བརྡ་དོན་ལས་འགན་ཚུ།

འ་ནི་ དབྱེ་རིམ་ནང་ན་ གྲངས་ཀྱི་ ལས་འགན་ཚུ་ཤོམ་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

བཙུགས་ - ལས་འགན་ - དབྱེ་རིམ་ བརྡ་དོན་


འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཡོད་པའི་གནད་སྡུད་ཀྱིས་ ལས་འགན་འགྲེལ་བཤད་ཚུའི་དཔེར་བརྗོད་ལ་ལོའི་དོན་ལུ་གཞི་རྩ་སྦེ་ཕྱག་ཞུཝ་ཨིན།:

C

D

2

x value

y value

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


CURRENT

This function returns the result to date of evaluating the formula of which it is a part (in other words the result as far as that evaluation has got). Its main use is together with the STYLE() function to apply selected styles to a cell depending on the cell contents.

Syntax

CURRENT()

Example

=1+2+CURRENT()

The example returns 6. The formula is calculated from left to right as: 1 + 2 equals 3, giving the result to date when CURRENT() is encountered; CURRENT() therefore yields 3, which is added to the original 3 to give 6.

=A2+B2+STYLE(IF(CURRENT()>10;"Red";"Default"))

The example returns A2 + B2 (STYLE returns 0 here). If this sum is greater than 10, the style Red is applied to the cell. See the STYLE function for more explanation.

="choo"&CURRENT()

The example returns choochoo.

Technical information

This function is not part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Part 4: Recalculated Formula (OpenFormula) Format standard. The name space is

ORG.OPENOFFICE.CURRENT

FORMULA

མན་ངག་ནང་ཐིག་མན་ངག་འདི་ ཚིག་ཡིག་ཡིག་རྒྱུན་འབད་བཀྲམ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

FORMULA(གཞི་བསྟུན།)

གཞི་བསྟུན་ འདི་ མན་ངག་གནས་ཏེ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཅིག་ལུ་ གཞི་བསྟུན་ཨིན།

ནུས་ཅན་མེད་པའི་གཞི་བསྟུན་ ཡང་ན་ མན་ངག་མེད་མི་དང་བཅས་པའི་ནང་ཐིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་དེ་གིས་ འཛོལ་བའི་གནས་གོང་ #N/A ལུ་གྲུབ་འབྲས་བྱུངམ་ཨིན།

Example

If cell A8 contains the formula =SUM(1;2;3) then

=FORMULA(A8) returns the text =SUM(1;2;3).

ISBLANK

ནང་ཐིག་་ལུ་གཞི་བསྟུན་དེ་སྟོངམ་ཨིན་པ་ཅིན་ TRUE སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། འ་ནི་ལས་འགན་དེ་ ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་སྟོངམ་ཨིན་མེན་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ནང་ན་ མན་ངག་དང་བཅསཔ་པའི་ནངཐིག་དེ་སྟོངམ་མེན།

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISBLANK(གནས་གོང་།)

གནས་གོང་ འདི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ནང་དོན་ཨིན།

Example

=ISBLANK(D2) returns FALSE as a result.

ISERR

འཛོལ་བའི་གནས་སྟངས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན་ #N/A འཛོལ་བའི་གནས་གོང་དང་ TRUE ཡང་ན་ FALSEའདི་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISERR(གནས་གོང་།)

གནས་གོང་འདི་ #N/A མ་ཡིན་པར་ འཛོལ་བའི་གནས་གོང་འདི་ཡོད་ག་མེད་ག་བརྟག་ཞིབ་འབད་བའི་ གནས་གོང་ཡང་ན་གསལ་བརྗོད་གང་རུང་ཅིག་ཨིན།

Example

=ISERR(C8) where cell C8 contains =1/0 returns TRUE, because 1/0 is an error.

=ISERR(C9) where cell C9 contains =NA() returns FALSE, because ISERR() ignores the #N/A error.

ISERROR

#N/A འཛོལ་བའི་གནས་གོང་བརྩི་སྟེ་ འཛོལ་བའི་གནས་སྟངས་ཚུ་གི་དོན་ལུ་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་དང་ TRUE ཡང་ན་ FALSEསླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISERROR(གནས་གོང་།)

གནས་གོང་ འདི་ ཡང་ན་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་གོང་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན། འཛོལ་བ་འདི་ཡོད་པ་ཅིན་ISERROR() TRUE སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ མེན་པ་ཅིན་ FALSE

Example

=ISERROR(C8) where cell C8 contains =1/0 returns TRUE, because 1/0 is an error.

