དངུལ་འབྲེལ་ལས་འགན་ཚུའི་ ལེའུ་གསུམ་པ།

COUPDAYBS

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ཚེས་གྲངས་ཚེན་ཚོད་ སྲུང་སྐྱོབ་གུ་ལུ་སྐྱེད་གླ་དངུལ་གྱི་ ཉིནམ་དང་པམ་ལས་ ཉིན་གྲངས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

COUPDAYBS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

འབྱུང་ཐེངས་ : ལོ་རེ་རེ་ལུ་སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ། (༡, ༢ ཡང་ན་ ༤།).

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

0 or missing

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


Example

སྲུང་སྐྱོབ་དེ་ ༡.༢༥.༢༠༠༡ ལུ་ ཉོ་ཚོང་འབད་ཡོདཔ་ད་ དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ ༡༡.༡༥.༢༠༠༡ ལུ་ཨིན་པས། སྐྱེད་དེ་ལོ་ཕྱེད་སྦེ་(འབྱུང་ཐེངས་དེ་ ༢ ཨིན་) སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཉིན་བསྟར་ལྷག་ལུས་རྩིས་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ (གཞི་རྩ་ ༣) འ་ནི་དེ་ཉིན་གྲངས་ག་དེམ་ཅིག་སྨོ་?

=COUPDAYBS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 71.

COUPDAYS

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ཚེས་གྲངས་ཕོག་པའི་ ད་ལྟོའི་སྐྱེད་དུས་ཡུན་ནང་ ཉིན་གྲངས་ཚུ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

COUPDAYS(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

འབྱུང་ཐེངས་ : ལོ་རེ་རེ་ལུ་སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ། (༡, ༢ ཡང་ན་ ༤།).

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

0 or missing

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


Example

སྲུང་སྐྱོབ་དེ་ ༡.༢༥.༢༠༠༡ ལུ་ ཉོ་ཚོང་འབད་ཡོདཔ་ད་ དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ ༡༡.༡༥.༢༠༠༡ ཨིན་པས། སྐྱེད་དེ་ལོ་ཕྱེད་སྦེ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས་(འབྱུང་ཐེངས་དེ་ ༢ ཨིན) ། ལྷག་ལུས་སྐྱེད་རྩིས་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ (གཞི་རྩ་ ༣) བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ཕོག་པའི་ཚེས་གྲངས་ནང་ ཉིན་གྲངས་ག་དེམ་ཅིག་འདུག?

=COUPDAYS("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 181.

COUPDAYSNC

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ཚེས་གྲངས་ལས་ ཤུལ་མམ་གྱི་སྐྱེད་ཚེས་གྲངས་ཚུན་གྱི་ཉིན་གྲངས་ཚུ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

COUPDAYSNC(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

འབྱུང་ཐེངས་ : ལོ་རེ་རེ་ལུ་སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ། (༡, ༢ ཡང་ན་ ༤།).

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

0 or missing

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


Example

སྲུང་སྐྱོབ་གཅིག་ ༡.༢༥.༢༠༠༡ ལུ་ ཉོ་ཚོང་འབད་ཡོདཔ་ད་ དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ ༡༡.༡༥.༢༠༠༡ ལུ་ཨིན་པས། སྐྱེད་དེ་ལོ་ཕྱེད་སྦེ་སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས་(འབྱུང་ཐེངས་དེ་༢ ཨིན)། ཉིན་བསྟར་ལྷག་ལུས་རྩིས་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ (གཞི་རྩ་ ༣) ཤུལ་མམ་གྱི་གླ་དངུལ་སྐྱེད་ཚུན་ཚོད་ ཉིན་གྲངས་ག་དེམ་ཅིག་འདུག?

=COUPDAYSNC("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 110.

COUPNCD

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ཤུལ་ལས་ སྐྱེད་ཚེས་གྲངས་དང་པམ་གྱི་ ཚེས་གྲངས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། གྲུབ་འབྲས་དེ་ ཚེས་གྲངས་སྦེ་རྩ་སྒྲིག་འབད།

Syntax

COUPNCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

འབྱུང་ཐེངས་ : ལོ་རེ་རེ་ལུ་སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ། (༡, ༢ ཡང་ན་ ༤།).

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

0 or missing

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


Example

སྲུང་སྐྱོབ་དེ་ ༡.༢༥.༢༠༠༡ ལུ་ ཉོ་ཚོང་འབད་ཡོདཔ་ད་ དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ ༡༡.༡༥.༢༠༠༡ ཨིན། སྐྱེད་དེ་ ལོ་ཕྱེད་ནང་སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་(འབྱུང་ཐེངས་དེ་ ༢ཨིན)། ཉིན་བསྟར་ལྷག་ལུས་སྐྱེད་རྩིས་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ (གཞི་རྩ་ ༣) ཤུལ་མམ་གྱི་སྐྱེད་ཚེས་གྲངས་ནམ་སྨོ་?

=COUPNCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 2001-05-15.

COUPNUM

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ཚེས་གྲངས་དང་ དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་བར་ (སྐྱེདགླ་དངུལ་ཚུ་) འཛིན་ཤོག་ཚུའི་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

COUPNUM(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

འབྱུང་ཐེངས་ : ལོ་རེ་རེ་ལུ་སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ། (༡, ༢ ཡང་ན་ ༤།).

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

0 or missing

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


Example

སྲུང་སྐྱོབ་གཅིག་ ༡.༢༥.༢༠༠༡ ལུ་ ཉོ་ཚོང་འབད་ཡོདཔ་ད་ དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ ༡༡.༡༥.༢༠༠༡ ལུ་ཨིན་པས། སྐྱེད་དེ་ ལོ་ཕྱེད་སྦེ་(འབྱུང་ཐེངས་དེ་ ༢ ཨིན་)སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཉིན་བསྟར་ལྷག་ལུས་སྐྱེད་རྩིས་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ (གཞི་རྩ་ ༣) སྐྱེད་ཚེས་གྲངས་ཚུ་ག་དེམ་ཅིག་འདུག?

=COUPNUM("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 2.

COUPPCD

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ སྔ་གོང་གི་སྐྱེད་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ ཚེས་གྲངས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

COUPPCD(Settlement; Maturity; Frequency [; Basis])

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

འབྱུང་ཐེངས་ : ལོ་རེ་རེ་ལུ་སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ། (༡, ༢ ཡང་ན་ ༤།).

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

0 or missing

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


Example

༡.༢༥.༢༠༠༡ ལུ་ སྲུང་སྐྱོབ་གཅིག་ཉོ་ཚོང་འབད་ཡོདཔ་ད་ དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་དེ་ ༡༡.༡༥.༢༠༠༡ ལུ་ཨིན་པས། སྐྱེད་དེ་ ལོ་ཕྱེད་སྦེ་(འབྱུང་ཐེངས་དེ་ ༢ ཨིན་) སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་པས། ཉིན་བསྟར་ལྷག་ལུས་སྐྱེད་རྩིས་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་(གཞི་རྩ་ ༣) ཉོ་ཚོང་གི་སྔ་གོང་ལུ་ སྐྱེད་ཚེས་གྲངས་ག་ཅི་འདུག?

=COUPPCD("2001-01-25"; "2001-11-15"; 2; 3) returns 2000-15-11.

FV

དུས་མཚམས་ ཆད་མེད་གླ་དངུལ་ཚུ་དང་ ཆད་མེད་སྐྱེད་གོང་ཚད་(མ་འོངས་པའི་གནས་གོང་) གུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མ་རྩ་བཙུགས་པ་གི་མ་འོངས་པའི་གནས་གོང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

FV(Rate; NPer; Pmt [ ; [ PV ] [ ; Type ] ])

གོང་ཚད་ དེ་ དུས་མཚམས་སྐྱེད་གོང་ཚད་ཨིན།

NPER འདི་དུས་ཡུན་ཚུའི་གྱངས་ཁ་བསྡོམས་ཨིན། (གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་)།

Pmt is the annuity paid regularly per period.

PV (གདམ་ཁ་ཅན་):(ད་ལྟོའི་) མ་རྩ་བཙུགས་པ་གི་ དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་།

དབྱེ་བ་ (གདམ་ཁ་ཅན་): གླ་དངུལ་དེ་ དུས་མཚམས་ཀྱི་ འགོ་བཙུགས་སམ་མཇུག་ལུ་སྤྲོད་དགོཔ་ཨིན་མེན་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

དུས་མཚམས་གླ་དངུལ་ ༧༥༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་དང་བཅས་པའི་ སྐྱེད་གོང་ཚད་དེ་ ༤% དང་གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་དེ་ ལོ་གཉིས་ཨིན་པ་ཅིན་ མ་རྩ་བཙུགས་པའི་མཇུག་ལུ་གནས་གོང་ག་ཅི་སྨོ? མ་རྩ་བཙུགས་པ་ལུ་ ད་ལྟོའི་གནས་གོང་ ༢༥༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

FV(4%;2;750;2500) = -༤༢༣༤་༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ། མ་རྩ་བཙུགས་པའི་མཇུག་ལུ་ གནས་གོང་དེ་ ༤༣༢༤་༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ་ཨིན།

FVSCHEDULE

སྐྱེད་གོང་ཚད་འཕྲལ་འཕྲལ་སྦེ་འགྱུར་འགྱོ་བའི་རྒྱུན་རིམ་དོན་ལུ་ མ་རྩ་འགོ་བཙུགས་ཀྱི་ བསག་བསགས་པའི་གནས་གོང་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

Syntax

FVSCHEDULE(མ་རྩ། འཆར་རིམ།)

Principal is the starting capital.

