LibreOffice ཀེལ་སི་ ནང་ ལས་རིམ་བཟོ་ལས་དོན་ལུ་ ཨེཌི་ཨིནསི།

warning

འོག་ལུ་འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ཨེཌི་ཨིནསི་ཐོག་ལས་ ཀེལ་སི་རྒྱ་བསྐྱེད་བཏང་ནི་ཐབས་ལམ་དེ་དུས་ལས་ཡོལ་ནུག གནས་བཞིན་ཡོད་པའི་ཨེཌི་ཨིནསི་ དང་བཅས་པའི་མཐུན་འགྱུར་ངེས་བརྟན་བཟོ་ནི་དོན་ལུ་ ངོས་འདྲ་བ་ཚུ་ ད་ལྟོ་བར་ཡང་ ནུས་ཅན་ཡོདཔ་མ་ཚད་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་པས་ ནི་འབདཝ་ད་ ཨེཌི་ཨིནསི་གསརཔ་ལས་རིམ་བཟོ་ལས་དོན་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ API ལས་འགན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན།


LibreOffice Calc can be expanded by Add-Ins, which are external programming modules providing additional functions for working with spreadsheets. These are listed in the Function Wizard in the Add-In category. If you would like to program an Add-In yourself, you can learn here which functions must be exported by the so that the Add-In can be successfully attached.

LibreOffice searches the Add-in folder defined in the configuration for a suitable . To be recognized by LibreOffice, the must have certain properties, as explained in the following. This information allows you to program your own Add-In for Function Wizard of LibreOffice Calc.

ཨེཌི་ཨིན་ བསམ་གཞི།

དཔེ་མཛོད་ནང་ ཨེཌི་ཨིན་རེ་རེ་གིས་ ལས་འགན་ཚུ་ལེ་ཤ་བྱིནམ་ཨིན། ལས་འགན་ལ་ལོ་ཅིག་ བདག་སྐྱོང་གི་དགོས་དོན་ཚུ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁྱོད་རང་གི་ལས་འགན་ཚུའི་དོན་ལུ་ ཕལ་ཆེར་མིང་གང་རུང་གདམ་བཏུབ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ ཁོང་ཚུ་གིས་ ཚད་བཟུང་གནང་བའི་སྐོར་ལས་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ལ་ལོ་ཅིག་རྗེས་སུ་འབྲང་དགོཔ་ཨིན། མིང་བཏགས་ནི་དང་ གྲོས་འཛོམས་འབོ་ནི་ཏག་ཏག་དེ་ མཉེན་རིམ་སོ་སོར་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་པར་ཞུགསཔ་ཨིན།

Functions of

ཉུང་མཐའ་ལུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་ཚུ་ནང་ GetFunctionCount དང་ GetFunctionData ཚུ་གནས་དགོཔ་ཨིན། འ་ནི་ཚུ་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ ལས་འགན་མ་ཚད་ཚད་བཟུང་དབྱེ་བ་ཚུ་དང་ སླར་ལོག་གནས་གོང་ཚུ་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ཚུགསཔ་ཨིན། སླར་ལོག་གནས་གོང་བཟུམ་སྦེ་ གཉིས་ལྡན་དང་ ཡིག་རྒྱུན་དབྱེ་བ་ཚུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཚད་བཟུང་ཚུ་བཟུམ་སྦེ་ ཁ་སྐོང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཚུ་ ཨེ་རེ་གཉིས་ལྡན་ ཡིག་རྒྱུན་ཨེ་རེ་ ནང་ཐིག་ཨེ་རེ་ཚུ་ , and རྒྱབ་སྐྱོར་ འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཚད་བཟུང་ཚུ་ གཞི་བསྟུན་ཚུ་ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ རྩིས་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ནི་འབདཝ་ལས་ འ་ནི་གནས་གོང་ཚུའི་བསྒྱུར་བཅོས་དེ་ འབྱུང་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད་ འ་ནི་དེ་ LibreOffice ཀེལ་སི་ནང་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་དེ་མེདཔ་ཨིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་དེ་གིས་ གོ་དོན་མི་བྱིན་པས།