=ISERROR(C9) where cell C9 contains =NA() returns TRUE.

ISERROR

Returns the value if the cell does not contain an error value, or the alternative value if it does.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

IFERROR(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an error.

Example

=IFERROR(C8;C9) where cell C8 contains =1/0 returns the value of C9, because 1/0 is an error.

=IFERROR(C8;C9) where cell C8 contains 13 returns 13, the value of C8, which is not an error.

ISEVEN

གནས་གོང་འདི་ ཧྲིལ་ཨང་ཆ་ཅན་ཨིན་པ་ཅིན་ TRUE སླར་ལོག་དང་ ཡང་ན་ གནས་གོང་འདི་ཡ་ཅན་ཨིན་པ་ཅིན་ FALSE སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

ISEVEN(གནས་གོང་།)

གནས་གོང་ འདི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་གོང་ཨིན།

གནས་གོང་འདི་ཧྲིལ་གྲངས་མེན་པ་ཅིན་ བཅུ་ཚག་ཚག་གི་ཤུལ་ལས་ཡོད་མི་ཨང་ཡིག་ཚུ་སྣང་མེད་བཞགཔ་ཨིན།གནས་གོང་གི་མིང་རྟགས་བཀོད་ནི་འདི་ཡང་སྣང་མེད་བཞགཔ་ཨིན།

Example

=ISEVEN(48) returns TRUE

=ISEVEN(33) returns FALSE

=ISEVEN(0) returns TRUE

=ISEVEN(-2.1) returns TRUE

=ISEVEN(3.999) returns FALSE

ISEVEN_ADD

Tests for even numbers. Returns 1 if the number divided by 2 returns a whole number.

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

ISEVEN_ADD(ཨང་།)

ཨང་ འདི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་གོང་ཨིན།

Example

=ISEVEN_ADD(5) returns 0.

=ISEVEN_ADD(A1) returns 1 if cell A1 contains the number 2.

ISFORMULA

ནང་ཐིག་འདི་མན་ངག་ཨིན་པ་ཅིན་ TRUE སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISFORMULA(གཞི་བསྟུན།)

གཞི་བསྟུན་ གིས་ མན་ངག་ཅིག་ཡོདཔ་ཨིན་པ་ཅིན་ འདི་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལས་ བརྟག་ཞིབ་ཅིག་ལཱ་འགན་འགྲུབ་མི་ ནང་ཐིག་ཅིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་འདི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

Example

=ISFORMULA(C4) returns FALSE if the cell C4 contains the number 5.

ISLOGICAL

གཏན་ཚིག་ཅན་གྱི་གནས་གོང་ཅིག་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། (TRUE ཡང་ན་ FALSE)

If an error occurs, the function returns FALSE.

Syntax

ISLOGICAL(གནས་གོང་།)

གཏན་ཚིག་ཅན་གྱི་གནས་གོང་ཨིན་པ་ཅིན་ གནས་གོང་ TRUE འདི་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ (TRUE ཡང་ན་ FALSE), དེ་མེན་པ་ཅིན་FALSE འདི་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Example

=ISLOGICAL(99) returns FALSE, because 99 is a number, not a logical value.

ISLOGICAL(ISNA(D4)) ནང་ཐིག་D4གི་ ནང་དོན་ཚུ་ག་བཟུམ་ཨིན་རུང་TRUE སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན་ ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ISNA() དེ་གིས་ གཏན་ཚིག་གནས་གོང་འདི་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ISNA

ནང་ཐིག་ནང་ན་ #N/A (འཐོབ་མ་ཚུགས་པའི་གནས་གོང་) གནས་གོང་འཛོལ་བ་ ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ TRUE སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

If an error occurs, the function returns FALSE.

Syntax

ISNA(གནས་གོང་།)

གནས་གོང་འདི་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་ཡང་ན་གསལ་བརྗོད་ཨིན།

Example

=ISNA(D3) returns FALSE as a result.

ISNA

Returns the value if the cell does not contain the #N/A (value not available) error value, or the alternative value if it does.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

IFNA(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an #N/A error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an #N/A error.

Example

=IFNA(D3;D4) returns the value of D3 if D3 does not result in an #N/A error, or D4 if it does.