འཆར་རིམ་: སྐྱེད་གོང་ཚད་ཚུའི་ རྒྱུན་རིམ་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ H3:H5 ཁྱབ་ཚད་སྦེ་ ཡང་ན་(ཐོ་ཡིག་)སྦེ་ (དཔེར་བརྗོད་བལྟ)།

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་དོན་ལུ་ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༡༠༠༠ མ་རྩ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། སྐྱེད་གོང་ཚད་ཚུ་ནི་ ལོ་བསྟར་ ༣% ༤% དང་ ༥% ཨིན་པས། ལོ་ངོ་གསུམ་གྱི་རྒྱབ་ལས་ གནས་གོང་ག་ཅི་ཨིནམ་སྨོ?

=FVSCHEDULE(1000;{0.03;0.04;0.05}) returns 1124.76.

INTRATE

སྲུང་སྐྱོབ་དེ་ (ཡང་ན་རྣམ་གྲངས་གཞན་མི་) མ་རྩ་བཙུགས་པའི་གནས་གོང་ལུ་ ཉོ་ཚོང་འབད་ཡོདཔ་དང་ བུན་ཚབ་གནས་གོང་ལུ་བཙོང་ཡོད་པའི་སྐབས་སུ་ གྲུབ་འབྲས་འཐོན་པའི་ ལོ་བསྟར་སྐྱེད་གོང་ཚད་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན། སྐྱེད་སྤྲོད་མེདཔ་ཨིན།

Syntax

INTRATE(Settlement; Maturity; Investment; Redemption [; Basis])

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་: སྲུང་སྐྱོབ་དེ་བཙོང་ཡོད་པའི་ཚེས་གྲངས།

མ་རྩ་བཙུགས་པ་ : ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་དངུལ་བསྡོམས།

Redemption is the selling price.

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

0 or missing

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


Example

༡/༡༥/༡༩༩༠ ལུ་ ཚོན་པར་གཅིག་ ས་ཡ་༡ སྦེ་ཉོ་ཡོདཔ་ད་ ༥/༥/༢༠༠༢ ལུ་ ས་ཡ་ ༢ སྦེ་བཙོང་ནུག གཞི་རྩ་དེ་ ཉིན་བསྟར་ལྷག་ལུས་རྩིས་ལས་ཨིན་(གཞི་རྩ་ = ༣)། སྐྱེད་ཀྱི་ལོ་བསྟར་ ཆ་སྙོམས་གནས་རིམ་ག་ཅི་སྨ?

=INTRATE("1/15/1990"; "5/5/2002"; 1000000; 2000000; 3) གིས་ ༨་༡༢ % སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

NPER

དུས་མཚམས་ ཆད་མེད་གླ་དངུལ་ཚུ་དང་ ཆད་མེད་སྐྱེད་གོང་ཚད་གུ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ མ་རྩ་བཙུགས་པའི་དོན་ལུ་ དུས་ཡུན་ཚུའི་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

NPER(Rate; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; Type ] ])

གོང་ཚད་ དེ་ དུས་མཚམས་སྐྱེད་གོང་ཚད་ཨིན།

PMT: དུས་ཡུན་རེ་རེའི་སྐབས་སུ་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ ཆད་མེད་གླ་གངུལ་(ལོ་རེ་བཞིན་དུ་)།

PV དེ་ གླ་དངུལ་ཚུའི་འབྱུང་རིམ་ནང་ ད་ལྟོའི་དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་།

FV (གདམ་ཁ་ཅན་): དུས་ཡུན་མཇུག་ལུ་སྐྱེལ་ཡོད་པའི་ མ་འོངས་པའི་གནས་གོང་།

དབྱེ་བ་ (གདམ་ཁ་ཅན་): དུས་ཡུན་གྱི་ཐོག་མའམ་ མཇུག་ལུ་ གླ་དངུལ་གྱི་ སྤྲོད་དགོ་པའི་ཚེས་གྲངས།

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་གྱི་དུས་མཚམས་སྐྱེད་གོང་ཚད་ ༦% དུས་མཚམས་གླ་དངུལ་ ༡༥༣་༧༥ དངུལ་ཆ་ཕྲན་དང་ ད་ལྟོའི་དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་ ༢་༦༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་དང་བཅས་པ་གིས་ གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་ཚུ་ག་དེམ་ཅིག་ཁྱབ་སྨོ?

