ཤོག་ཁྲམ་ལས་འགན་ཚུ།

འ་ནི་དབྱེ་ཚན་ནང་ན་ དཔེར་བརྗོད་དང་བཅས་པའི་ ཤོག་ཁྲམ་ ལས་འགན་ཚུའི་ འགྲེལ་བཤད་ཚུ་ཤོམ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

བཙུགས་ - ལས་འགན་ - དབྱེ་རིམ་ ཤོག་ཁྲམ་


[text/scalc/01/func_error_type.xhp#error_type_head not found].

Returns a number representing a specific Error type, or the error value #N/A, if there is no error.

STYLE

Applies a style to the cell containing the formula.

AREAS

སྣ་མང་ཁྱབ་ཚད་ལུ་བང་བའི་ ཁྱབ་ཚད་ངོ་རྐྱང་ཚུའི་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ཁྱབ་ཚད་དེ་ ཉེ་འདབས་ནང་ཐིག་ཚུའམ་ ནང་ཐིག་རྐྱང་པ་དང་ལྡནམ་ཨིན།

The function expects a single argument. If you state multiple ranges, you must enclose them into additional parentheses. Multiple ranges can be entered using the semicolon (;) as divider, but this gets automatically converted to the tilde (~) operator. The tilde is used to join ranges.

Syntax

AREAS(གཞི་བསྟུན།)

གཞི་བསྟུན་གྱིས་ ནང་ཐིག་གམ་ ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ལུ་ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

Example

=AREAS((A1:B3;F2;G1)) returns 3, as it is a reference to three cells and/or areas. After entry this gets converted to =AREAS((A1:B3~F2~G1)).

ཁྱོད་ཀྱིས་ མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་གཅིག་ གནད་སྡུད་ - ཁྱབ་ཚད་ངེས་འཛིན་ ཚུའི་འོག་ལུ་ག་ར་ ངེས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོད་པ་ཅིན་ =AREAS(All) གིས་ ༡ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

CHOOSE

གནས་གོང་ ༣༠ ཚུན་ གྱི་ ཐོ་ཡིག་ལས་ གནས་གོང་གཅིག་སླར་ལོག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཟུར་ཐོ་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

Syntax

CHOOSE(Index; Value 1 [; Value 2 [; ... [; Value 30]]])

ཟུར་ཐོ་ དེ་ ཐོ་ཡིག་ལས་གནས་གོང་ག་དེ་འབག་ནི་ཨིན་ན་ བརྡ་སྟོན་པའི་༡ དང་ ༣༠ བར་གྱི་ཨང་གྲངས་ ཡང་ན་ གཞི་བསྟུན་ཨིན།

Value 1, Value 2, ..., Value 30 is the list of values entered as a reference to a cell or as individual values.

Example

=CHOOSE(A1; B1; B2; B3; "Today"; "Yesterday"; "Tomorrow") གིས་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ A1 = ༢ དོན་ལུ་ ནང་ཐིག་ B2 གི་ནང་དོན་ཚུ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ A1 = ༤ དོན་ལུ་ ལས་འགན་གྱིས་ "Today" ཚིག་ཡིག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

COLUMN

Returns the column number of a cell reference. If the reference is a cell the column number of the cell is returned; if the parameter is a cell area, the corresponding column numbers are returned in a single-row array if the formula is entered as an array formula. If the COLUMN function with an area reference parameter is not used for an array formula, only the column number of the first cell within the area is determined.

Syntax

COLUMN([Reference])

གཞི་བསྟུན་འདི་ ཀེར་ཐིག་དང་པའི་ཨང་གྲངས་འཐོབ་པའི་ ནང་ཐིག་ས་ཁོངས་ ཡང་ན་ནང་ཐིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་མི་འདི་ཨིན།

གཞི་བསྟུན་གཅིག་ཡང་བཙུགས་ཏེ་མེད་པ་ཅིན་ མན་ངག་བཙུགས་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གི་ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ་དེ་ཐོབ་ཡོདཔ་ཨིན། LibreOffice ཀེལ་སི་ གིས་ ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་རང་བཞིན་གྱིས་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Example

=COLUMN(A1) equals 1. Column A is the first column in the table.

=COLUMN(C3:E3) equals 3. Column C is the third column in the table.

=COLUMN(D3:G10) གིས་ ༤ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཀེར་ཐིག་ D དེ་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ ཀེར་ཐིག་བཞི་པམ་དང་ COLUMN ལས་འགན་དེ་ ཨེ་རེ་མན་ངག་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་མེདཔ་ཨིན། (འ་ནི་གནས་སྟངས་ནང་ལུ་ ཨེ་རེ་གི་གནས་གོང་དང་པམ་དེ་ རྟག་བུ་རང་ གྲུབ་འབྲས་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།)

{=COLUMN(B2:B7)} དང་ =COLUMN(B2:B7) གཉིས་ཆ་རང་གིས་ ༢ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་ལུ་ གཞི་བསྟུན་གྱིས་ ཀེར་ཐིག་ B རྐྱངམ་ཅིག་ ཀེར་ཐིག་གཉིས་པམ་སྦེ་ཤོམ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། ཀེར་ཐིག་མངའ་ཁོངས་རྐྱང་པ་ཚུ་ལུ་ ཀེར་ཐིག་ཨང་གྲངས་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིན་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ མན་ངག་དེ་ ཨེ་རེ་མན་ངག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ ཁྱད་པར་ག་ནི་ཡང་བཟོ་ནི་མེདཔ་ཨིན།

=COLUMN() returns 3 if the formula was entered in column C.

