གྲངས་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུའི་ཡན་ལག་དང་པ།

[text/scalc/01/func_countifs.xhp#countifs_head not found].

Returns the count of cells that meet criteria in multiple ranges.

RSQ

གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ཚུ་གུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ པི་ཡར་སཱོན་གྲངས་རྟགས་མཐུན་མོས་ཀྱི་འབྲེལ་བའི་གྲུ་བཞི་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ཨར་ ཨེསི་ ཀིའུ་(ཡང་དེ་ལུ་ གཏན་འབེབས་བཟོ་བཟི་གྲངས་རྟགས་ཟེར་ཡང་སླབ་སྲོལ་ཡོད་) དེ་ བདེ་སྒྲིག་དོན་གྱི་ཏན་ཏན་དོན་ལུ་ཚད་འཇལ་གཅིག་ཨིནམ་ད་རི་གེ་རེ་ཤཱན་དཔྱད་ཞིབ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།

Syntax

RSQ(Data_Y; Data_X)

Data_Y འདི་གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་ཚུའི་ ཨེ་རེ་ཡང་ན་ ཁྱབ་ཚད་ཨིན།

Data_X འདི་གནད་སྡུད་ས་ཚིགས་ཚུའི་ ཨེ་རེ་ཡང་ན་ཁྱབ་ཚད་ཨིན།

Example

=RSQ(A1:A20; B1:B20) ཀེར་ཐིག་ A དང་ B ཚུ་ནང་ གནད་སྡུད་ཆ་ཚན་གཉིས་ཆ་རའི་དོན་ལུ་ མཐུན་མོས་ཀྱི་འབྲེལ་བ་གྲངས་རྟགས་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

INTERCEPT

གྲལ་ཐིག་གཅིག་གིས་ ཨེགསི་གནས་གོང་ཚུ་དང་ ཝའི་གནས་གོང་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་ ཝའི་གནས་གོང་ཚུ་ བསྣོལ་འགྱོ་བའི་ས་ཚིགས་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན། (-v)(y-v)(-v)

Syntax

INTERCEPT(data_Y; data_X)

Data_Y དེ་ ཞིབ་བལྟ་ཚུའམ་གནད་སྡུད་ཀྱི་ ཆ་ཚན་རང་དབང་ཨིན།

Data_X དེ་ ཞིབ་བལྟ་ཚུའམ་གནས་སྡུད་ཀྱི་ ཆ་ཚན་རང་དབང་ཨིན།

མིང་ ཨེ་རེ་ཡང་ན་གཞི་བསྟུན་ཚུ་ནང་ཨང་གྲངས་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་མི་ཚུ་ནཱ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། ཨང་གྲངས་ཚུ་ཐད་ཀར་དུ་ཡང་བཙུགཧ་བཏུབ་ཨིན།

Example

བཀག་་པ་དེ་རྩིས་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ དཔེ་བཀོད་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལས་ ནང་ཐིག་ D3:D9 དེ་ གནས་གོང་ཝའི་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ ནང་ཐིག་ C3:C9 དེ་ གནས་གོང་ཨེགསི་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ། ཨིན་པུཊི་དེ་ འོག་ལུ་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ་འོང་ནི་ཨིན:

=INTERCEPT(D3:D9;C3:C9) = 2.15.

CHIINV

ཅི་ གྲུ་བཞི་ཅན་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ ཏིག་ཅུང་རྒྱབ་གཅིག་ལྡན་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལུག་ལྡོག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CHISQ.INV(Probability; DegreesFreedom)

ཨང་གྲངས་དེ་ གམ་མ་ལུགས་ལྡོག་བགོ་བཀྲམ་དེ་རྩིས་སྟོན་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་འབྱུང་ངེས་ཨིན།

Degrees_freedom དེ་ མོ་བཏབ་རང་དབང་གི་ དབྱེ་རིམ་ཚུ་ཨིན།

Example

=CHISQ.INV(0,5;1) returns 0.4549364231.