=NPER(6%;153.75;2600) = -12,02. The payment period covers 12.02 periods.

ODDFPRICE

སྐྱེད་ཚེས་གྲངས་དང་པམ་དེ་ དུས་རིམ་ལྟར་་མིན་པ་སྦེ་ཕོག་པ་ཅིན་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ དངུལ་ ༡༠༠་ཆ་ཕྲན་རེ་རེ་གནས་གོང་མཉམ་པའི་གོང་ཚད་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

Syntax

ODDFPRICE(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

སྤྲོད་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྤྲོད་ཚེས།

སྐྱེད་དང་པམ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྐྱེད་ཚེས་དང་པམ།

Rate is the annual rate of interest.

ཐོན་འབྲས་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་ཐོན་འབྲས།

བུན་ཚབ་: གནས་གོང་མཉམ་པ་གི་ ༡༠༠ དངུལ་རེ་རེའི་བུན་ཚབ་གནས་གོང་།

འབྱུང་ཐེངས་ : ལོ་རེ་རེ་ལུ་སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ། (༡, ༢ ཡང་ན་ ༤།).

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

0 or missing

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


ODDFYIELD

སྐྱེད་ཚེས་གྲངས་དང་པམ་དེ་ དུས་རིམ་ལྟར་མིན་པ་སྦེ་ཕོག་པ་ཅིན་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ ཐོན་འབྲས་དེ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

Syntax

ODDFYIELD(Settlement; Maturity; Issue; FirstCoupon; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

སྤྲོད་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྤྲོད་ཚེས།

སྐྱེད་དང་པམ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྐྱེད་ཚེས་དང་པམ།

Rate is the annual rate of interest.

མཉམ་པ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནས་གོང་མཉམ་པ།

བུན་ཚབ་: གནས་གོང་མཉམ་པ་གི་ ༡༠༠ དངུལ་རེ་རེའི་བུན་ཚབ་གནས་གོང་།

འབྱུང་ཐེངས་ : ལོ་རེ་རེ་ལུ་སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ། (༡, ༢ ཡང་ན་ ༤།).

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

0 or missing

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


ODDLPRICE

མཇུག་གི་སྐྱེད་གོང་ཚད་དེ་དུས་རིམ་ལྟར་མིན་པ་སྦེ་ཕོག་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ ༡༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་རེ་རེ་མཉམ་པའི་གནས་གོང་གི་གོང་ཚད་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

Syntax

ODDLPRICE(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Yield; Redemption; Frequency [; Basis])

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

སྐྱེད་དང་པམ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྐྱེད་ཚེས་དང་པམ།

Rate is the annual rate of interest.

ཐོན་འབྲས་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ ལོ་བསྟར་ཐོན་འབྲས།

བུན་ཚབ་: གནས་གོང་མཉམ་པ་གི་ ༡༠༠ དངུལ་རེ་རེའི་བུན་ཚབ་གནས་གོང་།

འབྱུང་ཐེངས་ : ལོ་རེ་རེ་ལུ་སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ། (༡, ༢ ཡང་ན་ ༤།).

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

0 or missing

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


Example

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་: དབྱིན་ལོ་ ༡༩༩༩ དབྱིན་ཟླ་ གཉིས་པའི་དབྱིན་ཚེས་ ༧། དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་: དབྱིན་ལོ་ ༡༩༩༩ དབྱིན་ཟླ་ དྲུག་པའི་དབྱིན་ཚེས་ ༡༥། སྐྱེད་གོང་ཚད་མཇུག་: དབྱིན་ལོ་ ༡༩༩༨ དབྱིན་ཟླ་ བཅུ་པའི་དབྱིན་ཚེས་ ༡༥། སྐྱེད་གོང་ཚད་: བརྒྱ་ཆ་ ༣་༧༥། ཐོན་འབྲས་: བརྒྱ་ཆ་ ༤་༠༥། བུན་ཚབ་གནས་གོང་: ༡༠༠་དངུལ་ཆ་ཕྲན། གླ་དངུལ་ཚུའི་འབྱུང་ཐེངས་: ལོ་ཕྱེད་སྦེ་: = ༢ གཞི་རྩ : = ༠།

སྲུང་སྐྱོབ་ མཇུག་གི་སྐྱེད་ཚེས་གྲངས་དུས་རིམ་ལྟར་མིན་པ་སྦེ་ཡོད་པའི་ ༡༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་རེ་རེའི་གནས་གོང་གི་གོང་ཚད་དེ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་བཟུམ་སྦེ་རྩིས་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།:

=ODDLPRICE("1999-02-07";"1999-06-15";"1998-10-15"; 0.0375; 0.0405;100;2;0) returns 99.87829.

