཕ་ འབྱུང་འགྱུར་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ ལུག་ལྡོག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ཨེཕ་བགོ་བཀྲམ་དེ་ ཁྱད་པར་ཕྱེ་བའི་གནད་སྡུད་ཆ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་བར་ན་མཐུན་འབྲེལ་བཟོ་ནིའི་ལུ་ ཨེཕ་བརྟག་ཞིབ་ཚུའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

FINV(Number; degrees_freedom_1; degrees_freedom_2)

ཨང་གྲངས་དེ་ ལུགས་ལྡོག་ F བགོ་བཀྲམ་དེ་རྩིས་བརྐྱབ་ནི་ཨིན་པའི་ འབྱུང་འགྱུར་གནས་གོང་ཨིན།

degrees_freedom_1 དེ་ ཨེཕ་ བགོ་བཀྲམ་གྱི་དཔྱ་གྲངས་ནང་གི་རབ་དབང་གི་དབྱེ་རིམ་ཚུའི་གྱངས་ཁ།

degrees_freedom_2 དེ་ ཨེཕ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ གཞི་གྲངས་ནང་གི་རང་དབང་གི་དབྱེ་རིམ་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

Example

=F.INV(0.5;5;10) yields 0.9319331609.

FISHER

ཨེགསི་དོན་ལུ་ ཕི་ཤར་བསྒྱུར་བ་སླར་ལོག་འབད་དེ་ སྤྱིར་བཏང་བགོ་བཀྲམ་གྱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ ལས་འགན་གཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

FISHER(ཨང་།)

ཨང་གྲངས་དེ་ བཟོ་བསྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་ཨིན།

Example

=FISHER(0.5) yields 0.55.

FISHERINV

ཨེགསི་དོན་ལུ་ ཕི་ཤར་བསྒྱུར་བའི་ལུག་ལྡོག་སླར་ལོག་འབད་དེ་ སྤྱིར་བཏང་བགོ་བཀྲམ་གྱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ ལས་འགན་གཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

FISHERINV(ཨང་།)

ཨང་གྲངས་ དེ་ རིམ་ལོག་བཟོ་བསྒྱུར་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་གོང་ཨིན།

Example

=FISHERINV(0.5) yields 0.46.

FTEST

ཨེཕ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ གྲུབ་འབྲས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

FTEST(Data_1; Data_2)

Data_1 དེ་ ཨེ་རེ་དྲན་ཐོ་དང་པམ་ཨིན།

Data_2 དེ་ དྲན་ཐོ་ཨེ་རེ་གཉིས་པམ་ཨིན།

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=FTEST(A1:A30; B1:B12) གནད་སྡུད་ཆ་ཚན་གཉིས་ཆ་རང་ཁོང་རའི་མི་མཐུན་པ་ནང་སོ་སོར་ཨིན་མེན་རྩིས་སྟོནམ་ཨིནམ་དང་ ཆ་ཚན་གཉིས་ཆ་རང་མི་རློབས་བསྡོམས་གཅིག་པ་ལས་འཐོན་འཐོནམ་འོང་བའི་འབྱུང་འགྱུར་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

FTEST

ཨེཕ་བརྟག་ཞིབ་ཀྱི་ གྲུབ་འབྲས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

FTEST(Data_1; Data_2)

Data_1 དེ་ ཨེ་རེ་དྲན་ཐོ་དང་པམ་ཨིན།

Data_2 དེ་ དྲན་ཐོ་ཨེ་རེ་གཉིས་པམ་ཨིན།

Example

=FTEST(A1:A30; B1:B12) གནད་སྡུད་ཆ་ཚན་གཉིས་ཆ་རང་ཁོང་རའི་མི་མཐུན་པ་ནང་སོ་སོར་ཨིན་མེན་རྩིས་སྟོནམ་ཨིནམ་དང་ ཆ་ཚན་གཉིས་ཆ་རང་མི་རློབས་བསྡོམས་གཅིག་པ་ལས་འཐོན་འཐོནམ་འོང་བའི་འབྱུང་འགྱུར་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

GAMMA

Returns the Gamma function value. Note that GAMMAINV is not the inverse of GAMMA, but of GAMMADIST.