CHIINV

ཅི་ གྲུ་བཞི་ཅན་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ ཏིག་ཅུང་རྒྱབ་གཅིག་ལྡན་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལུག་ལྡོག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

CHIINV(number; degrees_freedom)

ཨང་གྲངས་དེ་ འབྱུང་འགྱུར་འཛོལ་བའི་གནས་གོང་ཨིན།

Degrees_freedom དེ་ མོ་བཏབ་རང་དབང་གི་ དབྱེ་རིམ་ཚུ་ཨིན།

Example

ཤོ་གཅིག་ཚར་ ༡༠༢༠ འཕང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཤོ་ ༡ ལུ་ ༦ རྒྱུད་དེ་ འཐོན་པའི་ཨང་གྲངས་ཚུནི་ ༡༩༥ ༡༥༡ ༡༤༨ ༡༨༩ ༡༨༣ དང་ ཚར་ ༡༥༤ ཨིན་པས་(ཞིབ་བལྟ་གནས་གོང་ཚུ) ། ཤོ་དེ་ གཏན་བཟོས་མ་འབད་བས་ཟེར་བའི་དཔག་ཚོད་དེ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།

གང་འབྱུང་དཔེ་ཚད་ཀྱི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་བགོ་བཀྲམ་དེ་ ལྟག་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་མན་ངག་གིས་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཤོ་གུ་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཨང་གྲངས་དོན་ལུ་ རེ་བ་སྐྱེ་ཡོད་པའི་གནས་གོང་དེ་ ཨེན་ འཕང་བ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཚར་ཨེན་ ༡/༦ ཨིནམ་ལས་ ༡༠༢༠/༦ = ༡༧༠ མན་ངག་གིས་ ཅི་གྲུ་བཞི་གནས་གོང་ ༡༣་༢༧ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

གྲུབ་མཐའ་དང་མོ་བཏབ་བར་ན་སྤྱི་དང་མི་མཐུན་པ་དེ་གནས་མེད་ས་མེད་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ (བལྟ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་) ཅི་ གྲུ་བཞི་དེ་ ཅི་ གྲུ་བཞི་ CHIINV དང་སྦོམ་ཡང་ན་ མཉམ་པ་ཅིན་ (གྲུབ་མཐའི་) དཔག་ཚོད་དེ་ བཏོན་བཀོག་ནི་ཨིན། བལྟ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་དེ་ CHIINV ལས་ཉུང་པ་ཅིན་ དཔག་ཚོད་དེ་ འཛོལ་བའི་ བརྡ་སྟོན་ཡོད་པའི་འབྱུང་འགྱུར་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ངེས་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

=CHIINV(0.05;5) returns 11.07.

=CHIINV(0.02;5) returns 13.39.

འཛོལ་བའི་འབྱུང་འགྱུར་དེ་ ༥% ཨིན་པ་ཅིན་ ཤོ་དེ་བདེན་པ་མེན། འཛོལ་བའི་འབྱུང་འགྱུར་དེ་ ༢% ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་གཏན་བཟོས་ཨིན་ཟེར་ ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་རང་མེད།

CHIINV

ཅི་ གྲུ་བཞི་ཅན་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ ཏིག་ཅུང་རྒྱབ་གཅིག་ལྡན་འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ལུག་ལྡོག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CHIINV(number; degrees_freedom)

ཨང་གྲངས་དེ་ འབྱུང་འགྱུར་འཛོལ་བའི་གནས་གོང་ཨིན།

Degrees_freedom དེ་ མོ་བཏབ་རང་དབང་གི་ དབྱེ་རིམ་ཚུ་ཨིན།

Example

ཤོ་གཅིག་ཚར་ ༡༠༢༠ འཕང་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཤོ་ ༡ ལུ་ ༦ རྒྱུད་དེ་ འཐོན་པའི་ཨང་གྲངས་ཚུནི་ ༡༩༥ ༡༥༡ ༡༤༨ ༡༨༩ ༡༨༣ དང་ ཚར་ ༡༥༤ ཨིན་པས་(ཞིབ་བལྟ་གནས་གོང་ཚུ) ། ཤོ་དེ་ གཏན་བཟོས་མ་འབད་བས་ཟེར་བའི་དཔག་ཚོད་དེ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན།

གང་འབྱུང་དཔེ་ཚད་ཀྱི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་བགོ་བཀྲམ་དེ་ ལྟག་ལུ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་མན་ངག་གིས་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། ཤོ་གུ་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ཨང་གྲངས་དོན་ལུ་ རེ་བ་སྐྱེ་ཡོད་པའི་གནས་གོང་དེ་ ཨེན་ འཕང་བ་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཚར་ཨེན་ ༡/༦ ཨིནམ་ལས་ ༡༠༢༠/༦ = ༡༧༠ མན་ངག་གིས་ ཅི་གྲུ་བཞི་གནས་གོང་ ༡༣་༢༧ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

གྲུབ་མཐའ་དང་མོ་བཏབ་བར་ན་སྤྱི་དང་མི་མཐུན་པ་དེ་གནས་མེད་ས་མེད་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ (བལྟ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་) ཅི་ གྲུ་བཞི་དེ་ ཅི་ གྲུ་བཞི་ CHIINV དང་སྦོམ་ཡང་ན་ མཉམ་པ་ཅིན་ (གྲུབ་མཐའི་) དཔག་ཚོད་དེ་ བཏོན་བཀོག་ནི་ཨིན། བལྟ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་དེ་ CHIINV ལས་ཉུང་པ་ཅིན་ དཔག་ཚོད་དེ་ འཛོལ་བའི་ བརྡ་སྟོན་ཡོད་པའི་འབྱུང་འགྱུར་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ངེས་དཔྱད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

=CHISQ.INV.RT(0.05;5) returns 11.0704976935.