ISNONTEXT

ནང་ཐིག་ནང་དོན་ཚུ་ ཚིག་ཡིག་ ཡང་ན་ ཨང་གྲངས་ཚུ་ཨིན་མེན་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིནམ་མ་ཚད་ ནང་དོན་ཚུ་ ཚིག་ཡིག་ཨིན་པ་ཅིན་ FALSE སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

If an error occurs, the function returns TRUE.

Syntax

ISNONTEXT(གནས་གོོང་།)

གནས་གོང་དེ་ དེ་ཚིག་ཡིག་ ཡང་ན་ ཨང་གྲངས་ཚུ་ ཡང་ན་ བཱུ་ལིན་གནས་གོང་ཚུ་ ཨིན་མེན་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་བྱ་བ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ གནས་གོང་ངམ་ གསལ་བརྗོད་གང་རུང་ཨིན།

Example

=ISNONTEXT(D2) returns FALSE if cell D2 contains the text abcdef.

=ISNONTEXT(D9) returns TRUE if cell D9 contains the number 8.

ISNUMBER

གནས་གོང་འདི་ཨང་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ TRUE སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISNUMBER(གནས་གོང་།)

གནས་གོང་དེ་ ཨང་གྲངས་ ཡང་ན་ ཚིག་ཡིག་ཨིན་མེན་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གསལ་བརྗོད་གང་རུང་ཨིན།

Example

=ISNUMBER(C3) returns TRUE if the cell C3 contains the number 4.

=ISNUMBER(C2) returns FALSE if the cell C2 contains the text abcdef.

ISODD

གནས་གོང་འདི་ ཡ་ཅན་ཨིན་པ་ཅིན་ TRUE དང་ ཨང་དེ་ཆ་ཅན་ཨིན་པ་ཅིན་ FALSE སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

ISODD(གནས་གོང་།)

གནས་གོང་ འདི་ཞིབ་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་གོང་ཨིན།

གནས་གོང་འདི་ཧྲིལ་གྲངས་མེན་པ་ཅིན་ བཅུ་ཚག་ཚག་གི་ཤུལ་ལས་ཡོད་མི་ཨང་ཡིག་ཚུ་སྣང་མེད་བཞགཔ་ཨིན།གནས་གོང་གི་མིང་རྟགས་བཀོད་ནི་འདི་ཡང་སྣང་མེད་བཞགཔ་ཨིན།

Example

=ISODD(33) returns TRUE

=ISODD(48) returns FALSE

=ISODD(3.999) returns TRUE

=ISODD(-3.1) returns TRUE

ISODD_ADD

༢ གིས་ བགོ་ཡོདཔ་ད་ ཨང་གིས་ ཧྲིལ་ཨང་གཅིག་སླར་ལོག་མ་འབད་བ་ཅིན་ TRUE སླར་ལོག(༡) སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

note

The functions whose names end with _ADD or _EXCEL2003 return the same results as the corresponding Microsoft Excel 2003 functions without the suffix. Use the functions without suffix to get results based on international standards.


Syntax

ISODD_ADD(ཨང་།)

ཨང་ འདི་བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་གནས་གོང་ཨིན།

Example

=ISODD_ADD(5) returns 1.

ISREF

Tests if the argument is a reference. Returns TRUE if the argument is a reference, returns FALSE otherwise. When given a reference this function does not examine the value being referenced.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

ISREF(གནས་གོང་།)

གནས་གོང་ འདི་ གཞི་བསྟུན་ཨིན་མེན་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྟག་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་ཨིན།

Example

=ISREF(C5) returns the result TRUE because C5 is a valid reference.

=ISREF("abcdef") returns always FALSE because a text can never be a reference.

=ISREF(4) returns FALSE.

=ISREF(INDIRECT("A6")) returns TRUE, because INDIRECT is a function that returns a reference.

=ISREF(ADDRESS(1; 1; 2;"Sheet2")) returns FALSE, because ADDRESS is a function that returns a text, although it looks like a reference.

ISTEXT

ནང་ཐིག་ནང་དོན་ཚུ་ ཚིག་ཡིག་ལུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ཨིན་པ་ཅིན་ TRUE འདི་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

If an error occurs, the function returns FALSE.

Syntax

ISTEXT(གནས་གོང་།)

གནས་གོང་ འདི་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ གནས་གོང་ ཨང་ བུ་ལིན་གནས་གོང་ ཡང་ན་གནས་གོང་འཛོལ་བ་ཨིན།

Example

=ISTEXT(D9) returns TRUE if cell D9 contains the text abcdef.

