Statistics Functions

This category contains the Statistics functions.

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

བཙུགས་ - ལས་འགན་ - དབྱེ་རིམ་ གྲངས་ཀྱི་


དཔེར་བརྗོད་ལ་ལོ་ཅིག་གིས་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ གནད་སྡུད་ཐིག་ཁྲམ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

C

D

2

ཨེགསི་ གནས་གོང་།

ཝཡི་གནས་གོང་།

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


གནད་སྡུད་ལས་འགན་ཚུ་ འོག་ལུ་ཡོད་པའི་ཡན་ལག་དབྱེ་ཚན་ཚུ་ནང་ འགྲེལ་བཤད་རྐྱབ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

གྲངས་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུའི་ཡན་ལག་དང་པ།

གྲངས་ཀྱི་ ལས་འགན་ཚུའི་ ལེའུ་གཉིས་པ།

གྲངས་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུའི་ ཡན་ལག་གསུམ་པ།

གྲངས་ཀྱི་ལས་འགན་ ཡན་ལག་བཞི་པ།

གྲངས་ཀྱི་ ལས་འགན་ ཡན་ལག་ལྔ་པ།

Please support us!