=CHISQ.INV.RT(0.02;5) returns 13.388222599.

འཛོལ་བའི་འབྱུང་འགྱུར་དེ་ ༥% ཨིན་པ་ཅིན་ ཤོ་དེ་བདེན་པ་མེན། འཛོལ་བའི་འབྱུང་འགྱུར་དེ་ ༢% ཨིན་པ་ཅིན་ དེ་གཏན་བཟོས་ཨིན་ཟེར་ ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་དགོ་པའི་རྒྱུ་མཚན་རང་མེད།

BETADIST

ཊི་བགོ་བཀྲམ་ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

BETADIST(Number; Alpha; Beta [; Start [; End [; Cumulative]]])

ཨང་གྲངས་དེ་ ལས་འགན་བརྟག་ཞིབ་འབད་སའི་ འགོ་བཙུགས་དང་ མཇུག་བསྡུ་ བར་གྱི་ གནས་གོང་ ཨིན།

ཨཱལ་ཕ་ འདི་བགོ་བཀྲམ་ལུ་ ཚད་བཟུང་ཨིན།

སྔོན་དཔྱད་ འདི་བགོ་བཀྲམ་ལུ་ ཚད་བཟུང་ཨིན།

འགོ་བཙུགས་ (གདམ་ཁ་ཅན་) དེ་ ཨང་གྲངས་དོན་ལུ་ བཅད་མཚམས་འོག་མམ་དེ་ཨིན། .

མཇུག་ (གདམ་ཁ་ཅན་) དེ་ ཨང་གྲངས་དོན་ལུ་ ལྟག་གི་ བཅད་མཚམས་ཨིན།

Cumulative (optional) can be 0 or False to calculate the probability density function. It can be any other value or True or omitted to calculate the cumulative distribution function.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=BETADIST(0.75;3;4) returns the value 0.96.

BETADIST

ཊི་བགོ་བཀྲམ་ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

BETA.DIST(Number; Alpha; Beta; Cumulative [; Start [; End]])

ཨང་གྲངས་དེ་ ལས་འགན་བརྟག་ཞིབ་འབད་སའི་ འགོ་བཙུགས་དང་ མཇུག་བསྡུ་ བར་གྱི་ གནས་གོང་ ཨིན།

ཨཱལ་ཕ་ འདི་བགོ་བཀྲམ་ལུ་ ཚད་བཟུང་ཨིན།

སྔོན་དཔྱད་ འདི་བགོ་བཀྲམ་ལུ་ ཚད་བཟུང་ཨིན།

Cumulative (required) can be 0 or False to calculate the probability density function. It can be any other value or True to calculate the cumulative distribution function.

འགོ་བཙུགས་ (གདམ་ཁ་ཅན་) དེ་ ཨང་གྲངས་དོན་ལུ་ བཅད་མཚམས་འོག་མམ་དེ་ཨིན། .

མཇུག་ (གདམ་ཁ་ཅན་) དེ་ ཨང་གྲངས་དོན་ལུ་ ལྟག་གི་ བཅད་མཚམས་ཨིན།

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=BETA.DIST(2;8;10;1;1;3) returns the value 0.6854706

=BETA.DIST(2;8;10;0;1;3) returns the value 1.4837646

CHIDIST

དཔག་ཚོད་དེ་ངེས་དཔྱད་འབད་ཡོད་ཟེར་བརྡ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་ལས་ འབྱུང་འགྱུར་གནས་གོང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། གིས་ དཔག་ཚོད་དོན་ལུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་འཛོལ་བའི་ འ་ནི་འབྱུང་འགྱུར་ལས་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་དང་ གྲུབ་མཐའི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་བགོ་བཀྲམ་དང་བཅས་པའི་གནས་གོང་ཚུ་ཆ་མཉམ་དོན་ལུ་ (བལྟ་ཞིབ་འབད་བའི་གནས་གོང་ -རེ་བ་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་)^2/ རེ་བ་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་གི་ དངུལ་བསྡོམས་ལས་ རྩིས་བརྐྱབ་པའི་དཔེ་ཚད་གང་འབྱུང་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་གནས་གོང་ག་བསྡུར་བརྐྱབ་ཨིན།

