བཀང་

རང་བཞིན་གྱིས་ནང་ཐིག་ཚུ་ནང་དོན་དང་བཅསཔ་སྦེ་བཀངམ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Sheet - Fill Cells.


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

LibreOffice ཀེལ་སི་དཀར་ཆ་ཚུ་ལུ་ ནང་ཐིག་ཚུ་བཀང་ནིའི་དོན་ལུ་ ཁ་སྐོང་གདམ་ཁ་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།


མར་

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་ཉུང་མཐའ་གྲལ་ཐིག་གཉིས་དང་བཅས་པའི་ནང་དོན་ཚུའི་ཁྱབ་ཚད་ཀྱི་དྲག་ཤོས་བཀངམ་ཨིན།

གཡས་

གཡོན་ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ཚུ་དང་བཅས་ སེེལ་འཐུ་གྲུབ་སྟེ་ཡོད་མི་ཁྱབ་ཚད་གཅིག་གི་ཉུང་མཐའ་ ཀེར་ཐིག་གཉིས བཀངམ་ཨིན།

ཡར་

མཇུག་མཇུག་གི་ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ཚུ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ཉུང་མཐའ་གྲལ་ཐིག་གཉིས་ཀྱི་སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་བཀངམ་ཨིན།

གཡོན་

ཐག་རིང་གཡས་ཀྱི་ནང་ཐིག་གི་ནང་དོན་ཚུ་དང་བཅསཔ་སྦེ་ ཉུང་མཐའ་་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ཀེར་ཐིག་གཉིས་ཀྱི་ཁྱབ་ཚད་ཚུ་བཀངམ་ཨིན།

ལེབ་གྲངས་

Specifies the options for transferring sheets or ranges of a certain sheet to the same cells on other selected sheets.

གྲལ་ཐིག་ཚུ་

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

སྐབས་དོན་དཀར་ཆ་ཚུ་ལག་ལེན་གྱི་ཐོག་ལས་ ནང་ཐིག་ཚུ་བཀང་ནི་། :

Please support us!