{=COLUMN(Rabbit)} གིས་ "Rabbit" དེ་ མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་ (C1:D3) ཨིན་པ་ཅིན་ གྲལ་ཐིག་ཨེ་རེ་རྐྱང་པ་ (༣ ༤) སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།(-r)

COLUMNS

གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་གཞི་བསྟུན་ནང་ ཀེར་ཐིག་ཚུའི་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

COLUMNS(ཨེ་རེ།)

ཨེ་རེ་ དེ་ ཀེར་ཐིག་ཚུའི་གྱངས་ག་བསྡོམས་འཐོབ་ནི་ཨིན་པའི་ ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ལུ་གཞི་བསྟུན་ཨིན། སྒྲུབ་རྟགས་དེ་ ནང་ཐིག་རྐྱང་པ་ཡང་འོངམ་ཨིན།

Example

=COLUMNS(B5) returns 1 because a cell only contains one column.

=COLUMNS(A1:C5) equals 3. The reference comprises three columns.

=COLUMNS(Rabbit) returns 2 if Rabbit is the named range (C1:D3).

DDE

ཌི་ཌི་ཨི་-གཞི་བཞག་འབྲེལ་ལམ་གྱི་གྲུབ་འབྲས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ ཡང་ན་ དབྱེ་ཚན་བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོ་བ་ཅིན་ སླར་ལོག་འབད་དེ་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ཡང་ བསྒྱུར་བཅོས་འགྱོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ཁྲམ་དེ་ཡང་བསྐྱར་མངོན་གསལ་འབད་དགོ་ ཡང་ན་ དུས་མཐུནམ་བཟོ་ཡོད་པའི་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་བལྟ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཞུན་དག་ - འབྲེལ་ལམ་ཚུ་ གདམ་དགོཔ་ཨིན། ལམ་མདོ་- མཉེན་རིམ་འབྲེལ་ལམ་ཚུ་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ LibreOffice ལས་ ལའི་ནགསི་གློག་འཕྲུལ་གུ་ལུ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་ལུ་ཝིན་ཌོསི་གུ་ལུ་གཞི་བཙུགས་གཡོག་བཀོལ་ནི་ མ་ཆོགཔ་ཨིན།

Syntax

DDE("Server"; "File"; "Range" [; Mode])

Server is the name of a server application. LibreOffice applications have the server name "soffice".

ཡིག་སྣོད་ དེ་ ལམ་གསལ་བཀོད་གྲངས་སུ་བཙུགས་པའི་ ཡིག་སྣོད་མིང་ཡོངས་རྫོགས་ཨིན།

ཁྱབ་ཚད་ དེ་ ནང་ན་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གནད་སྡུད་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ མངའ་ཁོངས་ཨིན།

ཐབས་ལམ་ དེ་ ཌི་ཌི་ཨི་ སར་བར་གྱིས་ དེའི་གནད་སྡུད་དེ་ཨང་གྲངས་ཚུ་ནང་གཞི་བསྒྱུར་འབད་བའི་ ཐབས་ལམ་ཚད་འཛིན་འབད་བའི་ཚད་བཟུང་གདམ་ཁ་ཨིན།

Mode

Effect

༠ ཡང་ན་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོདཔ།

ཨང་གྲངས་ རྩ་སྒྲིག་ "Default" ནང་ཐིག་བཟོ་རྣམ་ལས།

1

ཡུ་ཨེསི་ དབྱིན་སྐད་ཀྱི་དོན་ལུ་ གནད་སྡུད་དེ་ ཨ་རྟག་རང་ཚད་ལྡན་རྩ་སྒྲིག་སྦེ་ཁ་སྒྱུར་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

2

གནད་སྡུད་ཚུ་ ཚིག་ཡིག་སྦེ་སླར་འདྲེན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཨང་གྲངས་ཚུ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་མེད།


Example

=DDE("soffice";"c:\office\document\data1.ods";"sheet1.A1") reads the contents of cell A1 in sheet1 of the LibreOffice Calc spreadsheet data1.ods.

=DDE("soffice";"c:\office\document\motto.odt";"Today's motto") returns a motto in the cell containing this formula. First, you must enter a line in the motto.odt document containing the motto text and define it as the first line of a section named Today's Motto (in LibreOffice Writer under Insert - Section). If the motto is modified (and saved) in the LibreOffice Writer document, the motto is updated in all LibreOffice Calc cells in which this DDE link is defined.

ERRORTYPE

ནང་ཐིག་སོ་སོར་ནང་འབྱུང་སྟེ་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་འཛོལ་བ་ལུ་ མཚུངས་པའི་ཨང་གྲངས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ཨང་གྲངས་ཀྱིས་ གྲོགས་རམ་ཐོག་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ འཕྲིན་དོན་ཚིག་ཡིག་འཛོལ་བ་བཟོ་བཏོན་འབད་བཏུབ་ཨིན།

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

note

ཁྱོད་ཀྱིས་ ནང་ན་འཛོལ་བ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཨེབ་གཏང་པ་ཅིན་ གནས་ཚད་ཕྲ་རིང་གི་ LibreOffice ལས་ སྔ་གོང་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་འཛོལ་བ་གསང་ཡིག་གཅིག་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།


Syntax

ERRORTYPE(གཞི་བསྟུན།)

གཞི་བསྟུན་ དེ་གིས་ འཛོལ་བ་འབྱུང་མི་ནང་ཐིག་གི་ཁ་བྱང་འདི་གནས་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

Example

ནང་ཐིག་ཨེ་ ༡ དེ་གིས་s Err:518བཀྲམ་སྟོན་འབད་བ་ཅིན་ ལས་འགན་ =ERRORTYPE(A1)གིས་ ཨང་གྲངས་ ༥༡༨་འདི་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.ERRORTYPE

GETPIVOTDATA

The GETPIVOTDATA function returns a result value from a pivot table. The value is addressed using field and item names, so it remains valid if the layout of the pivot table changes.