CHIDIST གིས་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོད་པའི་འབྱུང་ངེས་དེ་ CHITEST གིས་ཡང་ གཏན་བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིན།

Syntax

CHIDIST (Number; degrees_freedom)

ཨང་གྲངས་དེ་ འབྱུང་འགྱུར་འཛོལ་བ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ དཔེ་ཚད་གང་འབྱུང་གི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་གནས་གོང་ཨིན།

Degrees_freedom ཚུ་ མོ་བཏབ་རབ་དབང་གི་ དབྱེ་རིམ་ཚུ་ཨིན།

Example

=CHIDIST(13.27; 5) equals 0.02.

དཔེ་ཚད་གང་འབྱུང་གི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་གནས་གོང་དེ་ ༡༣་༢༧ ཨིན་པ་ཅིན་དང་ མོ་བཏབ་ལུ་ དལ་དབང་ དབྱེ་རིམ་ ༥ ཡོད་པ་ཅིན་ དཔག་ཚོད་དེ་ འཛོལ་བ་ ༢% དང་ གཅིག་ཁར་ ཏན་ཏན་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

CHIDIST

དཔག་ཚོད་དེ་ངེས་དཔྱད་འབད་ཡོད་ཟེར་བརྡ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་ལས་ འབྱུང་འགྱུར་གནས་གོང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། གིས་ དཔག་ཚོད་དོན་ལུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་འཛོལ་བའི་ འ་ནི་འབྱུང་འགྱུར་ལས་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་དང་ གྲུབ་མཐའི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་བགོ་བཀྲམ་དང་བཅས་པའི་གནས་གོང་ཚུ་ཆ་མཉམ་དོན་ལུ་ (བལྟ་ཞིབ་འབད་བའི་གནས་གོང་ -རེ་བ་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་)^2/ རེ་བ་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་གི་ དངུལ་བསྡོམས་ལས་ རྩིས་བརྐྱབ་པའི་དཔེ་ཚད་གང་འབྱུང་དོན་ལུ་ གྲ་སྒྲིག་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་གནས་གོང་ག་བསྡུར་བརྐྱབ་ཨིན།

CHIDIST གིས་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོད་པའི་འབྱུང་ངེས་དེ་ CHITEST གིས་ཡང་ གཏན་བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིན།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CHIDIST (Number; degrees_freedom)

ཨང་གྲངས་དེ་ འབྱུང་འགྱུར་འཛོལ་བ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ དཔེ་ཚད་གང་འབྱུང་གི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་གནས་གོང་ཨིན།

Degrees_freedom ཚུ་ མོ་བཏབ་རབ་དབང་གི་ དབྱེ་རིམ་ཚུ་ཨིན།

Example

=CHISQ.DIST.RT(13.27; 5) equals 0.0209757694.

དཔེ་ཚད་གང་འབྱུང་གི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་གནས་གོང་དེ་ ༡༣་༢༧ ཨིན་པ་ཅིན་དང་ མོ་བཏབ་ལུ་ དལ་དབང་ དབྱེ་རིམ་ ༥ ཡོད་པ་ཅིན་ དཔག་ཚོད་དེ་ འཛོལ་བ་ ༢% དང་ གཅིག་ཁར་ ཏན་ཏན་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

EXPONDIST

བསྒྱུར་གྲངས་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་དེ་ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

EXPONDIST(ཨང་གྲངས། ལེམ་ཌ། སི།)

ཨང་ ལས་འགན་གྱི་གནད་གོང་ཨིན།

ལེམ་ཌ་ འདི་ཚད་བཟུང་གནས་གོང་ཨིན།

C དེ་ ལས་འགན་གྱི་རྣམ་པ་གཏན་འབེབས་བཟོ་བའི་ གནས་གོང་གཏན་ཚིག་ཅན་ཨིན། C = ༠ གིས་ ལས་འགན་སྟུག་ཚད་རྩིས་སྟོནམ་ཨིནམ་ད་ C = ༡ གིས་ བགོ་བཀྲམ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

Example

=EXPONDIST(3;0.5;1) returns 0.78.

