མན་ངག་ཕྲ་རིང་

མན་ངག་ཚུ་ཐོ་བཀོད་དང་ཞུན་དག་འབད་ནི་ནང་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་པའི་ མན་ངག་ཕྲ་རིང་སྟོནམ་ཡང་ན་སྦཝ་ཨིན། ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབདཝ་ད་མན་ངག་ཕྲ་རིང་འདི་ མང་ཤོས་གལ་ཅན་ལག་ཆས་ཨིན།

མན་ངག་ཕྲ་རིང་སྦ་ནིའི་དོན་ལུ་ དཀར་ཆ་རྣམ་གྲངས་འདི་རྟགས་བཀལ་བཤོལ།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

From the menu bar:

Choose View - Formula Bar.

From the tabbed interface:

Choose View - Formula Bar

On the View menu of the View tab, choose Formula Bar.

From toolbars:

Icon Formula Bar

Formula Bar


མན་ངག་ཕྲ་རིང་འདི་གསང་སྟེ་ཡོད་རུང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུན་དག་ཐབས་ལམ་ ཨེཕ་༢ ཤུགས་ལྡན་བཟོ་བའི་ཐོག་ལས་ནང་ཐིག་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་ཚུགསཔ་ཨིན། ནང་ཐིག་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་ ལོག་ལྡེ་ཨེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་དང་ལེན་འབད་ཡང་ན་ ཐོ་བཀོད་ཚུ་གློག་ཐེམ་ཨེབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་བཏོན་བཀོག གློག་ཐེམ་འདི་ ཞུན་དག་ཐབས་ལམ་ཕྱིར་ཐོན་ནིའི་དོན་ལུ་ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

Please support us!