Syntax

GAMMA(Number)

ཨང་གྲངས་དེ་ གམ་མ་བགོ་བཀྲམ་དེ་ རྩིས་སྟོན་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་ཨིན།

GAMMADIST

གམ་མ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ གནས་གོང་ཚུ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

The inverse function is GAMMAINV.

Syntax

GAMMADIST(Number; Alpha; Beta [; C])

ཨང་གྲངས་དེ་ གམ་མ་བགོ་བཀྲམ་དེ་ རྩིས་སྟོན་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་ཨིན།

ཨཱལ་ཕ་དེ་ གམ་མ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ ཚད་བཟུང་ཨཱལ་ཕ་ཨིན།

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

སི་ = ༠ གིས་ སྟུག་ཚད་ལས་འགན་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན། སི་ = ༡ གིས་ བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་དེ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

Example

=GAMMADIST(2;1;1;1) yields 0.86.

GAMMADIST

གམ་མ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ གནས་གོང་ཚུ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

The inverse function is GAMMAINV or GAMMA.INV.

This function is similar to GAMMADIST and was introduced for interoperability with other office suites.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

GAMMA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative)

ཨང་གྲངས་དེ་ གམ་མ་བགོ་བཀྲམ་དེ་ རྩིས་སྟོན་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་ཨིན།

ཨཱལ་ཕ་དེ་ གམ་མ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ ཚད་བཟུང་ཨཱལ་ཕ་ཨིན།

Beta is the parameter Beta of the Gamma distribution.

Cumulative = 0 or False calculates the probability density function; Cumulative = 1, True, or any other value calculates the cumulative distribution function.

Example

=GAMMA.DIST(2;1;1;1) yields 0.86.

GAMMAINV

གམ་མ་བསྡུ་གསོག་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ ལོགས་ལྡོག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

GAMMAINV(ཨང་; ཨཱལ་ཕ་; སྔོན་དཔྱད།)

ཨང་གྲངས་དེ་ གམ་མ་ལུགས་ལྡོག་བགོ་བཀྲམ་དེ་རྩིས་སྟོན་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་འབྱུང་ངེས་ཨིན།

ཨཱལ་ཕ་དེ་ གམ་མ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ ཚད་བཟུང་ཨཱལ་ཕ་ཨིན།

སྔོན་དཔྱད་དེ་ གམ་མ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་སྔོན་དཔྱད་ཚད་བཟུང་ཨིན།

Example

=GAMMAINV(0.8;1;1) yields 1.61.

GAMMAINV

གམ་མ་བསྡུ་གསོག་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ ལོགས་ལྡོག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

This function is identical to GAMMAINV and was introduced for interoperability with other office suites.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

GAMMAINV(ཨང་; ཨཱལ་ཕ་; སྔོན་དཔྱད།)

ཨང་གྲངས་དེ་ གམ་མ་ལུགས་ལྡོག་བགོ་བཀྲམ་དེ་རྩིས་སྟོན་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་འབྱུང་ངེས་ཨིན།

ཨཱལ་ཕ་དེ་ གམ་མ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ ཚད་བཟུང་ཨཱལ་ཕ་ཨིན།

སྔོན་དཔྱད་དེ་ གམ་མ་བགོ་བཀྲམ་གྱི་སྔོན་དཔྱད་ཚད་བཟུང་ཨིན།

Example

=GAMMA.INV(0.8;1;1) yields 1.61.

GAMMALN

གམ་མ་ལས་འགན་གྱི་ རང་བཞིན་མཉམ་གྲངས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།: G(x).

Syntax

GAMMALN(ཨང་།)

ཨང་གྲངས་དེ་ གམ་མ་ལས་འགན་གྱི་ རང་བཞིན་མཉམ་གྲངས་རྩིས་སྟོན་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་ཨིན།

Example

=GAMMALN(2) yields 0.

GAMMALN.PRECISE

གམ་མ་ལས་འགན་གྱི་ རང་བཞིན་མཉམ་གྲངས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།: G(x).