=ISTEXT(C3) returns FALSE if cell C3 contains the number 3.

N

Returns the numeric value of the given parameter. Returns 0 if parameter is text or FALSE.

If an error occurs the function returns the error value.

Syntax

N(གནས་གོང་།)

Value is the parameter to be converted into a number. N() returns the numeric value if it can. It returns the logical values TRUE and FALSE as 1 and 0 respectively. It returns text as 0.

Example

=N(123) returns 123

=N(TRUE()) returns 1

=N(FALSE()) returns 0

=N("abc") returns 0

=N(1/0) returns #DIV/0!

NA

འཛོལ་བ་གནས་གོང་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། #N/A.

Syntax

NA()

Example

=NA() converts the contents of the cell into #N/A.

TYPE

Returns the type of value, where 1 = number, 2 = text, 4 = Boolean value, 8 = formula, 16 = error value, 64 = array.

If an error occurs, the function returns a logical or numerical value.

Syntax

TYPE(གནས་གོང།)

Value is a specific value for which the data type is determined.

དཔེར་བརྗོད་ (ལྟག་གི་དཔེར་བརྗོད་བལྟ།)

=TYPE(C2) returns 2 as a result.

=TYPE(D9) returns 1 as a result.

ནང་ཐིག

ཁ་བྱང་ ཡང་ན་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ ཡང་ན་ ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ཚུའི་བརྡ་དོན་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

Syntax

CELL("InfoType" [; Reference])

བདྲ་དོན་དབྱེ་བ་ དེ་ བརྡ་དོན་གྱི་དབྱེ་བ་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་ ཡིག་འབྲུའི་ཡིག་རྒྱུན་ཨིན། ཡིག་འབྲུའི་ཡིག་རྒྱུན་དེ་ ཨ་རྟག་རང་ དབྱིན་སྐད་ནང་འོངམ་ཨིན། ཚུགས་ཡིག་དང་ མགྱོགས་ཡིག་དེ་ གདམ་ཁ་ཅན་ཨིན།

བརྡ་དོན་_དབྱེ་བ།

དོན་དག

COL

གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

=CELL("COL";D2) returns 4.

ROW

གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

=CELL("ROW";D2) returns 2.

SHEET

གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁྲམ་གྱི་གྱངས་ཁ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

=CELL("Sheet";Sheet3.D2) returns 3.

ADDRESS

གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གི་ཁ་བྱང་ཡང་དག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

=CELL("ADDRESS";D2) returns $D$2.

=CELL("ADDRESS";Sheet3.D2) returns $Sheet3.$D$2.

=CELL("ADDRESS";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.$D$2.

FILENAME

གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གི་ ཡིག་སྣོད་མིང་དང་ ཤོག་ཁྲམ་ཨང་ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

=CELL("FILENAME";D2) returns 'file:///X:/dr/own.ods'#$Sheet1, if the formula in the current document X:\dr\own.ods is located in Sheet1.

=CELL("FILENAME";'X:\dr\test.ods'#$Sheet1.D2) returns 'file:///X:/dr/test.ods'#$Sheet1.

COORD

Returns the complete cell address in Lotus™ notation.

=CELL("COORD"; D2) returns $A:$D$2.

=CELL("COORD"; Sheet3.D2) returns $C:$D$2.

CONTENTS

གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གི་ ནང་དོན་ཚུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ག་ནི་ཡང་མེདཔ་སྦེ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

TYPE

ནང་ཐིག་ནང་དོན་ཚུའི་དབྱེ་བ་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

བི་ = སྟོངམ། ནང་ཐིག་སྟོངམ།

ཨའི་ = ཁ་ཡིག་བཏགས། ཚིག་ཡིག་ མན་ངག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཚིག་ཡིག་སྦེ།

v = གནས་གོང་། གནས་གོང་ མན་ངག་གི་གྲུབ་འབྲས་ཨང་སྦེ། result of a formula as a number

WIDTH

གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་གི་རྒྱ་ཚད་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ཆ་ཕྲན་དེ་ སྔོན་སྒྲིག་ཚིག་ཡིག་དང་ སྔོན་སྒྲིག་ཚད་ནང་གི་ ཀེར་ཐིག་ནང་ལུ་ཚུད་སྒྲིག་འབད་མི་ཀླད་ཀོར་(༠) ཚུའི་གྱངས་ཁ་ཨིན།

