ནང་ཐིག་ཚུ་བཙུགས།

ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་མི་གི་གདམ་ཁ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ནང་ཐིག་གསརཔ་ཚུ་བཙུགས་ཚུགས་སའི་ ཌའི་ལོག་ནང་ཐིག་ཚུ་བཙུགསཔ་ཨིན ཁྱོད་ཀྱིས་ ཞུན་དག་ - ནང་ཐིག་ཚུ་བཏོན་གཏང་ གདམ་ནི་ཐོག་ལས་ ནང་ཐིག་ཚུ་བཏོན་གཏང་ཚུགསཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Sheet - Insert Cells.

Choose View - Toolbars and select the Insert Cells toolbar:

ངོས་དཔར་

ནང་ཐིག་ཚུ་བཙུགས།


སེལ་འཐུ།

འ་ནི་མངའ་ཁོངས་ཀྱི་ནང་ན་ལུ་ ཤོག་ཁྲམ་ནང་ན་ ནང་ཐིག་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་གདམ་ཁ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགསཔ་སྦེ་ཤོམ་ཏེ་ཡོད། ནང་ཐིག་སྤུས་ཚད་དང་ གནས་ས་འདི་ ཤོག་ཁྲམ་ནང་ལུ་དུས་མ་རནམ་ལས་ ནང་ཐིག་སེལ་འཐུ་ཐོག་ལས་ངེས་འཛིན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ནང་ཐིག་ཚུ་མར་བཤུད།

ནང་ཐིག་ཚུ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ སེལ་་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ནང་དོན་ཚུ་ མར་ཕྱོགས་སྤོཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ནང་ཐིག་ཚུ་མར་བཙུགས།

ནང་ཐིག་ཚུ་གཡས་ལུ་བཤུད།

ནང་ཐིག་ཚུ་བཙུགས་པའི་སྐབས་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ནང་དོན་ཚུ་སྤོཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ནང་ཐིག་ཚུ་གཡས་ལུ་བཙུགས།

གྲལ་ཐིག་ཧྲིལ་བུ།

གྲལ་ཐིག་ཧྲིལ་བུ་བཙུགསཔ་ཨིན། གྲལ་ཐིག་གི་གནས་ས་འདི་ཤོག་ཁྲམ་གུ་ལུ་སེལ་འཐུ་གིས་ཐོག་ལས་ གཏན་འབེབས་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན། བཙུགས་ཡོད་པའི་གྲལ་ཐིག་གི་གྱངས་ཁ་འདི་ གྲལ་ཐིག་ཚུ་ག་དེམ་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་ལུ་རག་ལེགསཔ་ཨིན། གྲལ་ཐིག་ངོ་མ་ཚུ་གི་ནང་དོན་ཚུ་ མར་ཕྱོགས་ལུ་སྤོ་སྟེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

གྲལ་ཐིག་ཚུ་བཙུགས།

ཀེར་ཐིག་ཧྲིལ་བུ།

ཀེར་ཐིག་ཧྲིལ་བུ་བཙུགསཔ་ཨིན། བཙུགས་ནི་ཨིན་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུ་གི་གྱངས་ཁ་འདི་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་ཚུའི་གྱངས་ཁ་ལུ་རག་ལསཔ་ཨིན། ཀེར་ཐིག་ངོ་མ་ཚུའི་ནང་དོན་ཚུ་ གཡས་ལུ་བཤུད་དེ་ཡོད།

ངོས་དཔར་

ཀེར་ཐིག་ཚུ་བཙུགས།

Please support us!