Syntax

Two different syntax definitions can be used:

GETPIVOTDATA(TargetField; pivot table[; Field 1; Item 1][; ... [Field 126; Item 126]])

or

GETPIVOTDATA(pivot table; Constraints)

The second syntax is assumed if exactly two parameters are given, of which the first parameter is a cell or cell range reference. The first syntax is assumed in all other cases. The Function Wizard shows the first syntax.

First Syntax

TargetField is a string that selects one of the pivot table's data fields. The string can be the name of the source column, or the data field name as shown in the table (like "Sum - Sales").

pivot table is a reference to a cell or cell range that is positioned within a pivot table or contains a pivot table. If the cell range contains several pivot tables, the table that was created last is used.

If no Field n / Item n pairs are given, the grand total is returned. Otherwise, each pair adds a constraint that the result must satisfy. Field n is the name of a field from the pivot table. Item n is the name of an item from that field.

If the pivot table contains only a single result value that fulfills all of the constraints, or a subtotal result that summarizes all matching values, that result is returned. If there is no matching result, or several ones without a subtotal for them, an error is returned. These conditions apply to results that are included in the pivot table.

If the source data contains entries that are hidden by settings of the pivot table, they are ignored. The order of the Field/Item pairs is not significant. Field and item names are not case-sensitive.

If no constraint for a filter is given, the field's selected value is implicitly used. If a constraint for a filter is given, it must match the field's selected value, or an error is returned. Filters are the fields at the top left of a pivot table, populated using the "Filters" area of the pivot table layout dialog. From each filter, an item (value) can be selected, which means only that item is included in the calculation.

Subtotal values from the pivot table are only used if they use the function "auto" (except when specified in the constraint, see Second Syntax below).

Second Syntax

NOM འདི་སྐྱེད་ཆུང་བ་ཨིན།

Constraints is a space-separated list. Entries can be quoted (single quotes). The whole string must be enclosed in quotes (double quotes), unless you reference the string from another cell.

One of the entries can be the data field name. The data field name can be left out if the pivot table contains only one data field, otherwise it must be present.

Each of the other entries specifies a constraint in the form Field[Item] (with literal characters [ and ]), or only Item if the item name is unique within all fields that are used in the pivot table.

A function name can be added in the form Field[Item;Function], which will cause the constraint to match only subtotal values which use that function. The possible function names are Sum, Count, Average, Max, Min, Product, Count (Numbers only), StDev (Sample), StDevP (Population), Var (Sample), and VarP (Population), case-insensitive.

HLOOKUP

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་འོག་གི་ནང་ཐིག་ཚུའི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་དང་གཞི་བསྟུན་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ལས་འགན་གྱིས་ ཨེ་རེ་གི་གྲལ་ཐིག་དང་པམ་ནང་ན་གན་གོང་ལ་ལོ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་མེད་བདེན་སྦྱོར་འབདཝ་ཨིན། ལས་འགན་གྱིས་ ཀེར་ཐིག་གཅིག་པ་ནང་ ཟུར་ཐོ་ ནང་ལུ་ མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་ཨེ་རེ་གི་གྲལ་ཐིག་ནང་གནས་གོང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

HLOOKUP(Lookup; Array; Index [; SortedRangeLookup])

For an explanation on the parameters, see: VLOOKUP (columns and rows are exchanged)

Handling of Empty Cells

Example

Suppose we have built a small database table occupying the cell range A1:DO4 and containing basic information about 118 chemical elements. The first column contains the row headings “Element”, “Symbol”, “Atomic Number”, and “Relative Atomic Mass”. Subsequent columns contain the relevant information for each of the elements, ordered left to right by atomic number. For example, cells B1:B4 contain “Hydrogen”, “H”, “1” and “1.008”, while cells DO1:DO4 contain “Oganesson”, “Og”, “118”, and “294”.

A

B

C

D

...

DO

1

Element

Hydrogen

Helium

Lithium

...

Oganesson

2

Symbol

H

He

Li

...

Og

3

Atomic Number

1

2

3

...

118

4

Relative Atomic Mass

1.008

4.0026

6.94

...

294


=HLOOKUP("Lead"; $A$1:$DO$4; 2; 0) returns “Pb”, the symbol for lead.

=HLOOKUP("Gold"; $A$1:$DO$4; 3; 0) returns 79, the atomic number for gold.

=HLOOKUP("Carbon"; $A$1:$DO$4; 4; 0) returns 12.011, the relative atomic mass of carbon.

HYPERLINK

ཧའི་པར་ལིངཀི་ལས་འགན་གནས་དེ་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་འདི་གུ་ཁྱོད་ཀྱྀས་ཨེབ་གཏང་འབདཝ་ད་ ཧའི་པར་ལིངཀི་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

If you use the optional CellValue parameter, the formula locates the URL, and then displays the text or number.

tip

ལྡེ་སྒྲོམ་དང་གཅིག་ཁར་ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་མཐུད་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ནང་ཐིག་སེལ་འཐུ་འབད་ ཞུན་དག་ཐབས་ལམ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ F2 ཨེབ་ ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་མཐུད་ཀྱི་གདོང་ཁར་འོག་རྟགས་སྤོ་ སོར་ལྡེ་+F10 ཨེབ་བཞིནམ་ལས་ ཚད་བརྒལ་འབྲེལ་མཐུད་ཁ་ཕྱེ་ གདམ།


Syntax

HYPERLINK("URL" [; CellValue])

URL specifies the link target. The optional CellValue parameter is the text or a number that is displayed in the cell and will be returned as the result. If the CellValue parameter is not specified, the URL is displayed in the cell text and will be returned as the result.

The number 0 is returned for empty cells and matrix elements.

Example

=HYPERLINK("http://www.example.org") displays the text "http://www.example.org" in the cell and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK("http://www.example.org";"Click here") displays the text "Click here" in the cell and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK("http://www.example.org";12345) displays the number 12345 and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK($B4) where cell B4 contains http://www.example.org. The function adds http://www.example.org to the URL of the hyperlink cell and returns the same text which is used as formula result.