དཔེ་མཛོད་ཚུ་ རཱན་ཊའིམ་སྐབས་སུ་ཡང་བསྐྱར་མངོན་གསལ་འབད་བཏུབ་མ་ཚད་ དེའི་ནང་དོན་ཚུ་ བདག་སྐྱོང་གི་ལས་འགན་ཚུའི་ཐོག་ལས་ དཔྱད་ཞིབ་འབད་བཏུབ་ཨིན། ལས་འགན་རེ་རེ་དོན་ལུ་ ཚད་བཟུང་ཚུའི་གྱངས་ཁ་བརྐྱབ་ནི་དང་ དབྱེ་བའི་སྐོར་ ཕྱི་ནང་ལས་འགན་མིང་ཚུ་དང་ བདག་སྐྱོང་གི་ཨང་གྲངས་ཚུའི་སྐོར་ལས་བརྡ་དོན་འཐོབ་ཆོག་ཆོག་སྦེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལས་འགན་ཚུ་ དུས་མཉམ་དུ་འབོ་ཡོདཔ་ལས་ཁོང་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚུ་དེ་འཕྲལ་ལས་རང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། དུས་ཚོད་ངོ་མ་ལས་འགན་ཚུ་ཡང་འབྱུང་སྲིདཔ་ཨིན་(དུས་མཉམ་དུ་མི་འབྱུང་བ་) ཨིན་ཏེ་འབད་རུང་ དེ་ཚུ་ ཁོང་རའི་མགོ་རྙོགས་དྲགས་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ དེ་ཚུ་ རྒྱས་བཤད་སྦེ་གསལ་བཤད་འབད་དེ་མེདཔ་ཨིན།

ངོས་འདྲ་བ་སྐོར་ལས་ ཡོངས་ཁྱབ་བརྡ་དོན།

LibreOffice ཀེལ་སི་ལུ་ ཨེཌི་ཨིན་ལས་འགན་ནང་མཉམ་སྦྲགས་འབད་ཡོད་པའི་ ཚད་བཟུང་ཚུའི་ ཨང་གྲངས་མང་མཐའ་དེ་ ༡༦ ཨིན། གཅིག་གིས་ གནས་གོང་དང་ ལས་འགན་ ༡༥ མང་མཐའ་གིས་ ཨིན་པུཊི་ཚད་བཟུང་ཚུ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

གནད་སྡུད་དབྱེ་བ་ཚུ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་བཟུམ་སྦེ་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད།:

གནད་སྡུད་དབྱེ་བ་ཚུ།

ངེས་ཚིག

CALLTYPE

ཝིན་ཌོསི་ : FAR PASCAL (_far _pascal) འོག་ལུ།

གཞན་ : སྔོན་སྒྲིག་ (རིམ་ལུགས་དམིགས་བསལ་སྔོན་སྒྲིག་བཀོལ་སྤྱོད་འབད་དོ།)

USHORT

མིང་རྟགས་མ་བཀོད་མི་ཧྲིལ་ཨང་བཱའིཊི་ ༢།

DOUBLE

རེ་མི་རྩ་སྒྲིག་མཉེན་རིམ་ བཱའིཊི་ ༨།(-d)

Paramtype

ཨའི་ཨེན་ཊི་དང་ འདྲ་བའི་ རེ་མི་ མཉེན་རིམ།(-d)

PTR_DOUBLE = གཉིས་ལྡན་ལུ་ དཔག་བྱེད་ ༠།

PTR_STRING = ༡ ཀླད་ཀོར་རྩ་གྲོལ་གཏང་ཡོད་པའི་ཡིག་རྒྱུན་ལུ་ དཔག་བྱེད།(-t)

PTR_DOUBLE_ARR =༢ ཨེ་རེ་གཉིས་ལྡན་ལུ་དཔག་བྱེད།

PTR_STRING_ARR =༣ ཡིག་རྒྱུན་ཨེ་རེ་ལུ་ དཔག་བྱེད།

PTR_CELL_ARR = ༤ ནང་ཐིག་ཨེ་རེ་ལུ་ དཔག་བྱེད།

NONE =༥


functions

Following you will find a description of those functions, which are called at the .

For all functions, the following applies:

void CALLTYPE fn(out, in1, in2, ...)

