ནང་ཐོན་ཚུ་བཏོན་གཏང་དོ།

ཤུགས་ལྡན་ནང་ཐིག་ལས་ཡང་ན་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ལས་བཏོན་གཏང་ནི་ཨིན་པའི་ནང་དོན་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཤོག་ཁྲམ་ལེ་ཤ་རང་སེལ་འཐུ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་པ་ཅིན་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཤོག་ཁྲམ་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Sheet - Clear Cells.

Backspace


ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

This dialog is also called by pressing Backspace after the cell cursor has been activated on the sheet.


ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

Pressing Delete deletes content without calling the dialog or changing formats.


ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ནང་ཐོན་ཚུ་དང་རྩ་སྒྲིག་ཚུ་ཌའི་ལོག་མེདཔ་སྦེ་བཏོན་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཚད་ལྡན་ཕྲ་རིང་གུ་ལུ་ བཏོག་ ལག་ལེན་འཐབ།


སེལ་འཐུ།

འ་ནི་མངའ་ཁོངས་ཀྱིས་ ནང་དོན་ཚུ་བཏོན་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་གདམ་ཁ་ཚུ་ཐོ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

ཆ་མཉམ་རང་བཏོན་གཏང་།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ནང་ཐིག་ཁྱབ་ཚད་ལས་ནང་དོན་ཆ་མཉམ་རང་བཏོན་གཏངམ་ཨིན།

ཤུལ་མམ།

ཡིག་རྒྱུན་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་ ཨང་དང་ཚེས་གྲངས་ཚུ་ གནོད་སྐྱོན་བྱུང་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨང་ཚུ།

ཨང་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་ཚུ་དང་མན་ངག་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་མེདཔ་སྦེ་ལུས་ནི་ཨིན།

ཚེས་ དུས་ཚོད།(&t)

ཚེས་དང་དུས་ཚོད་གནས་གོངཚུ་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། རྩ་སྒྲིག་ ཚིག་ཡིག་ ཨང་དང་མན་ངག་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་མེདཔ་སྦེ་ལུས་ནི་ཨིན།

མན་ངག་ཚུ།

མན་ངག་ཚུ་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། ཚིག་ཡིག་ ཨང་ རྩ་སྒྲིག་ ཚེས་དང་དུས་ཚོད་ཚུ་ བསྒྱུར་བཅོས་མེདཔ་སྦེ་ལུས་ནི་ཨིན།

བསམ་བཀོད།

ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་ཁ་སྐོང་འབད་ཡོད་པའི་དྲན་འཛིན་ཚུ་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། གཞན་མི་ཆ་ཤས་ཚུ་ཆ་མཉམ་རང་བསྒྱུར་བཅོས་མེདཔ་སྦེ་ལུས་ནི་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་ཚུ།

ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་འཇུག་སྤྱོད་འབད་ཡོད་པའི་རྩ་སྒྲིག་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། ནང་ཐིག་ཆ་མཉམ་གྱི་ནང་དོན་ བསྒྱུར་བཅོས་མེདཔ་སྦེ་ལུསཔ་ཨིན།

དངོས་པོ་ཚུ།

དངོས་པོ་ཚུ་བཏོན་གཏངམ་ཨིན། ནང་ཐིག་ནང་ཐོན་ཆ་མཉམ་རང་བསྒྱུར་བཅོས་མེདཔ་སྦེ་ལུསཔ་ཨིན།

Please support us!