=HYPERLINK("http://www.";"Click ") & "example.org" displays the text Click example.org in the cell and executes the hyperlink http://www.example.org when clicked.

=HYPERLINK("#Sheet1.A1";"Go to top") displays the text Go to top and jumps to cell Sheet1.A1 in this document.

=HYPERLINK("file:///C:/writer.odt#Specification";"Go to Writer bookmark") displays the text "Go to Writer bookmark", loads the specified text document and jumps to bookmark "Specification".

=HYPERLINK("file:///C:/Documents/";"Open Documents folder") displays the text "Open Documents folder" and shows the folder contents using the standard file manager in your operating system.

INDEX

INDEX returns a reference, a value or an array of values from a reference range, specified by row and column index number or array of row and array of columns index numbers, and an optional range index.

INDEX() returns a reference if the argument is one or more references. When used in a cell in the form =INDEX(), the reference is resolved and the values displayed. When INDEX() is used in arguments of other functions, =FUNCTION(INDEX()...), the function gets the reference passed that was returned by INDEX(). Returning a reference is different from returning an array of values for functions that handles them differently.

Syntax

INDEX(Reference [; [Row] [; [Column] [; Range]]])

Reference is a reference, entered either directly or by specifying a range name. If the reference consists of multiple ranges, you must enclose the list of references or range names in parentheses, or either use the tilde (~) range concatenation operator or define a named range with multiple areas.

Row (optional) represents the row or the array of row indexes of the reference range, for which to return a value. In case of zero or omitted (no specific row) all referenced rows are returned.

Column (optional) represents the column or array of column indexes of the reference range, for which to return a value. In case of zero or omitted (no specific column) all referenced columns are returned.

note

If Row, Column or both are omitted or defined as arrays of indexes, the INDEX function must be entered as an array function.


Range (optional) represents the index of the subrange if referring to a multiple range, default is 1.

Example

{=INDEX({1,3,5;7,9,10},{2;1},1)} return a 2 row array containing 7 and 1. The row index {2;1} pick row 2 then row 1. The columns index 1 picks the first column.

{=INDEX(D3:G12,{1;2;3;4},{3,1})} return a 4 rows by 2 columns array. The row index array {1;2;3;4} picks rows 3 to 6 and {3;1} picks the third (F) and first column (D). Columns 1 and 3 of the source reference are swapped in the resulting array.

=INDEX(Prices;4;1) གིས་ གོང་ཚད་ཚུ་སྦེ་ གནད་སྡུད་ - ངེས་འཛིན་འབད་ ནང་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་གཞི་རྟེན་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ གྲལ་ཐིག་ ༤ དང་ ཀེར་ཐིག་ ༡ ལས་ གནས་གོང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

=INDEX(SumX;4;1) returns the value from the range SumX in row 4 and column 1 as defined in Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

{=INDEX(A1:B6;1)} returns the values of the first row of A1:B6. Enter the formula as an array formula.

{=INDEX(A1:B6;0;1)} returns the values of the first column of A1:B6. Enter the formula as an array formula.

=INDEX(A1:B6;1;1) indicates the value in the upper-left of the A1:B6 range.

{=INDEX((A1:B6;C1:D6);0;0;2)} returns the values of the second range C1:D6 of the multiple range. Enter the formula as an array formula.

INDIRECT

ཚིག་ཡིག་ ཡིག་རྒྱུན་གྱིས་ གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ གཞི་བསྟུན་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ལས་འགན་དེ་ མཚུངས་པའི་ཡིག་རྒྱུན་གྱི་མངའ་ཁོངས་སླར་ལོག་འབདཝ་ད་ཡང་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་ཨིན།

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

For interoperability the ADDRESS and INDIRECT functions support an optional parameter to specify whether the R1C1 address notation instead of the usual A1 notation should be used.

In ADDRESS, the parameter is inserted as the fourth parameter, shifting the optional sheet name parameter to the fifth position.

In INDIRECT, the parameter is appended as the second parameter.

In both functions, if the argument is inserted with the value 0, then the R1C1 notation is used. If the argument is not given or has a value other than 0, then the A1 notation is used.

In case of R1C1 notation, ADDRESS returns address strings using the exclamation mark '!' as the sheet name separator, and INDIRECT expects the exclamation mark as sheet name separator. Both functions still use the dot '.' sheet name separator with A1 notation.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

When storing a document in ODF 1.0/1.1 format, if ADDRESS functions have a fourth parameter, that parameter will be removed.

note

Do not save a spreadsheet in the old ODF 1.0/1.1 format if the ADDRESS function's new fourth parameter was used with a value of 0.


note

The INDIRECT function is saved without conversion to ODF 1.0/1.1 format. If the second parameter was present, an older version of Calc will return an error for that function.


Syntax

INDIRECT(Ref [; A1])

གཞི་བསྟུན་གྱིས་ ནང་དོན་ཚུ་སླར་ལོག་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ནང་ཐིག་གམ་མངའ་ཁོངས་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབད་མི་ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

A1 (optional) - if set to 0, the R1C1 notation is used. If this parameter is absent or set to another value than 0, the A1 notation is used.

note

If you open an Excel spreadsheet that uses indirect addresses calculated from string functions, the sheet addresses will not be translated automatically. For example, the Excel address in INDIRECT("[filename]sheetname!"&B1) is not converted into the Calc address in INDIRECT("filename#sheetname."&B1).


Example

=INDIRECT(A1) equals 100 if A1 contains C108 as a reference and cell C108 contains a value of 100.