ODDLYIELD

མཇུག་གི་སྐྱེད་ཚེས་གྲངས་དེ་ དུས་རིམ་ལྟར་མིན་པ་སྦེ་ཕོག་པ་ཅིན་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཐོན་འབྲས་དེ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

Syntax

ODDLYIELD(Settlement; Maturity; LastInterest; Rate; Price; Redemption; Frequency [; Basis])

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ཉོ་ཚོང་འབད་བའི་ཚེས།

དུས་ཡུན་ཚང་བ་ : སྲུང་སྐྱོབ་དུས་ཡུན་ཚང་ནིའི་ཚེས། (དུས་ཡོལཝ་ཨིན།).

སྐྱེད་དང་པམ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་སྐྱེད་ཚེས་དང་པམ།

Rate is the annual rate of interest.

མཉམ་པ་ : སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་གནས་གོང་མཉམ་པ།

བུན་ཚབ་: གནས་གོང་མཉམ་པ་གི་ ༡༠༠ དངུལ་རེ་རེའི་བུན་ཚབ་གནས་གོང་།

འབྱུང་ཐེངས་ : ལོ་རེ་རེ་ལུ་སྐྱེད་གླ་དངུལ་ཚུའི་གྱངས་ཁ། (༡, ༢ ཡང་ན་ ༤།).

གཞི་རྩ་ : འདི་གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ལས་གདམ་ཡོདཔ་དང་ དེ་གིས་ལོ་འདི་ག་དེ་སྦེ་རྩིས་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོནམ་ཨིན།

གཞི་རྩ།

རྩིས་སྟོན།

0 or missing

ཡུ་ཨེསི་ཐབས་ལམ་ (ཨེན་ཨེ་ཨེསི་ཌི), ཉིནམ་ ༣༠ རེ་གི་ཟླཝ་ ༡༢།

1

ཟླཝ་ཚུ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག

2

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༠ ཡོདཔ་ཨིན།

3

ཟླཝ་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ཏག་ཏག་ ལོ་གཅིག་ནང་ལུ་ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ཡོདཔ་ཨིན།

4

ཡུ་རོ་པིན་ ཐབས་ལམ་ ཟླཝ་ ༡༢ དང་ཟླཝ་རེ་རེ་ལུ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༠ རེ།


Example

བུ་ལོན་སྤྲོད་འཇལ་: དབྱིན་ལོ་ ༡༩༩༩ དབྱིན་ཟླ་ བཞི་པའི་དབྱིན་ཚེས་ ༢༠ ། དུས་ཡུན་ཚང་བའི་ཚེས་གྲངས་: དབྱིན་ལོ་ ༡༩༩༩ དབྱིན་ཟླ་ དྲུག་པའི་དབྱིན་ཚེས་ ༡༥། མཇུག་གི་སྐྱེད་: དབྱིན་ལོ་ ༡༩༩༨ དབྱིན་ཟླ་ བཅུ་པའི་དབྱིན་ཚེས་ ༡༥། སྐྱེད་གོང་ཚད་: བརྒྱ་ཆ་ ༣་༧༥། གོང་ཚད་: དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༩༩་༨༧༥ ། བུན་ཚབ་གནས་གོང་: དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༡༠༠ ། གླ་དངུལ་ཚུའི་འབྱུང་ཐེངས་: ལོ་ཕྱེད་ཀ་སྦེ་ = ༢ གཞི་རྩ་: = ༠།

མཇུག་གི་སྐྱེད་ཚེས་གྲངས་དུས་རིམ་ལྟར་མིན་པ་སྦེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སྲུང་སྐྱོབ་ཀྱི་ ཐོན་འབྲས་དེ་ འོག་གི་བཟུམ་སྦེ་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།:

=ODDLYIELD("1999-04-20";"1999-06-15"; "1998-10-15"; 0.0375; 99.875; 100;2;0) returns 0.044873 or 4.4873%.