EXPONDIST

བསྒྱུར་གྲངས་བགོ་བཀྲམ་འབད་ནི་དེ་ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

EXPONDIST(ཨང་གྲངས། ལེམ་ཌ། སི།)

ཨང་ ལས་འགན་གྱི་གནད་གོང་ཨིན།

ལེམ་ཌ་ འདི་ཚད་བཟུང་གནས་གོང་ཨིན།

C དེ་ ལས་འགན་གྱི་རྣམ་པ་གཏན་འབེབས་བཟོ་བའི་ གནས་གོང་གཏན་ཚིག་ཅན་ཨིན། C = ༠ གིས་ ལས་འགན་སྟུག་ཚད་རྩིས་སྟོནམ་ཨིནམ་ད་ C = ༡ གིས་ བགོ་བཀྲམ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

Example

=EXPON.DIST(3;0.5;1) returns 0.7768698399.

BETAINV

བསྡུ་གསོག་སྔོན་དཔྱད་འབྱུང་འགྱུར་སྟུག་ཚད་ལས་འགན་གྱི་ ལུགས་ལྡོག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

BETAINV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

ཨང་གྲངས་དེ་ ལས་འགན་བརྟག་ཞིབ་འབད་སའི་ འགོ་བཙུགས་དང་ མཇུག་བསྡུ་ བར་གྱི་ གནས་གོང་ ཨིན།

ཨཱལ་ཕ་ འདི་བགོ་བཀྲམ་ལུ་ ཚད་བཟུང་ཨིན།

སྔོན་དཔྱད་ འདི་བགོ་བཀྲམ་ལུ་ ཚད་བཟུང་ཨིན།

འགོ་བཙུགས་ (གདམ་ཁ་ཅན་) དེ་ ཨང་གྲངས་དོན་ལུ་ བཅད་མཚམས་འོག་མམ་དེ་ཨིན། .

མཇུག་ (གདམ་ཁ་ཅན་) དེ་ ཨང་གྲངས་དོན་ལུ་ ལྟག་གི་ བཅད་མཚམས་ཨིན།

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=BETAINV(0.5;5;10) returns the value 0.33.

BETAINV

བསྡུ་གསོག་སྔོན་དཔྱད་འབྱུང་འགྱུར་སྟུག་ཚད་ལས་འགན་གྱི་ ལུགས་ལྡོག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

BETA.INV(Number; Alpha; Beta [; Start [; End]])

ཨང་གྲངས་དེ་ ལས་འགན་བརྟག་ཞིབ་འབད་སའི་ འགོ་བཙུགས་དང་ མཇུག་བསྡུ་ བར་གྱི་ གནས་གོང་ ཨིན།

ཨཱལ་ཕ་ འདི་བགོ་བཀྲམ་ལུ་ ཚད་བཟུང་ཨིན།

སྔོན་དཔྱད་ འདི་བགོ་བཀྲམ་ལུ་ ཚད་བཟུང་ཨིན།

འགོ་བཙུགས་ (གདམ་ཁ་ཅན་) དེ་ ཨང་གྲངས་དོན་ལུ་ བཅད་མཚམས་འོག་མམ་དེ་ཨིན། .

མཇུག་ (གདམ་ཁ་ཅན་) དེ་ ཨང་གྲངས་དོན་ལུ་ ལྟག་གི་ བཅད་མཚམས་ཨིན།

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=BETA.INV(0.5;5;10) returns the value 0.3257511553.

B

མིང་ཚིག་གཉིས་ལྡན་བགོ་བཀྲམ་བཅས་པའི་དཔེ་ཚད་ཀྱི་ འབྱུང་འགྱུར་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

B(Trials; SP; T1 [; T2])

སྔོན་རྟགས་ཟེར་མི་ཚུ་ སྔོན་རྟགས་རང་དབང་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

ཨེསི་པི་ ཟེར་མི་དེ་ སྔོན་རྟགས་རེ་རེར་གུ་མཐར་འཁྱོལ་གྱི་འབྱུང་འགྱུར་ཨིན།

T_1 གིས་ སྔོན་རྟགས་ཚུའི་གྱངས་ཁའི་དོན་ལུ་ བཅད་མཚམས་འོག་མམ་དེ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

T_2 (གདམ་ཁ་ཅན་) གིས་ སྔོན་རྟགས་ཚུའི་གྱངས་ཁའི་དོན་ལུ་ ལྟག་གི་བཅད་མཚམས་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Example

དྲུག་དེ་ཏག་ཏག་སྦེ་ཚར་གཉིས་འོང་བའི་ ཤོ་ཚར་བཅུ་ཐམ་འཕང་བ་དང་བཅས་པའི་འབྱུང་འགྱུར་ག་ཅི་སྨོ? དྲུག་གི་འབྱུང་འགྱུར་དེ་ (ཡང་ན་ ཨང་གྲངས་གཞན་མི་གང་རུང་ཅིག་) ༡/༦ ཨིན།

=B(10;1/6;2) returns a probability of 29%.