=SUM(INDIRECT("a1:" & ADDRESS(1;3))) ཁ་བྱང་དེ་ གྲལ་ཐིག་ ༡ དང་ ཀེར་ཐིག་ ༣ གིས་ ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་ཚུན་ A1 གི་མངའ་ཁོངས་ནང་ནང་ཐིག་ཚུ་བསྡོམས་ཨིན། ན་འབདཝ་ལས་ མངའ་ཁོངས་ A1:C1 དེ་ བསྡོམས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

LOOKUP

Returns the contents of a cell either from a one-row or one-column range. Optionally, the assigned value (of the same index) is returned in a different column and row. As opposed to VLOOKUP and HLOOKUP, search and result vector may be at different positions; they do not have to be adjacent. Additionally, the search vector for the LOOKUP must be sorted ascending, otherwise the search will not return any usable results.

note

བལྟ་ནི་འདི་གིས་ འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་འདི་མ་འཐོབ་པ་ཅིན་ འདི་གིས་ འཚོལ་ཞིབ་ཁྱད་ཚད་འདི་ལུ་མཉམ་མི་ཡང་ན་ཉུང་མི་ འཚོལ་ཞིབ་མཉམ་ཐིག་ནང་གི་ གནས་གོང་སྦོམ་ཤོས་འདི་མཐུན་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།


The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

LOOKUP(Lookup; SearchVector [; ResultVector])

Lookup is the value of any type to be looked for; entered either directly or as a reference.

འཚོལ་ཞིབ་མཉམ་ཐིག་འདི་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་དགོ་པའི་ གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པ་ཡང་ན་ ཀེར་ཐིག་རྐྱང་པ་འདི་ཨིན།

result_vector དེ་ ལས་འགན་གྱི་གྲུབ་འབྲས་འབག་ཡོད་པའི་ གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པའམ་ ཀེར་ཐིག་རྐྱང་པ་ཁྱབ་ཚད་གཞན་མི་ཨིན། གྲུབ་འབྲས་དེ་ དཔེར་ན་འཚོལ་ཞིབ་མཉམ་ཐིག་ནང་ཐོབ་མི་བཟུམ་སྦེ་ ཟུར་ཐོ་གཅིག་པ་དང་བཅས་པའི་གྲུབ་འབྲས་མཉམ་ཐིག་གི་ནང་ཐིག་ཨིན།

Handling of Empty Cells

Example

=LOOKUP(A1; D1:D100;F1:F100) གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ A1 ནང་ བཙུགས་ཡོད་པའི་ཨང་གྲངས་དོན་ལུ་ ཁྱབ་ཚད་ D1:D100 ནང་མཚུངས་པའི་ནང་ཐིག་འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཐོབ་ཡོད་པའི་དོན་ལུ་ ཟུར་ཐོ་དེ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ འ་ནི་ཁྱབ་ཚད་ནང་ ནང་ཐིག་བཅུ་གཉིས་པ། དེ་ལས་ ནང་ཐིག་བཅུ་གཉིས་པའི་ནང་དོན་ཚུ་ ལས་འགན་གྱི་གནས་གོང་སྦེ་སླར་ལོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་(གྲུབ་འབྲས་མཉམ་ཐིག་ནང་)།

MATCH

གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་མཐུན་སྒྲིག་འབད་བའི་ ཨེ་རེ་ནང་ རྣམ་གྲངས་ཀྱི་ཕན་ཚུན་འབྲེལ་གནས་ས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ལས་འགན་གྱིས་ lookup_array ནང་ ཨང་གྲངས་སྦེ་ཐོབ་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་གི་གནས་ས་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

MATCH(Search; LookupArray [; Type])

Search is the value which is to be searched for in the single-row or single-column array.

lookup_array དེ་ འཚོལ་ཞིབ་འབད་ཡོད་པའི་གཞི་བསྟུན་ཨིན། ཨེ་རེ་བལྟ་བ་དེ་ གྲལ་ཐིག་རྐྱང་པའམ་ཀེར་ཐིག་ ཡང་ན་ གྲལ་ཐིག་གམ་ཀེར་ཐིག་རྐྱང་པ་གི་ ཡན་ལག་འོངམ་ཨིན།

དབྱེ་བ་ གིས་ ཡང་ན་ གནས་གོང་ ༡ ༠ ཡང་ན་ -༡ ཚུ་འབག་ནི་ཨིན། དབྱེ་བ་ = ༡ ཨིན་པ་ཅིན་ ཡང་ན་ འ་ནི་གདམ་ཁ་ཅན་ཚད་བཟུང་དེ་བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཡོད་པ་ཅིན་ འཚོལ་ཞིབ་ཨེ་རེ་གི་ཀེར་ཐིག་དང་པ་དེ་ ཡར་འཛེགས་རིམ་པ་ནང་དབྱེ་སེལ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་འཛིན་ཡོདཔ་ཨིན། དབྱེ་བ་ = -༡ ཨིན་པ་ཅིན་ ཀེར་ཐིག་དེ་ མར་འབབ་རིམ་པ་ནང་དབྱེ་སེལ་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་འཛིན་ཡོདཔ་ཨིན། འ་ནི་གིས་ མའི་ཀོརོ་སོཔཊི་ཨེགསི་སེལ་ནང་བཟུམ་སྦེ་ལས་འགན་གཅིག་པ་ལུ་མཚུངསམ་ཨིན།

If Type = 0, only exact matches are found. If the search criterion is found more than once, the function returns the index of the first matching value. Only if Type = 0 can you search for regular expressions (if enabled in calculation options) or wildcards (if enabled in calculation options).