RATE

ལོ་རེ་བཞིན་དུའི་དུས་ཡུན་རེ་རེའི་ཆད་མེད་སྐྱེད་གོང་ཚད་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

RATE(NPer; Pmt; PV [ ; [ FV ] [ ; [ Type ] [ ; Guess ] ] ])

NPER: གླ་དངུལ་ཚུ་བྱིན་ཡོད་པའི་སྐབས་ཀྱི་ དུས་ཡུན་ཚུའི་གྱངས་ཁ་བསྡོམས་(གླ་དངུལ་དུས་ཡུན)།

PMT: དུས་ཡུན་རེ་རེའི་སྐབས་སུ་སྤྲོད་ཡོད་པའི་ ཆད་མེད་གླ་གངུལ་(ལོ་རེ་བཞིན་དུ་)།

PV དེ་ གླ་དངུལ་ཚུའི་འབྱུང་རིམ་ནང་ ད་ལྟོའི་དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་།

FV (གདམ་ཁ་ཅན་):དུས་མཚམས་གླ་དངུལ་གྱི་མཇུག་ལུ་ལྷོད་པའི་མ་འོངས་པའི་གནས་གོང་།

དབྱེ་བ་ (གདམ་ཁ་ཅན་): དུས་མཚམས་གླ་དངུལ་གྱི་ སྤྲོད་དགོ་པའི་ཚེས་གྲངས་ དེ་ དུས་ཡུན་གྱི་ཐོག་མའམ་མཇུག་ལུ་ཨིན།

GUESS (གདམ་ཁ་ཅན་):གིས་ ཁས་ལེན་འབད་བཏུབ་པའི་རྩིས་ལས་དང་གཅིག་ཁར་ སྐྱེད་ཀྱི་ཕོག་ཚོད་དཔག་ཡོད་པའི་གནས་གོང་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

དུས་རྒྱུན་དུ་ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༡༠ སྤྲོད་དེ་ཡོདཔ་དང་ ད་ལྟོའི་དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་དེ་ ༩༠༠ ཨིན་པ་ཅིན་ དུས་ཡུན་གསུམ་གྱི་ གླ་དངུལ་དུས་ཡུན་དོན་ལུ་ ཆད་མེད་སྐྱེད་གོང་ཚད་ག་ཅི་སྨོ?

=RATE(3;-10;900) = -75.63% The interest rate is therefore 75.63%.

VDB

མར་འབབ་ཚད་སྙོམས་འགྱུར་ཅན་ཐབས་ལམ་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཡང་ན་ དུས་ཡུན་ཆ་ཤས་དོན་ལུ་ བདོག་གཏད་ཀྱི་ གོང་ཐང་ཆག་པ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

VDB(Cost; Salvage; Life; Start; End [; Factor [; NoSwitch]])

རིན་ འདི་བདོག་གཏད་ཀྱི་འགོ་ཐོག་རིན་ཨིན།

ཉེན་སྐྱོབ་ འདི་ གོང་ཐང་ཆག་པའི་མཇུག་གི་ བདོག་གཏད་ཀྱི་གནས་གོང་ཨིན།

Life is the depreciation duration of the asset.

S:གོང་ཐང་ཆག་པའི་འགོ་བཙུགས། དུས་ཡུན་བཟུམ་སྦེ་ A དེ་ཡང་ ཚེས་གྲངས་ཆ་ཕྲན་གཅིག་པ་ནང་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།

གོང་ཚད་ : མར་འབབ་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད།

ཆ་རྐྱེན་ (གདམ་ཁ་ཅན་): གོང་ཐང་ཆག་པའི་རྐྱེན། ཆ་རྐྱེན་ =༢ དེ་ གོང་ཚད་ལོག་བལྟབ་གོང་ཐང་ཆག་པ་ཨིན།

NoSwitchis an optional parameter. NoSwitch = 0 (default) means a switch to linear depreciation. In NoSwitch = 1 no switch is made.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

འགོ་ཐོག་གོང་ཚད་དེ་ ༣༥༠༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་དང་ གོང་ཐང་ཆག་པའི་མཇུག་ལུ་གནས་གོང་དེ་ ༧༥༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཨིན་པ་ཅིན་ དུས་ཡུན་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ མར་འབབ་ཚད་སྙོམས་གཉིས་ལྡན་གོང་ཚད་གོང་ཐང་ཆག་པ་དེ་ག་དེ་ཅིག་སྨོ། གོང་ཐང་ཆག་པའི་དུས་ཡུན་དེ་ ལོ་ ༣ ཨིན། དུས་ཡུན་ བཅུ་པ་ལས་ ཉི་ཤུ་པ་ཚུན་གྱི་གོང་ཐང་ཆག་པ་དེ་རྩིས་རྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན།

VDB(35000;7500;36;10;20;2) = དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༨༦༠༣་༨༠། དུས་ཡུན་སྐབས་སུ་ དུས་ཡུན་ བཅུ་པ་དང་ ཉི་ཤུ་པའི་བར་གྱི་ གོང་ཐང་ཆག་པ་དེ་ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༨༦༠༣་༨༠ ཨིན།

XIRR

ཚེས་གྲངས་སོ་སོར་ཚུ་ནང་འབད་བའི་ གླ་དངུལ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་དོན་ལུ་ ནང་འཁོད་གོང་ཚད་སླར་ལོག་གི་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན། རྩིས་ལས་དེ་ ཤོལ་ལོ་ཚུ་སྣང་མེད་སྦེ་བཞག་སྟེ་ ཉིན་གྲངས་ ༣༦༥ ལོ་རེ་རེའི་གཞི་རྩ་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

If the payments take place at regular intervals, use the IRR function.