BINOMDIST

མིང་ཚིག་གཉིས་ལྡན་བགོ་བཀྲམ་འབྱུང་འགྱུར་་ཐ་སྙད་ངོ་རྐྱང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

BINOMDIST(ཨེགསི། སྔོན་རྟགས་ཚུ། ཨེསི་པི། སི།)

ཨེགསི་ དེ་ སྔོན་རྟགས་ཚུའི་ཆ་ཚན་ནང་ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

སྔོན་རྟགས་ཟེར་མི་ཚུ་ སྔོན་རྟགས་རང་དབང་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

ཨེསི་པི་ ཟེར་མི་དེ་ སྔོན་རྟགས་རེ་རེར་གུ་མཐར་འཁྱོལ་གྱི་འབྱུང་འགྱུར་ཨིན།

C = ༠ གིས་ བྱུང་ལས་རྐྱང་པའི་འབྱུང་འགྱུར་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན་ དེ་ལས་ C = ༡ གིས་ འབྱུང་འགྱུར་བསྡུ་གསོག་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

Example

=BINOMDIST(A1;12;0.5;0) shows (if the values 0 to 12 are entered in A1) the probabilities for 12 flips of a coin that Heads will come up exactly the number of times entered in A1.

=BINOMDIST(A1; 12; 0.5; 1) གིས་ རྒྱུན་རིམ་གཅིག་པའི་དོན་ལུ་ བསྡུ་གསོག་འབྱུང་འགྱུར་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་་་ A1 = ༤ ཨིན་པ་ཅིན་ རྒྱུན་རིམ་གྱི་ བསྡུ་གསོག་འབྱུང་འགྱུར་དེ་ ༠ ༡ ༢ ༣ ཡང་ན་ གྱངས་ཁ་ཚར་བཞི་འབྱུངམ་ཨིན། (non-exclusive OR).

BINOMDIST

མིང་ཚིག་གཉིས་ལྡན་བགོ་བཀྲམ་འབྱུང་འགྱུར་་ཐ་སྙད་ངོ་རྐྱང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

BINOMDIST(ཨེགསི། སྔོན་རྟགས་ཚུ། ཨེསི་པི། སི།)

ཨེགསི་ དེ་ སྔོན་རྟགས་ཚུའི་ཆ་ཚན་ནང་ལུ་ མཐར་འཁྱོལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

སྔོན་རྟགས་ཟེར་མི་ཚུ་ སྔོན་རྟགས་རང་དབང་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

ཨེསི་པི་ ཟེར་མི་དེ་ སྔོན་རྟགས་རེ་རེར་གུ་མཐར་འཁྱོལ་གྱི་འབྱུང་འགྱུར་ཨིན།

C = ༠ གིས་ བྱུང་ལས་རྐྱང་པའི་འབྱུང་འགྱུར་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན་ དེ་ལས་ C = ༡ གིས་ འབྱུང་འགྱུར་བསྡུ་གསོག་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

Example

=BINOM.DIST(A1;12;0.5;0) shows (if the values 0 to 12 are entered in A1) the probabilities for 12 flips of a coin that Heads will come up exactly the number of times entered in A1.

=BINOMDIST(A1; 12; 0.5; 1) གིས་ རྒྱུན་རིམ་གཅིག་པའི་དོན་ལུ་ བསྡུ་གསོག་འབྱུང་འགྱུར་ཚུ་སྟོནམ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་་་ A1 = ༤ ཨིན་པ་ཅིན་ རྒྱུན་རིམ་གྱི་ བསྡུ་གསོག་འབྱུང་འགྱུར་དེ་ ༠ ༡ ༢ ༣ ཡང་ན་ གྱངས་ཁ་ཚར་བཞི་འབྱུངམ་ཨིན། (non-exclusive OR).

COUNTA

སྒྲུབ་རྟགས་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ནང་ན་ལུ་ གནས་གོང་ཚུ་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གྱངས་ཁ་བརྐྱབ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་ཚུའི་ནང་ན་ རིང་ཚད་ ༠ སྦེ་མི་ཡིག་རྒྱུན་ཚུ་ནང་ན་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་སྐབས་སུའང་གྱངས་ཁ་བརྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། སྒྲུབ་རྟགས་དེ་ ཨེ་རེའམ་གཞི་བསྟུན་ཨིན་པ་ཅིན་ ཨེ་རེའམ་གཞི་བསྟུན་ནང་འཁོད་ཀྱི་ནང་ཐིག་སྟོངམ་ཚུ་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

Syntax

COUNTA(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

The entries 2, 4, 6 and eight in the Value 1-4 fields are to be counted.