If Type = 1 or the third parameter is missing, the index of the last value that is smaller or equal to the search criterion is returned. For Type = -1, the index of the last value that is larger or equal is returned.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Example

=MATCH(200; D1:D100) གིས་ གནས་གོང་ ༢༠༠ དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་ D གིས་ དབྱེ་སེལ་འབད་ཡོད་པའི་ མངའ་ཁོངས་ D1:D100 འཚོལ་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་གནས་གོང་དེ་ལྷོད་ཚརཝ་ཅིག་ དེ་ཐོབ་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དེ་སླར་ལོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ཀེར་ཐིག་ནང་ འཚོལ་ཞིབ་སྐབས་སུ་ གནས་གོང་ མཐོ་མི་ཅིག་ཐོབ་པ་ཅིན་ ཧེ་མའི་གྲལ་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་དེ་སླར་ལོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

OFFSET

གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ གཞི་བསྟུན་ས་ཚིགས་ལས་ གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་ཚུའི་ཨང་གྲངས་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ པར་ལེན་འབད་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་གི་གནས་གོང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

OFFSET(Reference; Rows; Columns [; Height [; Width]])

གཞི་བསྟུན་འདི་ ནང་ཐིག་ཨིན་ དེ་ཡང་ གཞི་བསྟུན་གསརཔ་གི་དོན་ལུ་ ལས་འགན་གྱིས་འཚོས་ཞིབ་འབད་མི་འདི་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་ཚུ་ཟེར་མི་འདི་ གཞི་བསྟུན་འདི་ ཡར་ (མེད་ཆའི་གནས་གོང་) དང་མར་གྱི་ནོར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་འདི་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་ཚུ་ཟེར་མི་འདི་ གཞི་བསྟུན་འདི་ ཡར་ (མེད་ཆའི་གནས་གོང་) དང་མར་གྱི་ནོར་བཅོས་འབད་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་འདི་ཨིན།

མཐོ་ཚད་ འདི་ གཞི་བསྟུན་གསརཔ་གི་གནས་ས་ལུ་འགོ་བཙུགས་མི་གི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ཀེར་ཕྲང་མཐོ་ཚད་འདི་ཨིན།

རྒྱ་ཚད་ འདི་ གཞི་བསྟུན་གསརཔ་གི་གནས་ས་ལུ་འགོ་བཙུགས་ནི་དོན་ལུ་ གདམ་ཁ་ཅན་གྱི་ཐད་སྙོམས་རྒྱ་ཚད་འདི་ཨིན།

Arguments Rows and Columns must not lead to zero or negative start row or column.

Arguments Height and Width must not lead to zero or negative count of rows or columns.

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=OFFSET(A1;2;2) returns the value in cell C3 (A1 moved by two rows and two columns down). If C3 contains the value 100 this function returns the value 100.

=OFFSET(B2:C3;1;1) returns a reference to B2:C3 moved down by 1 row and one column to the right (C3:D4).

=OFFSET(B2:C3;-1;-1) returns a reference to B2:C3 moved up by 1 row and one column to the left (A1:B2).

=OFFSET(B2:C3;0;0;3;4) returns a reference to B2:C3 resized to 3 rows and 4 columns (B2:E4).

=OFFSET(B2:C3;1;0;3;4) returns a reference to B2:C3 moved down by one row resized to 3 rows and 4 columns (B3:E5).

=SUM(OFFSET(A1; 2; 2; 5; 6)) གིས་ མཐོ་ཚད་ གྲལ་ཐིག་ ༥ དང་ རྒྱ་ཚད་ ཀེར་ཐིག་ ༦ ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་ C3 ནང་འགོ་བཙུགས་པའི་ མངའ་ཁོངས་ཀྱི་བསྡོམས་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན། (མངའ་ཁོངས་ =C3:H7)

note

If Width or Height are given, the OFFSET function returns a cell range reference. If Reference is a single cell reference and both Width and Height are omitted, a single cell reference is returned.


ROWS

གཞི་བསྟུན་ཡང་ན་ ཨེ་རེ་ནང་ གྲལ་ཐིག་ཚུའི་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

ROWS(ཨེ་རེ།)

ཨེ་རེ་ འདི་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་གི་ཨང་གྲངས་འདི་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་ཨིན་པའི་ མིང་གི་ས་ཁོངས་ཡང་ན་ གཞི་བསྟུན་འདི་ཨིན།

Example

=Rows(B5) returns 1 because a cell only contains one row.

=ROWS(A10:B12) returns 3.

=ROWS(Rabbit) returns 3 if "Rabbit" is the named area (C1:D3).

SHEETS

གཞི་བསྟུན་ནང་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཚད་བཟུང་གང་རུང་ཚུ་བཙུགས་པ་ཅིན་ དེ་གིས་ ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ ཤོག་ལེབ་ཚུའུ་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

SHEETS([Reference])

གཞི་བསྟུན་ དེ་ ཤོག་ལེབ་ ཡང་ན་ མངའ་ཁོངས་ལུ་ གཞི་བསྟུན་ཨིན། འ་ནི་ ཚད་བཟུང་དེ་ གདམ་ཁ་ཅན་ཨིན།

Example

=SHEETS(Sheet1.A1:Sheet3.G12) གིས་ ཤོག་ལེབ་༡ ཤོག་ལེབ་༢ དང་ ཤོག་ལེབ་༣ ཚུ་ བརྡ་སྟོན་ཡོད་པའི་འབྱུང་རིམ་ནང་གནས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ༣ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

VLOOKUP

Vertical search with reference to adjacent cells to the right. This function checks if a specific value is contained in the first column of an array. The function then returns the value in the same row of the column named by Index. If the Sorted parameter is omitted or set to TRUE or one, it is assumed that the data is sorted in ascending order. In this case, if the exact Lookup is not found, the last value that is smaller than the criterion will be returned. If Sorted is set to FALSE or zero, an exact match must be found, otherwise the error Error: Value Not Available will be the result. Thus with a value of zero the data does not need to be sorted in ascending order.