Output: Resulting value

Input: Any number of types (double&, char*, double*, char**, Cell area), where the Cell area is an array of types double array, string array, or cell array.

ལས་འགན་གྱངས་ཁ་རྐྱབས་ནི་ལེན།()

གཞི་བསྟུན་ཚད་བཟུང་གི་ འཛིན་སྐྱོང་ལས་འགན་ཚུ་མེདཔ་སྦེ་ལས་འགན་ཚུའི་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ལས་འགན་རེ་རེ་ལུ་ ༠ དང་ nCount-1 བར་ མཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ཨང་གྲངས་ཡོད། འ་ནི་ཨང་གྲངས་དེ་ ཤུལ་ལས་ GetFunctionData དང་ GetParameterDescription ལས་འགན་ཚུ་ལུ་ དགོཔ་ཨིན།

ཚིག་སྦྱོར།

void CALLTYPE GetFunctionCount(USHORT& nCount)

ཚད་བཟུང་།

USHORT &nCount:

Output: Reference to a variable, which is supposed to contain the number of Add-In functions. For example: If the Add-In provides 5 functions for LibreOffice Calc, then nCount=5.

ལས་འགན་གནད་སྡུད་ལེན།()

ཨེཌི་ཨིན་ལས་འགན་སྐོར་ལས་ བརྡ་དོན་གལ་ཅན་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།(-I)

ཚིག་སྦྱོར།

void CALLTYPE GetFunctionData(USHORT& nNo, char* pFuncName, USHORT& nParamCount, Paramtype* peType, char* pInternalName)

ཚད་བཟུང་།

USHORT& nNo:

Input: Function number between 0 and nCount-1, inclusively.

char* pFuncName:

Output: Function name as seen by the programmer, as it is named in the . This name does not determine the name used in the Function Wizard.

USHORT& nParamCount:

Output: Number of parameters in AddIn function. This number must be greater than 0, because there is always a result value; the maximum value is 16.

Paramtype* peType:

Output: Pointer to an array of exactly 16 variables of type Paramtype. The first nParamCount entries are filled with the suitable type of parameter.

char* pInternalName:

Output: Function name as seen by the user, as it appears in the Function Wizard. May contain umlauts.

pFuncName and pInternalName ཚད་བཟུང་ཚུ་ LibreOffice ཀེལ་སི་ ནང་ ཚད་ ༢༥༦ གཅིག་ཁར་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་འགན་འགྲུབ་པའི་ཨེ་རེ་ཚུ་ཨིན།

ཚད་བཟུང་འགྲེལ་བཤད་ལེན།()

ཨེཌི་ཨིན་ལས་འགན་དང་ དེའི་ཚད་བཟུང་ཚུའི་ འགྲེལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཅིག་བྱིནམ་ཨིན། གདམ་ཁ་སྦེ་ འ་ནི་ལས་འགན་དེ་ ལས་འགན་ཝི་ཛརཌི་ ནང་ ལས་འགན་དང་ ཚད་བཟུང་འགྲེལ་བཤད་ཚུ་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།

ཚིག་སྦྱོར།

void CALLTYPE GetParameterDescription(USHORT& nNo, USHORT& nParam, char* pName, char* pDesc)

ཚད་བཟུང་།

USHORT& nNo:

Input: Number of the function in the library; between 0 and nCount-1.

USHORT& nParam:

Input: Indicates, for which parameter the description is provided; parameters start at 1. If nParam is 0, the description itself is supposed to be provided in pDesc; in this case, pName does not have any meaning.

char* pName:

Output: Takes up the parameter name or type, for example, the word "Number" or "String" or "Date", and so on. Implemented in LibreOffice Calc as char[256].

char* pDesc:

Output: Takes up the description of the parameter, for example, "Value, at which the universe is to be calculated." Implemented in LibreOffice Calc as char[256].