Syntax

XIRR(Values; Dates [; Guess])

གནས་གོང་དང་ ཚེས་གྲངས་ཚུ་: གླ་དངུལ་ཚུའི་རྒྱུན་རིམ་མམ་ འབྲེལ་བའི་གནས་གོང་ཚེས་གྲངས་ཀྱི་རྒྱུན་རིམ། ཚེས་གྲངས་ཚུའི་ཆ་དང་པམ་གིས་ གླ་དངུལ་འཆར་གཞི་གི་འགོ་བཙུགས་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། ཚེས་གྲངས་གནས་གོང་གཞན་མི་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་ཤུལ་ལས་འོང་དགོཔ་ཨིན་ དེ་འབདཝ་ད་ དེ་ཚུ་རིམ་པ་ནང་མེད་རུང་བཏུབ་ཨིན། གནས་གོང་ཚུའི་རྒྱུན་རིམ་ནང་ན་ ཉུང་མཐའ་རང་ མེད་ཆ་གཅིག་དང་ ཡོད་ཆ་གཅིག་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་དགོཔ་ཨིན་(རྩིས་ལེན་ཚུ་དང་ བཙུགས་བཙུགས་བཞག་ཚུ)།

ཕོག་ཚོད་དཔག་ནི་(གདམ་ཁ་ཅན་) སླར་ལོག་གི་མགྱོགས་ཚད་དོན་ལུ་ ཕོག་ཚོད་དཔག་ནི་དེ་ ཨིན་པུཊི་འོང་ཚུགསཔ་ཨིན། སྔོན་སྒྲིག་དེ་ ༡༠% །

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

Calculation of the internal rate of return for the following five payments (dates are in ISO 8601 format):

A

B

C

1

2001-01-01

-10000

Received

2

2001-02-01

2000

Deposited

3

2001-03-15

2500

4

2001-05-12

5000

5

2001-08-10

1000


=XIRR(B1:B5; A1:A5; 0.1) returns 0.1828 or 18.28%.

ཨའི་པི་ཨེམ་ཊི།

ཆད་མེད་སྐྱེད་གོང་ཚད་དང་དུས་རྒྱུན་གླ་དངུལ་ཚུ་བཅས་པའི་ མ་རྩ་བཙུགས་པའི་དོན་ལུ་ དུས་མཚམས་བུ་ལོན་བཏབ་པ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

Syntax

IPMT(Rate; Period; NPer; PV [; FV [; Type]])

གོང་ཚད་ དེ་ དུས་མཚམས་སྐྱེད་གོང་ཚད་ཨིན།

དུས་ཡུན་དེ་ སྐྱེད་ཅུང་རྩིས་རྐྱབ་ཡོད་པའི་དུས་ཡུན་ཨིན། དུས་ཡུན་མཇུག་གི་དོན་ལུ་ སྐྱེད་ཅུང་དེ་རྩིས་རྐྱབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་དུས་ཡུན་=NPER ཨིན།

NPER དེ་ ལོ་འཁོར་དངུལ་ཕོགས་དེ་ སྤྲོད་ཡོད་པའི་ དུས་ཡུན་ཚུའི་ གྱངས་ཁ་བསྡོམས་ཨིན།

PV དེ་ གླ་དངུལ་ཚུའི་འབྱུང་རིམ་ནང་ ད་ལྟོའི་དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་།

FV (གདམ་ཁ་ཅན་) དེ་ དུས་ཡུན་ཚུའི་མཇུག་ལུ་རེ་བ་སྐྱེ་ཡོད་པའི་གནས་གོང་(མ་འོངས་པའི་གནས་གོང་)།

དབྱེ་བ་ དེ་ དུས་མཚམས་གླ་དངུལ་ཚུའི་དོན་ལུ་ རན་པའི་ཚེས་གྲངས་ཨིན།

Example

ཆད་མེད་སྐྱེད་གོང་ཚད་དེ་ ༥% དང་ དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་དེ་ ༡༥༠༠༠ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ཨིན་པ་ཅིན་ དུས་ཡུན་ལྔ་པའི་སྐབས་སུ་(ལོ་) སྐྱེད་གོང་ཚད་ག་ཅི་སྨོ? དུས་མཚམས་གླ་དངུལ་དེ་ ལོ་བདུན་ཨིན།