PREFIX

གཞི་བསྟུན་འབད་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་གི་ ཕྲང་སྒྲིག་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

' = ཕྲང་གཡོན་ ཡང་ན་ གཡོན་ ལྟེམས་བཅོས་འབད་ཡོདཔ།

" = གཡས་ཕྲང་།

^ = དབུས་སུ་གནས་པ།

\ = ཡང་བསྐྱར་འབད་ནི། (ད་ལྟོ་ཤུགས་མེད།)

PROTECT

ནང་ཐིག་དོན་ལུ་ ནང་ཐིག་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ནི་གི་ གནས་ཚད་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

༡ = ནང་ཐིག་འདི་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་ཡོད།

༠ = ནང་ཐིག་འདི་ཉེན་སྐྱོབ་འབད་དེ་མེད།

FORMAT

ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་བརྡ་སྟོན་འབད་བའི་ ཡིག་འབྲུའི་ཡིག་རྒྱུན་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

, = དབྱེ་བྱེད་སྟོང་དང་བཅསཔ་པའི་ཨང་།

F = དབྱེ་བྱེད་སྟོང་དང་མ་བཅས་པའི་ཨང་།

སི་ = དངུལ་རྩ་སྒྲིག

S = བསྒྱུར་གྲངས་ཁྱད་ཚབ་ དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ༡་༢༣༤+E༥༦།

པི་ = བརྒྱ་ཆ།

ལྟག་གི་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ནང་ བཅུ་ཚག་དབྱེ་བྱེད་ཀྱི་ཤུལ་མའི་བཅུ་ཚག་ས་གནས་ཚུའི་གྱངས་ཁ་དེ་ ཨང་གྲངས་སྦེ་གྲ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན་ ཨང་གྲངས་ རྩ་སྒྲིག་ #,## ༠་༠ གིས་ ༡ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིནམ་དང་ ཨང་གྲངས་རྩ་སྒྲིག་ ༠༠་༠༠༠% གིས་ པི་ ༣ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཌི་༡ = ཨེམ་ཨེམ་ཨེམ་-ཌི་-ཝཡི་ཝཡི་, ཨེམ་ཨེམ་-ཌི་-ཝཡི་ཝཡི་ དང་ཆ་འདྲ་བའི་རྩ་སྒྲིག་ཚུ།

ཌི་ ༢ = ཌི་ཌི་-ཨེམ་ཨེམ།

ཌི་ ༣ = ཨེམ་ཨེམ་-ཝཡི་ཝཡི།

ཌི་ ༤ = ཌི་ཌི་-ཨེམ་ཨེམ་-ཝཡི་ཝཡི་ཝཡི་ཝཡི་ ཨེཆ་ཨེཆ་:ཨེམ་ཨེམ་:ཨེསི་ཨེསི།

ཌི་ ༥ = ཨེམ་ཨེམ་ - ཌི་ཌི།

ཌི་ ༦ = ཨེཆ་ཨེཆ་ : ཨེམ་ཨེམ་: ཨེསི་ཨེསི་ ཨེ་ཨེམ་/པི་ཨེམ།

ཌི་ ༧ = ཨེཆ་ཨེཆ་: ཨེམ་ཨེམ་ ཨེ་ཨེམ་/པི་ཨེམ།

ཌི་ ༨ = ཨེཆ་ཨེཆ་: ཨེམ་ཨེམ་:ཨེསི་ཨེསི།

ཌི་ ༩ = ཨེཆ་ཨེཆ་: ཨེམ་ཨེམ།

ཇི་ = རྩ་སྒྲིག་གཞན་མི་ཚུ་ཆ་མཉམ།

- (ཕབ་རྟགས་) མཇུག་ལུ་ = ཨང་གྲངས་མེད་ཆ་ཚུ་ ཚོས་གཞི་ནང་རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

() (གུག་ཤད་ཚུ་) མཇུག་ལུ་ = རྩ་སྒྲིག་ཨང་རྟགས་ནང་ལུ་ ཁ་ཕྱེ་ནིའི་གུག་ཤད་གཅིག་ཡོདཔ་ཨིན།

COLOR

གནས་གོང་མེད་ཆ་ཚུ་ ཚོས་གཞི་ནང་རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པ་ཅིན་ ༡ སླར་ལོག་དང་དེ་མེན་པ་ཅིན་ ༠ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