pName དང་ pDesc ཚུ་ ཚད་ ༢༥༦ དང་གཅིག་ཁར་ LibreOffice ཀེལ་སི་ནང་ བསྟར་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་ལཱ་འགན་འགྲུབ་ནི་ཨིན་པའི་ཨེ་རེ་ཚུ་ཨིན། ལས་འགན་ཝི་ཛརཌི་ནང་ འཐོབ་ཚུངསཔ་སྦེ་ཡོད་པའི་ བར་སྟོང་དེ་ ཚད་ཅན་ཨིནམ་དང་ ཡིག་འབྲུ་ ༢༥༦ དེ་ གངམ་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མ་བཏུབ་ཨིནམ་དེ་དྲན་གནང་།

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཚུ།

འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཐིག་ཁྲམ་ཚུ་ནང་ན་ ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཚུ་རྩིས་སྤྲོད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཕྱིའི་ལས་རིམ་ཚད་གཞི་གིས་ གནད་སྡུད་གཞི་བཀོད་ཚུ་ལས་ག་དེ་བྱིན་དགོཔ་ཨིན་ནའི་སྐོར་ བརྡ་དོན་ཤོམ་ཏེ་ཡོད། LibreOffice ཀེལ་སི་ གིས་ གནད་སྡུད་དབྱེ་བ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཨེ་རེ་སོ་སོར་གསུམ་བར་ དབྱེ་བ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཨེ་རེ་གཉིས་ལྡནམ།

ཚད་བཟུང་བཟུམ་སྦེ་ཡོད་མི་དེ་གིས་ ཨང་གྲངས་/དབྱེ་བ་གཉིས་ལྡན་གྱི་གནས་གོང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཡོད་མི་ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་གཅིག་རྩིས་སྤྲོད་འབད་ཚུགས། LibreOffice ནང་ཨེ་རེ་གཉིས་ལྡན་དེ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་བཟུམ་སྦེ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད།:

Offset

Name

Description

0

ཀེར་ཐིག་ ༡

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ ལྟག་གི་གཡོན་གྱི་སྒྱིད་ཁུག་ ནང་གི་ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། (-l)

2

གྲལ་ཐིག་ ༡

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ ལྟག་གི་གཡོན་གྱི་སྒྱིད་ཁུག་ ནང་ གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།(-l)

4

མཆོང་ལྡེ་ ༡

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ལྟག་གི་གཡོན་གྱི་སྒྱིད་ཁུག་ ནང་ ཐིག་ཁྲམ་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།(-l)

6

ཀེར་ཐིག་ ༢

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ འོག་གི་གཡས་ཀྱི་སྒྱིད་ཁུག་ནང་ ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།(-r)

8

གྲལ་ཐིག་ ༢

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ འོག་གི་གཡས་ཀྱི་སྒྱིད་ཁུག་ནང་ གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།(-r)

10

མཆོང་ལྡེ་ ༢

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ འོག་གི་གཡས་ཀྱི་སྒྱིད་ཁུག་ནང་ ཐིག་ཁྲམ་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།(-r)

12

གྱངས་ཁ།

འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཆ་ཤས་ཚུའི་གྱངས་ཁ། ནང་ཐིག་སྟོངམ་ཚུ་ གྱངས་ཁ་ཡང་ན་ རྩིས་སྤྲོད་འབད་མེདཔ་ཨིན།

14

ཀེར་ཐིག

ཆ་ཤས་ཀྱི་ ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

16

གྲལ་ཐིག

ཆ་ཤས་ཀྱི་ གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

18

མཆོང་ལྡེ།

ཆ་ཤས་ཀྱི་ ཐིག་ཁྲམ་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

20

འཛོལ།

གནས་གོང་ ༠ དེ་ "no error." སྦེ་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་འཛོལ་བའི་གྱངས་ཁ། ཆ་ཤས་དེ་ མན་ངག་ནང་ཐིག་ནང་ལས་འོང་པ་ཅིན་ གནས་གོང་འཛོལ་བ་དེ་ མན་ངག་གིས་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

22

གནས་གོང་།

དབྱེ་བ་གཉིས་ལྡན་/འཕུར་ལྡིང་ས་ཚིགས་ཀྱི་ ཨའི་ཨི་ཨི་ཨི་འགྱུར་ཅན་བཱའིཊི་ ༨།

30

...