=COUNTA(2;4;6;"eight") = 4. The count of values is therefore 4.

COUNT

སྒྲུབ་རྟགས་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ནང་ན་ལུ་ ཨང་གྲངས་ག་དེམ་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གྱངས་ཁ་བརྐྱབ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་ཚུ་སྣང་མེད་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

Syntax

COUNT(Number 1 [; Number 2 [; … [; Number 255]]])

Number 1, Number 2, … , Number 255 are numbers, references to cells or to cell ranges of numbers.

Example

The entries 2, 4, 6 and eight in the Value 1-4 fields are to be counted.

=COUNT(2;4;6;"eight") = 3. The count of numbers is therefore 3.

CHIINV

Returns the inverse of CHISQDIST.

Syntax

CHISQINV(Probability; Degrees of Freedom)

ཨང་གྲངས་དེ་ གམ་མ་ལུགས་ལྡོག་བགོ་བཀྲམ་དེ་རྩིས་སྟོན་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་འབྱུང་ངེས་ཨིན།

Degrees_freedom དེ་ མོ་བཏབ་རང་དབང་གི་ དབྱེ་རིམ་ཚུ་ཨིན།

CHIDIST

Returns the probability density function or the cumulative distribution function for the chi-square distribution.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

TDIST(ཨང་གྲངས། Degrees_freedom; ཐབས་ལམ།)

ཨང་གྲངས་དེ་ འབྱུང་འགྱུར་འཛོལ་བ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་ དཔེ་ཚད་གང་འབྱུང་གི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་གནས་གོང་ཨིན།

Degrees_freedom ཚུ་ མོ་བཏབ་རབ་དབང་གི་ དབྱེ་རིམ་ཚུ་ཨིན།

Cumulative can be 0 or False to calculate the probability density function. It can be any other value or True to calculate the cumulative distribution function.

Example

=CHISQ.DIST(3; 2; 0) equals 0.1115650801, the probability density function with 2 degrees of freedom, at x = 3.

=CHISQ.DIST(3; 2; 1) equals 0.7768698399, the cumulative chi-square distribution with 2 degrees of freedom, at the value x = 3.

BINOM.INV

Returns the smallest value for which the cumulative binomial distribution is greater than or equal to a criterion value.

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

BINOM.INV(Trials; SP; Alpha)

སྔོན་བརྟག་ འདི་སྔོན་རྟགས་ཚུའི་གྱངས་ཁ་བསྡོམས་ཨིན།

ཨེསི་པི་ ཟེར་མི་དེ་ སྔོན་རྟགས་རེ་རེར་གུ་མཐར་འཁྱོལ་གྱི་འབྱུང་འགྱུར་ཨིན།

Alpha The border probability that is attained or exceeded.

Example

=BINOM.INV(8;0.6;0.9) returns 7, the smallest value for which the cumulative binomial distribution is greater than or equal to a criterion value.

CHIDIST

Returns the value of the probability density function or the cumulative distribution function for the chi-square distribution.

Syntax

CHISQDIST(Number; Degrees Of Freedom [; Cumulative])

ཨང་གྲངས་དེ་ ཨེཕ་ བགོ་བཀྲམ་རྩིས་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་ཨིན།

Degrees_freedom དེ་ མོ་བཏབ་རང་དབང་གི་ དབྱེ་རིམ་ཚུ་ཨིན།

Cumulative (optional): 0 or False calculates the probability density function. Other values or True or omitted calculates the cumulative distribution function.

COUNTBLANK

དེ་གིས་ནང་ཐིག་སྟོངམ་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་ཚུ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

COUNTBLANK(ཁྱབ་ཚད།)

ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ ཁྱབ་ཚད་ནང་ ནང་ཐིག་སྟོངམ་གྱི་ཨང་གྲངས་འདི་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Example

=COUNTBLANK(A1:B2) returns 4 if cells A1, A2, B1, and B2 are all empty.

COUNTIF

ནང་ཐིག་ཅིག་གི་ནང་འཁོད་ ཁྱད་ཚད་ལ་ལོ་ཅིག་དང་ཅིག་ཁར་ཚང་བའི་ ཨང་གྲངས་འདི་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

COUNTIF(ཁྱབ་ཚད་; ཁྱད་ཚད།)

ཁྱབ་ཚད་དེ་ ཁྱད་ཚད་ཚུ་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ཁྱབ་ཚད་ཨིན།

Criteria indicates the criteria in the form of a number, an expression or a character string. These criteria determine which cells are counted.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every character with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Example

A1:A10 is a cell range containing the numbers 2000 to 2009. Cell B1 contains the number 2006. In cell B2, you enter a formula:

=COUNTIF(A1:A10;2006) - this returns 1.