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

GAMMALN.PRECISE(Number)

ཨང་གྲངས་དེ་ གམ་མ་ལས་འགན་གྱི་ རང་བཞིན་མཉམ་གྲངས་རྩིས་སྟོན་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་ཨིན།

Example

=GAMMALN.PRECISE(2) yields 0.

GAUSS

སྤྱིར་བཏང་ཚད་ལྡན་བསྡུ་གསོག་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

GAUSS(x)=NORMSDIST(x)-0.5 ཨིན།

Syntax

GAUSS(ཨང་།)

ཨང་ འདི་ ཚད་ལྡན་སྤྱིར་བཏང་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་འདི་རྩིས་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་མི་འདི་གི་ གནས་གོང་གི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་འདི་ཨིན།

Example

=GAUSS(0.19) = 0.08

=GAUSS(0.0375) = 0.01

GEOMEAN

དཔེ་ཚད་ཀྱི་ ཐིག་རྩིས་མཱིན་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

GEOMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

GEOMEAN(23; 46; 69) = ༤༡་༧༩ ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ འ་ནི་དཔེ་ཚད་ཀྱི་ ཐིག་རྩིས་མཱིན་གནས་གོང་དེ་ ༤༡་༧༩ ཨིན།

HARMEAN

གནད་སྡུད་ཆ་ཚན་གྱི་ ཧར་མོ་ནིཀི་མཱིན་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

HARMEAN(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

GEOMEAN(23; 46; 69) = ༤༡་༧༩ ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་ འ་ནི་དཔེ་ཚད་ཀྱི་ ཐིག་རྩིས་མཱིན་གནས་གོང་དེ་ ༤༡་༧༩ ཨིན།

HYPGEOMDIST

ཚད་བརྒལ་ཐིག་རྩིས་ཀྱི་བགོ་བཀྲམ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

HYPGEOMDIST(X; NSample; Successes; NPopulation [; Cumulative])

ཨེགསི་ དེ་ དཔེ་ཚད་གང་འབྱུང་ནང་ ཐོབ་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

N_sample དེ་ དཔེ་ཚད་གང་འབྱུང་གི་ཚད་ཨིན།

མཐར་འཁྱོལ་ཚུ་ མི་རློབས་བསྡོམས་ནང་ འབྱུང་སྲིད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

N_population དེ་ མི་རློབས་བསྡོམས་ཀྱི་ཚད་ཨིན།

Cumulative (optional) specifies whether to calculate the probability mass function (FALSE or 0) or the cumulative distribution function (any other value). The probability mass function is the default if no value is specified for this parameter.

Example

=HYPGEOMDIST(2; 2; 90; 100) གིས་ ཐོན་བསྐྱེད་ ༠་༨༡ འབྱུངམ་ཨིན། འབྲི་ཁྲི་གུ་ལས་ མར་དབུར་དབུར་བའི་བམ་རོ་ཊི་ ༡༠༠ ཡོད་ས་ལས་ ༩༠ འབུད་དེ་ དང་པ་རང་མར་དབུར་དབུར་བའི་ཕྱོགས་ལས་མར་ས་ཁར་ལུ་རེག་སྟེ་ འབྲི་ཁྲི་གུ་ལས་ མར་དབུར་དབུར་བའི་བམ་རོ་ཊི་གཉིས་ མར་བཀོ་བ་ཅིན་ འབྱུང་འགྱུར་དེ་ ༨༡% ཨིནམ་མ་ཚད་ བམ་རོ་ཊི་གཉིས་ཆ་རང་གིས་ དང་པ་རང་ མར་དབུར་དབུར་བའི་ཕྱོགས་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན།

HYPGEOMDIST

ཚད་བརྒལ་ཐིག་རྩིས་ཀྱི་བགོ་བཀྲམ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

HYPGEOMDIST(X; N_sample; Successes; N_population)

ཨེགསི་ དེ་ དཔེ་ཚད་གང་འབྱུང་ནང་ ཐོབ་ཡོད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

N_sample དེ་ དཔེ་ཚད་གང་འབྱུང་གི་ཚད་ཨིན།

མཐར་འཁྱོལ་ཚུ་ མི་རློབས་བསྡོམས་ནང་ འབྱུང་སྲིད་པའི་གྲུབ་འབྲས་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

N_population དེ་ མི་རློབས་བསྡོམས་ཀྱི་ཚད་ཨིན།

Cumulative : 0 or False calculates the probability density function. Other values or True calculates the cumulative distribution function.