PARENTHESES

རྩ་སྒྲིག་ཨང་རྟགས་ནང་ན་ ཁ་ཕྱེའི་གུག་ཤད་ཤོམ་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ ༡ དང་ དེ་མེན་( ༠ སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།


གཞི་བསྟུན་ (གདམ་ཁ་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་) དེ་ བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ ནང་ཐིག་གི་ གནས་ས་ཨིན། གཞི་བསྟུན་དེ་ ཁྱབ་ཚད་ཨིན་པ་ཅིན་ ནང་ཐིག་གིས་ ཁྱབ་ཚད་གཡོན་མགོ་ལུ་སྤོཝ་ཨིན། གཞི་བསྟུན་དེ་ བརླག་སྟོར་ཞུགས་ཏེ་ཡོད་པ་ཅིན་ LibreOffice ཀེལ་སི་གིས་ འ་ནི་མན་ངག་དེ་ག་ཡོད་འཚོལ་ཡོད་པའི་ ནང་ཐིག་གི་གནས་ས་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། མའི་ཀོརོ་སོཕཊི་ཨེགསི་སེལ་གྱིས་ འོད་རྟགས་དེ་གནས་ས་བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་ ནང་ཐིག་གི་གཞི་བསྟུན་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

བརྡ་དོན་

ད་ལྟོའི་ལཱ་འབད་བའི་མཐའ་འཁོར་འདི་གི་སྐོར་ལས་ དམིགས་བསལ་བརྡ་དོན་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན། ལས་འགན་འདི་གིས་ ཚིག་ཡིག་སྒྲུབ་རྟགས་རྐྱང་པ་ཅིག་ཐོབ་ཨིན་ དེ་ལས་ ཚད་བཟུང་འདི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ གནད་སྡུད་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

Syntax

བརྡ་དོན་(དབྱེ་བ་)

འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་གིས་ ཚིག་ཡིག་ཚད་བཟུང་ དབྱེ་བ་འདི་གི་དོན་ལུ་ གནས་གོང་འདི་དང་ བརྡ་དོན་ལས་འགན་འདི་གི་སླར་ལོག་གནས་གོང་འདི་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

"type" གི་དོན་ལུ་གནས་གོང་

སླར་ལོག་གནས་གོང་

"osversion"

རྒྱུ་མཚན་མཐུན་འགྱུར་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཨ་རྟག་རང་"Windows (32-bit) NT 5.01"

"system"

The type of the operating system:
"ANDROID" for Google mobile operating system
"DRAGONFLY" for DragonFly operating system forked from FreeBSD
"EMSCRIPTEN" for browser WebAssembly system
"FREEBSD", "OPENBSD" or "NETBSD" for operating systems based on the Berkeley Software Distribution (BSD)
"HAIKU" for BeOS compatible operating system
"iOS" for Apple mobile operating system
"LINUX" for GNU/Linux based operating systems
"MACOSX" for Apple macOS
"SOLARIS" for Oracle Solaris operating system
"WNT" for Microsoft Windows

"release"

ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་གྲོལ་ངོས་འཛིན་པ་ དཔེར་ན་ "680m5(Build:9011)"

"numfile"

རྒྱུ་མཚན་མཐུན་འགྱུར་ཅན་གྱི་དོན་ལུ་་ཨ་རྟག་རང་ ༡

"recalc"

ད་ལྟོའི་མན་ངག་ལོག་རྩིས་སྟོན་འབད་ནིའི་ཐབས་ལམ་ ཡང་ཅིན་ "Automatic" ཡང་ན་ "Manual" ( LibreOffice སྐད་ཡིག་ལུ་ཡུལ་མཐུན་བཟོ་ཡོདཔ་)


note

ཤོག་ཁྲམ་གྱི་གློག་རིམ་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ "type" ཚད་བཟུང་གི་དོན་ལུ་ ཡུལ་མཐུན་བཟོ་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ཚུ་དང་ལེན་འབད་འོང་ དེ་འབདཝ་ད་ LibreOffice ཀེལཀི་གིས་ ཨིང་ལིཤ་གནས་གོང་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་དང་ལེན་འབད་འོང་།


Example

=བརྡ་དོན་("release") གིས་ ལག་ལེན་ནང་ཡོད་པའི་ LibreOffice འདི་གི་ ཐོན་སྐྱེད་འཛིན་གྲོལ་འབད་ཡོད་པའི་ཨང་འདི་སླར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

=INFO(D5) with cell D5 containing a text string system returns the operation system type.

Please support us!