ཨའི་པི་ཨེམ་ཊི་(༥%;༥;༧;༡༥༠༠༠) = -༣༥༢.༩༧ དངུལ་གྱི་ཆ་ཕྲན། དུས་ཡུན་(ལོ་)ལྔ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ སྐྱེད་ཅུང་འདི་ ༣༥༢.༩༧ དངུལ་གྱི་ཆ་ཕྲན་ཨིན།

ཨར་ཨར་ཨའི།

མ་རྩ་བཙུགས་པའི་ (སླར་ལོག་) ཁེ་རྒུད་ལས་ གྲུབ་འབྲས་འཐོན་པའི་སྐྱེད་གོང་ཚད་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན།

Syntax

RRI(P;PV;FV)

P:སྐྱེད་གོང་ཚད་རྩིས་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ དགོས་མཁོ་བའི་ དུས་ཡུན་ཚུའི་གྱངས་ཁ།

PV: ད་ལྟོའི་(ད་ལྟོའི་)གནས་གོང་། དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་དེ་ དངུལ་རྐྱང་གི་བཙུགས་བཞག་གམ་ད་ལྟོའི་དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་གི་དབྱེ་བ་ནང་ འཐུས་ཨིན། གནས་གོང་ཡོད་ཆ་དེ་ བཙུགས་བཞག་གནས་གོང་སྦེ་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན། བཙུགས་བཞག་དེ་ ༠ ཡང་ན་ < ༠ མི་བཏུབ་ཨིན།

FV: གིས་ བཙུགས་བཞག་ཡོད་པའི་ དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་སྦེ་རེ་བ་སྐྱེ་མི་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

Example

མ་འོངསཔའི་གནས་གོང་དེ་ དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༡༠༠༠༠ ཨིན་པ་ཅིན་ དུས་ཡུན་བཞི་དང་(ལོ་ཚུ་) དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༧༥༠༠ དངུལ་རྐྱང་གནས་གོང་དོན་ལུ་ སླར་ལོག་གི་སྐྱེད་གོང་ཚད་དེ་རྩིས་སྟོན་ནིའི་ཨིན།

=RRI(4;7500;10000) = 7.46 %

དངུལ་ཆ་ཕྲན་ ༧༥༠༠ དེ་ དངུལ་་ཕྲན་ ༡༠,༠༠༠ ལུ་འགྱུར་ནི་ཨིན་པའི་ཕྱིར་དུ་ སྐྱེད་གོང་ཚད་དེ་ ༧་༤༦ % ཨིན་དགོཔ་ཨིན།

ཨེགསི་ཨེན་པི་ཝི།

Calculates the capital value (net present value) for a list of payments which take place on different dates. The calculation is based on a 365 days per year basis, ignoring leap years.

If the payments take place at regular intervals, use the NPV function.

Syntax

XNPV(གོང་ཚད། གནས་གོང་ཚུ། ཚེས་གྲངས་ཚུ།)

གོང་ཚད་ : གླ་དངུལ་ཚུའི་དོན་ལུ་ སླར་ལོག་གི་ནང་འཁོད་གོང་ཚད།

གནས་གོང་དང་ ཚེས་གྲངས་ཚུ་: ཚེས་གྲངས་གནས་གོང་ཚུ་དང་འབྲེལ་བའི་ རྒྱུན་རིམ་དང་ གླ་དངུལ་ཚུའི་རྒྱུན་རིམ། ཚེས་གྲངས་ཚུའི་ཆ་དང་པམ་དེ་གིས་ གླ་དངུལ་འཆར་གཞིའི་འགོ་བཙུགས་ ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། གནས་གོང་གཞན་མི་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་ ཤུལ་ལས་ཨིན་དགོཔ་ཨིན་ དེ་འབདཝ་ད་ ཉུང་མཐའ་རང་ མེད་ཆ་གཅིག་དང་ཡོད་ཆ་གཅིག་དེ་རེ་འོང་དགོཔ་ཨིན་(རྩིས་ལེན་ཚུ་དང་བཙུགས་བཞག་ཚུ)།

Example

Calculation of the net present value for the above-mentioned five payments for a national internal rate of return of 6%.

=XNPV(0.06;B1:B5;A1:A5) returns 323.02.

ལོག་སྟེ་རང་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་འགན་ཚུའི་ལེའུ་གཅིག་པ་ལུ།

ལོག་སྟེ་རང་ དངུལ་འབྲེལ་ལས་འགན་ཚུའི་ ལེའུ་གཉིས་ལུ།

Functions by Category

Please support us!