The search supports wildcards or regular expressions. With regular expressions enabled, you can enter "all.*", for example to find the first location of "all" followed by any characters. If you want to search for a text that is also a regular expression, you must either precede every regular expression metacharacter or operator with a "\" character, or enclose the text into \Q...\E. You can switch the automatic evaluation of wildcards or regular expression on and off in - LibreOffice Calc - Calculate.

warning

When using functions where one or more arguments are search criteria strings that represents a regular expression, the first attempt is to convert the string criteria to numbers. For example, ".0" will convert to 0.0 and so on. If successful, the match will not be a regular expression match but a numeric match. However, when switching to a locale where the decimal separator is not the dot makes the regular expression conversion work. To force the evaluation of the regular expression instead of a numeric expression, use some expression that can not be misread as numeric, such as ".[0]" or ".\0" or "(?i).0".


Syntax

=VLOOKUP(Lookup; Array; Index [; SortedRangeLookup])

Lookup is the value of any type looked for in the first column of the array.

Array is the reference, which is to comprise at least as many columns as the number passed in Index argument.

ཟུར་ཐོ་ དེ་ སླར་ལོག་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་གོང་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་མི་ ཨེ་རེ་ནང་གི་ཀེར་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་ཨིན། ཀེར་ཐིག་ དང་པམ་ལུ་ ཨང་གྲངས་ ༡ ཡོད།

SortedRangeLookup is an optional parameter that indicates whether the first column in the array contains range boundaries instead of plain values. In this mode, the lookup returns the value in the row with first column having value equal to or less than Lookup. E.g., it could contain dates when some tax value had been changed, and so the values represent starting dates of a period when a specific tax value was effective. Thus, searching for a date that is absent in the first array column, but falls between some existing boundary dates, would give the lower of them, allowing to find out the data being effective to the searched date. Enter the Boolean value FALSE or zero if the first column is not a range boundary list. When this parameter is TRUE or not given, the first column in the array must be sorted in ascending order. Sorted columns can be searched much faster and the function always returns a value, even if the search value was not matched exactly, if it is greater than the lowest value of the sorted list. In unsorted lists, the search value must be matched exactly. Otherwise the function will return #N/A with message: Error: Value Not Available.

Handling of Empty Cells

Example

You want to enter the number of a dish on the menu in cell A1, and the name of the dish is to appear as text in the neighboring cell (B1) immediately. The Number to Name assignment is contained in the D1:E100 array. D1 contains 100, E1 contains the name Vegetable Soup, and so forth, for 100 menu items. The numbers in column D are sorted in ascending order; thus, the optional Sorted parameter is not necessary.

B1 ནང་ལུ་འོག་ལུ་ཡོད་པའི་མན་ངག་བཙུགས།:

=VLOOKUP(A1;D1:E100;2)

ཁྱོད་ཀྱིས་ A1 ནང་ ཨང་གྲངས་བཙུགསཔ་ཅིན་ B1 གིས་ གཞི་བསྟུན་ D1:E100 གི་ ཀེར་ཐིག་གཉིས་པམ་ནང་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པའི་ མཚུངས་པའི་ཚིག་ཡིག་སྟོནམ་ཨིན། མངོན་སུམ་དུ་མེད་པའི་ཨང་གྲངས་ཚུ་བཙུགས་ནི་དེ་གིས་ མར་ཨང་གྲངས་ཤུལ་མམ་དང་བཅས་པའི་ཚིག་ཡིག་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་སྔོན་བཀག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ མན་ངག་ནང་ལུ་ མངོན་སུམ་དུ་མེད་པའི་ཨང་གྲངས་བཙུགས་པའི་སྐབས་སུ་འཕྲིན་དོན་འཛོལ་བ་བཟོ་བཏོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ FALSE དེ་མཇུག་གི་ཚད་བཟུང་སྦེ་བཙུགས།

unctio

ཁ་བྱང་།

གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ གྲལ་ཐིག་དང་ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ནང་ཐིག་ཁ་བྱང་(གཞི་བསྟུན་)གཅིག་ཚིག་ཡིག་སྦེ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁ་བྱང་དེ་ ཁ་བྱང་ཡང་དག་སྦེ་ (དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ $A$1 བཟུམ་) ཡང་ན་ ཕན་ཚུན་འབྲེལ་བའི་ཁ་བྱང་(A1 སྦེ་) ཡང་ན་ སླ་བསྲེ་རྣམ་པ་ནང་ཁ་སྒྱུར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན(A$1 ཡང་ན་ $A1)། ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་མིང་ཡང་ གསལ་བཀོད་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན།

For interoperability the ADDRESS and INDIRECT functions support an optional parameter to specify whether the R1C1 address notation instead of the usual A1 notation should be used.

In ADDRESS, the parameter is inserted as the fourth parameter, shifting the optional sheet name parameter to the fifth position.

In INDIRECT, the parameter is appended as the second parameter.

In both functions, if the argument is inserted with the value 0, then the R1C1 notation is used. If the argument is not given or has a value other than 0, then the A1 notation is used.

In case of R1C1 notation, ADDRESS returns address strings using the exclamation mark '!' as the sheet name separator, and INDIRECT expects the exclamation mark as sheet name separator. Both functions still use the dot '.' sheet name separator with A1 notation.

When opening documents from ODF 1.0/1.1 format, the ADDRESS functions that show a sheet name as the fourth parameter will shift that sheet name to become the fifth parameter. A new fourth parameter with the value 1 will be inserted.

When storing a document in ODF 1.0/1.1 format, if ADDRESS functions have a fourth parameter, that parameter will be removed.

note

Do not save a spreadsheet in the old ODF 1.0/1.1 format if the ADDRESS function's new fourth parameter was used with a value of 0.


note

The INDIRECT function is saved without conversion to ODF 1.0/1.1 format. If the second parameter was present, an older version of Calc will return an error for that function.