=COUNTIF(A1:A10;B1) - this returns 1.

=COUNTIF(A1:A10;">=2006") - this returns 4.

=COUNTIF(A1:A10;"<"&B1) - when B1 contains 2006, this returns 6.

=COUNTIF(A1:A10;C2) where cell C2 contains the text >2006 counts the number of cells in the range A1:A10 which are >2006.

To count only negative numbers: =COUNTIF(A1:A10;"<0")

CHITEST

རང་དབང་དོན་ལུ་ ཅི་ གྲུ་བཞི་ཅན་བརྟག་ཞིབ་གུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྟག་ཞིབ་རྒྱུན་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ བགོ་བཀྲམ་གང་འབྱུང་ལས་ སྤྱི་དང་མ་མཚུངས་པའི་འབྱུང་འགྱུར་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། CHITEST གིས་ གནད་སྡུད་ཀྱི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་ཅན་བགོ་བཀྲམ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

གནད་སྡུད་གྲལ་ཐིག་གི་ཚབ་མ་ལུ་ ཚད་བཟུང་སྦེ་རྩིས་སྤྲོད་དགོ་པའི་དཔེ་ཚད་གང་འབྱུང་གི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་ཐད་ཁ་ CHITEST གིས་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོད་པའི་འབྱུང་འགྱུར་དེ་ CHIDIST དང་གཅིག་ཁར་ཡང་གཏན་འབེབས་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།

Syntax

CHITEST(གནད་སྡུད་_བི་; གནད་སྡུད་_ཨི།)

Data_B དེ་ ཞིབ་བལྟ་ཚུའི་ཨེ་རེ་ཨིན།

Data_E དེ་ རེ་བ་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ཚུ་གི་ ཁྱབ་ཚད་ཨིན།

Example

Data_B (ཞིབ་རྟོག་འབད་ཡོདཔ།)

Data_E (རེ་བ་བསྐྱེད་ཡོདཔ།)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6; B1:B6) གིས་ ༠་༠༢ དང་མཉམ་ཨིན། འ་ནི་དེ་ གྲུབ་མཐའི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ བལྟ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཚད་ལང་བའི་འབྱུང་འགྱུར་ཨིན།

CHIDIST

རང་དབང་དོན་ལུ་ ཅི་ གྲུ་བཞི་ཅན་བརྟག་ཞིབ་གུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ བརྟག་ཞིབ་རྒྱུན་རིམ་གཉིས་ཀྱི་ བགོ་བཀྲམ་གང་འབྱུང་ལས་ སྤྱི་དང་མ་མཚུངས་པའི་འབྱུང་འགྱུར་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། CHITEST གིས་ གནད་སྡུད་ཀྱི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་ཅན་བགོ་བཀྲམ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

གནད་སྡུད་གྲལ་ཐིག་གི་ཚབ་མ་ལུ་ ཚད་བཟུང་སྦེ་རྩིས་སྤྲོད་དགོ་པའི་དཔེ་ཚད་གང་འབྱུང་གི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་ཐད་ཁ་ CHITEST གིས་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོད་པའི་འབྱུང་འགྱུར་དེ་ CHIDIST དང་གཅིག་ཁར་ཡང་གཏན་འབེབས་བཟོ་བཏུབ་ཨིན།

tip

This function is available since LibreOffice 4.2.


Syntax

CHITEST(གནད་སྡུད་_བི་; གནད་སྡུད་_ཨི།)

Data_B དེ་ ཞིབ་བལྟ་ཚུའི་ཨེ་རེ་ཨིན།

Data_E དེ་ རེ་བ་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ཚུ་གི་ ཁྱབ་ཚད་ཨིན།

Example

Data_B (ཞིབ་རྟོག་འབད་ཡོདཔ།)

Data_E (རེ་བ་བསྐྱེད་ཡོདཔ།)

1

195

170

2

151

170

3

148

170

4

189

170

5

183

170

6

154

170


=CHITEST(A1:A6; B1:B6) གིས་ ༠་༠༢ དང་མཉམ་ཨིན། འ་ནི་དེ་ གྲུབ་མཐའི་ ཅི་ གྲུ་བཞི་བགོ་བཀྲམ་གྱི་ བལྟ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཚད་ལང་བའི་འབྱུང་འགྱུར་ཨིན།

Please support us!