ཤུལ་མའི་ཆ་ཤས།


ཡིག་རྒྱུན་ཨེ་རེ།

གནད་སྡུད་དབྱེ་བ་ཚིག་ཡིག་གི་གནས་གོང་ཚུ་ནང་ན་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་དེ་ ཡིག་རྒྱུན་ཨེ་རེ་སྦེ་རྩིས་སྤྲོད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། LibreOffice ཀེལ་སི་ནང་ ཡིག་རྒྱུན་ཨེ་རེ་དེ་ འོག་ལུ་ཡོད་མི་བཟུམ་སྦེ་རྩིས་སྤྲོད་ཡོད།:

Offset

Name

Description

0

ཀེར་ཐིག་ ༡

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ ལྟག་གི་གཡོན་གྱི་སྒྱིད་ཁུག་ ནང་གི་ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། (-l)

2

གྲལ་ཐིག་ ༡

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ ལྟག་གི་གཡོན་གྱི་སྒྱིད་ཁུག་ ནང་ གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།(-l)

4

མཆོང་ལྡེ་ ༡

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ལྟག་གི་གཡོན་གྱི་སྒྱིད་ཁུག་ ནང་ ཐིག་ཁྲམ་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།(-l)

6

ཀེར་ཐིག་ ༢

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ འོག་གི་གཡས་ཀྱི་སྒྱིད་ཁུག་ནང་ ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།(-r)

8

གྲལ་ཐིག་ ༢

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ འོག་གི་གཡས་ཀྱི་སྒྱིད་ཁུག་ནང་ གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།(-r)

10

མཆོང་ལྡེ་ ༢

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ འོག་གི་གཡས་ཀྱི་སྒྱིད་ཁུག་ནང་ ཐིག་ཁྲམ་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།(-r)

12

གྱངས་ཁ།

འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཆ་ཤས་ཚུའི་གྱངས་ཁ། ནང་ཐིག་སྟོངམ་ཚུ་ གྱངས་ཁ་ཡང་ན་ རྩིས་སྤྲོད་འབད་མེདཔ་ཨིན།

14

ཀེར་ཐིག

ཆ་ཤས་ཀྱི་ ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

16

གྲལ་ཐིག

ཆ་ཤས་ཀྱི་ གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

18

མཆོང་ལྡེ།

ཆ་ཤས་ཀྱི་ ཐིག་ཁྲམ་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

20

འཛོལ།

གནས་གོང་ ༠ དེ་ "no error." སྦེ་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་འཛོལ་བའི་གྱངས་ཁ། ཆ་ཤས་དེ་ མན་ངག་ནང་ཐིག་ནང་ལས་འོང་པ་ཅིན་ གནས་གོང་འཛོལ་བ་དེ་ མན་ངག་གིས་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

22

ལིན།

ཁ་བསྡམས་མི་ཀླད་ཀོར་བཱའིཊི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཡིག་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད། ཁ་བསྡམས་མི་ཀླད་ཀོར་བཱའིཊི་དེ་ གནས་གོང་ཡ་ཅན་དང་མཉམ་པ་ཅིན་ ཀླད་ཀོར་བཱའིཊི་གཉིས་པམ་དེ་ཡང་ གནས་གོང་ཆ་ཅན་འཐོབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། ནི་འབདཝ་ལས་ ལེན་དེ་ ((StrLen+2)&~1) ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ རྩིས་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

24

ཡིག་རྒྱུན།

ཁ་བསྡམས་མི་ཀླད་ཀོར་བཱའིཊི་དང་བཅས་པའི་ཡིག་རྒྱུན།

24+Len

...

ཤུལ་མའི་ཆ་ཤས།


ནང་ཐིག་ཨེ་རེ།

ནང་ཐིག་ཨེ་རེ་ཚུ་ ནང་ན་ཚིག་ཡིག་མ་ཚད་ཨང་གྲངས་ཚུ་ཡང་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཚུ་འབོ་ནིའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད། LibreOffice ཀེལ་སི་ནང་ ནང་ཐིག་ཨེ་རེ་དེ་ འོག་ལུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་སྦེ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།:

Offset

Name

Description

0

ཀེར་ཐིག་ ༡

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ ལྟག་གི་གཡོན་གྱི་སྒྱིད་ཁུག་ ནང་གི་ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། (-l)