Syntax

ADDRESS(Row; Column [; Abs [; A1 [; "Sheet"]]])

གྲལ་ཐིག་ གིས་ ནང་ཐིག་གཞི་བསྟུན་ལུ་ གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ་ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན།

ཀེར་ཐིག་ གིས་ ནང་ཐིག་གཞི་བསྟུན་དོན་ལུ་ ཀེར་ཐིག་གྱངས་ཁ་ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན་ (ཡི་གུ་མེན་པར་ གྱངས་ཁ)།

ཨེ་བི་ཨེསི་ གིས་ གཞི་བསྟུན་དབྱེ་བ་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།:

༡: ཡང་དག ($A$1)

༢: གྲལ་ཐིག་གཞི་བསྟུན་དབྱེ་བ་དེ་ ཡང་དག ཀེར་ཐིག་གཞི་བསྟུན་དེ་ འབྲེལ་བ་ཨིན།(A$1)

༣: གྲལ་ཐིག (འབྲེལ་བའི)། ཀེར་ཐིག (ཡང་དག) ($A1)

༤: འབྲེལ་བའི། (ཨེ་ ༡)།

A1 (optional) - if set to 0, the R1C1 notation is used. If this parameter is absent or set to another value than 0, the A1 notation is used.

ཤོག་ལེབ་ གིས་ ཤོག་ལེབ་ཀྱི་མིང་ཁྱད་ཚབ་འབདཝ་ཨིན། འདི་ འདྲེན་ཚིག་གཉིས་ལྡན་ ནང་བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།

དཔེར་བརྗོད།:

=ADDRESS(1;1;2;;"Sheet2") returns the following: Sheet2.A$1

If the formula above is in cell B2 of current sheet, and the cell A1 in sheet 2 contains the value -6, you can refer indirectly to the referenced cell using a function in B2 by entering =ABS(INDIRECT(B2)). The result is the absolute value of the cell reference specified in B2, which in this case is 6.

གྲལ་ཐིག

Returns the row number of a cell reference. If the reference is a cell, it returns the row number of the cell. If the reference is a cell range, it returns the corresponding row numbers in a one-column Array if the formula is entered as an array formula. If the ROW function with a range reference is not used in an array formula, only the row number of the first range cell will be returned.

Syntax

ROW([Reference])

གཞི་བསྟུན་དེ་ ནང་ཐིག་ མངའ་ཁོངས་ ཡང་ན་ མངའ་ཁོངས་ཀྱི་མིང་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ གཞི་བསྟུན་བརྡ་མ་སྟོན་པ་ཅིན་ མན་ངག་བཙུགས་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གི་གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ་དེ་འཐོབ་ནི་ཨིན། LibreOffice ཀེལ་སི་གིས་ ད་ལྟོའི་ནང་ཐིག་ལུ་ རང་བཞིན་གྱིས་ གཞི་བསྟུན་གཅིག་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Example

=ROW(B3) གིས་ ༣ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ གཞི་བསྟུན་གྱིས་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་གྲལ་ཐིག་གསུམ་པམ་ལུ་ གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན།

{=ROW(D5:D8)} གིས་ ཀེར་ཐིག་ཨེ་རེ་རྐྱང་པ་ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ (༥ ༦ ༧ ༨) གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གཞི་བསྟུན་ནང་ན་ ༨ བརྒྱུད་དེ་ གྲལ་ཐིག་ ༥་ཚུ་ཤོམ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།(-c)

=ROW(D5:D8) གིས་ ༥ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་་ཅིན་ ROW ལས་འགན་དེ་ཨེ་རེ་མན་ངག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་མེདཔ་ད་ གཞི་བསྟུན་གྱི་གྲལ་ཐིག་དང་པའི་ཨང་གྲངས་རྐྱངམ་ཅིག་སླར་ལོག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

{=ROW(A1:E1)} དང་ =ROW(A1:E1) གཉིས་ཆ་ར་གིས་ ༡ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ གཞི་བསྟུན་ནང་ན་ ཐིག་ཁྲམ་ནང་གི་ཀེར་ཐིག་དང་པ་སྦེ་གྲལ་ཐིག་ ༡ རྐྱངམ་ཅིག་ཤོམ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། (ག་ཅི་སྦེ་ཟེར་བ་ཅིན་ གྲལ་ཐིག་མངའ་ཁོངས་རྐྱང་པ་ལུ་གྲལ་ཐིག་གྱངས་ཁ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ཡོདཔ་ལས་ དེ་གིས་ མན་ངག་དེ་ ཨེ་རེ་མན་ངག་སྦེ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་རུང་མེད་རུང་ཁྱད་པར་ག་ནི་ཡང་མི་བཟོ་ནི་ཨིན།)(-r)

=ROW() returns 3 if the formula was entered in row 3.

{=ROW(Rabbit)} གིས་ (༡ ༢ ༣) "Rabbit" དེ་མིང་བཏགས་ཡོད་པའི་མངའ་ཁོངས་ཨིན་པ་ཅིན་ ཀེར་ཐིག་ཨེ་རེ་རྐྱང་པ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། (C1:D3) (-c)

ཤོག་ཁྲམ།

Returns the sheet number of either a reference or a string representing a sheet name. If you do not enter any parameters, the result is the sheet number of the spreadsheet containing the formula.

Syntax

SHEET([Reference])

གཞི་བསྟུན་ དེ་ གདམ་ཁ་ཅན་ཨིནམ་ལས་ དེ་ ནང་ཐིག་ མངའ་ཁོངས་ ཡང་ན་ ཤོག་ལེབ་མིང་ཡིག་རྒྱུན་ཚུ་ལུ་ གཞི་བསྟུན་ཨིན།

Example

=SHEET(Sheet2.A1) returns 2 if Sheet2 is the second sheet in the spreadsheet document.

=SHEET("Sheet3") returns 3 if Sheet3 is the third sheet in the spreadsheet document.

Please support us!