Example

=HYPGEOMDIST(2; 2; 90; 100) གིས་ ཐོན་བསྐྱེད་ ༠་༨༡ འབྱུངམ་ཨིན། འབྲི་ཁྲི་གུ་ལས་ མར་དབུར་དབུར་བའི་བམ་རོ་ཊི་ ༡༠༠ ཡོད་ས་ལས་ ༩༠ འབུད་དེ་ དང་པ་རང་མར་དབུར་དབུར་བའི་ཕྱོགས་ལས་མར་ས་ཁར་ལུ་རེག་སྟེ་ འབྲི་ཁྲི་གུ་ལས་ མར་དབུར་དབུར་བའི་བམ་རོ་ཊི་གཉིས་ མར་བཀོ་བ་ཅིན་ འབྱུང་འགྱུར་དེ་ ༨༡% ཨིནམ་མ་ཚད་ བམ་རོ་ཊི་གཉིས་ཆ་རང་གིས་ དང་པ་རང་ མར་དབུར་དབུར་བའི་ཕྱོགས་ལུ་ཕོགཔ་ཨིན།

=HYPGEOM.DIST(2;2;90;100;1) yields 1.

TRIMMEAN

མཐའ་སྟོང་ཚུ་གུ་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་ཀྱི་ ཨཱལ་ཕ་བརྒྱ་ཆ་དང་མ་བཅས་པའི་ གནད་སྡུད་ཆ་ཚན་གྱི་ མཱིན་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

TRIMMEAN(གནད་སྡུད་ ; ཨཱལ་ཕ།)

Data འདི་དཔེ་ཚད་ནང་གནད་སྡུད་ཀྱི་ཨེ་རེ་ཨིན།

ཨཱལ་ཕ་དེ་ ཆ་འཇོག་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནད་སྡུད་མཐའ་སྟོང་གི་བརྒྱ་ཆ་ཨིན།

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

=TRIMMEAN(A1:A50; 0.1) གནས་གོང་མཐོ་ཤོས་ཚུ་ཁྱད་ཚབ་འབད་བའི་ གནས་གོང་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ དང་ གནས་གོང་དམའ་ཤོས་ཚུ་ཁྱད་ཚབ་འབད་བའི་གནས་གོང་གི་བརྒྱ་ཆ་ ༥ དེ་གཉིས་ བརྩི་འཇོག་མ་འབད་བར་ A1:A50 ནང་ ཨང་གྲངས་ཚུའི་མཱིན་གནས་གོང་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན། བརྒྱ་ཆའི་གྱངས་ཁ་དེ་ སཱ་མེནཌིསི་གི་གྱངས་ཁ་ལུ་མེན་པར་ མ་སྙོམས་པའི་མཱིན་གནས་གོང་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

ZTEST

Calculates the probability of observing a z-statistic greater than the one computed based on a sample.

Syntax

ZTEST(Data; mu [; Sigma])

Data is the given sample, drawn from a normally distributed population.

mu is the known mean of the population.

Sigma (optional) is the known standard deviation of the population. If omitted, the standard deviation of the given sample is used.

See also the Wiki page.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


ZTEST

Calculates the probability of observing a z-statistic greater than the one computed based on a sample.

tip

This function is available since LibreOffice 4.3.


Syntax

Z.TEST(Data; mu [; Sigma])

Data is the given sample, drawn from a normally distributed population.

mu is the known mean of the population.

Sigma (optional) is the known standard deviation of the population. If omitted, the standard deviation of the given sample is used.

Example

=Z.TEST(A2:A20; 9; 2) returns the result of a z-test on a sample A2:A20 drawn from a population with known mean 9 and known standard deviation 2.

Please support us!