2

གྲལ་ཐིག་ ༡

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ ལྟག་གི་གཡོན་གྱི་སྒྱིད་ཁུག་ ནང་ གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།(-l)

4

མཆོང་ལྡེ་ ༡

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ལྟག་གི་གཡོན་གྱི་སྒྱིད་ཁུག་ ནང་ ཐིག་ཁྲམ་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།(-l)

6

ཀེར་ཐིག་ ༢

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ འོག་གི་གཡས་ཀྱི་སྒྱིད་ཁུག་ནང་ ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།(-r)

8

གྲལ་ཐིག་ ༢

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ འོག་གི་གཡས་ཀྱི་སྒྱིད་ཁུག་ནང་ གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།(-r)

10

མཆོང་ལྡེ་ ༢

ནང་ཐིག་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ འོག་གི་གཡས་ཀྱི་སྒྱིད་ཁུག་ནང་ ཐིག་ཁྲམ་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།(-r)

12

གྱངས་ཁ།

འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ ཆ་ཤས་ཚུའི་གྱངས་ཁ། ནང་ཐིག་སྟོངམ་ཚུ་ གྱངས་ཁ་ཡང་ན་ རྩིས་སྤྲོད་འབད་མེདཔ་ཨིན།

14

ཀེར་ཐིག

ཆ་ཤས་ཀྱི་ ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

16

གྲལ་ཐིག

ཆ་ཤས་ཀྱི་ གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

18

མཆོང་ལྡེ།

ཆ་ཤས་ཀྱི་ ཐིག་ཁྲམ་གྱངས་ཁ། ཨང་བཏགས་ནི་དེ་ ༠ ལས་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན།

20

འཛོལ།

གནས་གོང་ ༠ དེ་ "no error." སྦེ་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་འཛོལ་བའི་གྱངས་ཁ། ཆ་ཤས་དེ་ མན་ངག་ནང་ཐིག་ནང་ལས་འོང་པ་ཅིན་ གནས་གོང་འཛོལ་བ་དེ་ མན་ངག་གིས་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

22

དབྱེ་བ།

ནང་ཐིག་ནང་དོན་གྱི་ དབྱེ་བ་ ༠ == གཉིས་ལྡན་ ༡ == ཡིག་རྒྱུན།

24

གནས་གོང་ ཡང་ན་ ལིན།

དབྱེ་བ་ == ༠: དབྱེ་བ་གཉིས་ལྡན་/འཕུར་ལྡིང་ས་ཚིགས་ཀྱི་ འགྱུར་ཅན་ ཨའི་ཨི་ཨི་ཨི་ ༨ བཱའིཊི།

དབྱེ་ == ༡: ཨིན་པ་ཅིན་ ཁ་བསྡམས་ཀླད་ཀོར་བཱའིཊི་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཏེ་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཡིག་རྒྱུན་གྱི་རིང་ཚད། ཁ་བསྡམས་ཀླད་ཀོར་བཱའིཊི་གྲངས་སུ་བཙུགས་པའི་རིང་ཚད་གནས་གོང་ཡ་ཅན་དང་མཉམ་པ་ཅིན་ གནས་གོང་ཆ་ཅན་འཐོབ་ནི་ཨིནམ་ལས་ ཡིག་རྒྱུན་ལུ་ ཀླད་ཀོར་བཱའིཊི་གཉིས་པམ་དེ་ཁ་སྐོང་བརྐྱབ་ཡོདཔ་ཨིན། ནི་འབདཝ་ལས་ ལེན་དེ་ ((StrLen+2)&~1) ལག་ལེན་ཐོག་ལས་ རྩིས་སྟོན་ཡོདཔ་ཨིན།

དབྱེ་བ་==༡ ཨིན་པ་ཅིན་ ༢༦ །

ཡིག་རྒྱུན།

དབྱེ་བ་ == 1: ཁ་བསྡམས་མི་བཱའིཊི་ཀླད་ཀོར་དང་བཅས་པའི་ཡིག་རྒྱུན།

༣༢ ཡང་ན་ ༢༦ + ལེན།

...

ཤུལ་མའི་ཆ་ཤས།


Please support us!