མགོ་ཡིག་/མཇུག་ཡིག་

ཤོག་ལེབ་བཟོ་རྣམ་ལུ་མགོ་ཡིག་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་ ངེས་འཛིན་ཡང་ན་ རྩ་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

བརྡ་བཀོད་འདི་འཛུལ་སྤྱོད་འབད་ནི་ལུ...

Choose Insert - Headers and Footers - Header and Footer tabs.


མངའ་ཁོངས་གཡོན།

མགོ་ཡིག་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་གི་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་བཀྲམ་སྟོོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཚིག་ཡིག་བཙུགས།

མངའ་ཁོངས་དབུས།

མགོ་ཡིག་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་གི་གཡོན་ཕྱོགས་ལུ་བཀྲམ་སྟོོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཚིག་ཡིག་བཙུགས།

མངའ་ཁོངས་གཡས།

མགོ་ཡིག་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་གི་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ཨིན་པའི་ཚིག་ཡིག་བཙུགས།

མགོ་ཡིག་/མཇུག་ཡིག

ཐོ་ཡིག་འདི་ལས་་སྔོན་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་ མགོ་ཡིག་ཡང་ན་མཇུག་ཡིག་ཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

ཚིག་ཡིག་ཁྱད་ཆོས་ཚུ།

Opens a dialog to assign formats to new or selected text. The Text Attributes dialog contains the tab pages Font, Font Effects and Font Position.

ངོས་དཔར་

ཚིག་ཡིག་ཁྱད་ཆོས་ཚུ།

ཡིག་སྣོད་མིང་།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཡིག་སྣོད་མིང་ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་བཙུགས། མགོ་མིང་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨེབ་གཏང་། ཡན་ལག་དཀར་ཆ་ལས་མགོ་མིང་ ཡིག་སྣོད་མིང་ཡང་ན་འགྲུལ་ལམ་/ཡིག་སྣོད་མིང་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ རིངམོ་ཨེབ་གཏང་། མགོ་མིང་འདི་འགན་སྤྲོད་དེ་མེད་པ་ཅིན་ (བལྟ་ Fileཡིག་སྣོད་ - རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ ) དེའི་ཚབ་མ་ལུ་ཡིག་སྣོད་མིང་བཙུགས་ཏེ་འོངམ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ཡིག་སྣོད་མིང་།

ཤོག་ཁྲམ་མིང་།

ཡིག་ཆ་ངོ་མ་གི་མགོ་ཡིག་/མཇུག་ཡིག་ནང་ལུ་ ཤོག་ཁྲམ་མིང་གིས་ཐོག་ལས་ཚབ་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་མགོ་ཡིག་/མཇུག་ཡིག་ནང་ ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ཤོག་ཁྲམ་མིང་།

ཤོག་ལེབ།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་མགོ་ཡིག་/མཇུག་ཡིག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ཤོག་ལེབ་ཨང་བཏགས་ནི་ཐོག་ལས་ཚབ་བཙུགས་འབད་ཡོད་པའི་ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་བཙུགཔ་ཨིན། འ་ནི་གིས་ ཡིག་ཆ་ནང་ལུ་ཤོག་ལེབ་ཨང་བཏགས་འཕྲོ་མཐུད་འབད་བཅུགཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ཤོག་ལེབ།

ཤོག་ལེབ་ཚུ།

ཡིག་ཆ་ངོ་མ་ནང་ལུ་ཤོག་ལེབ་ཨང་ཡོངས་བསྡོམས་གིས་ཐོག་ལས་ཚབ་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་མགོ་ཡིག་/མཇུག་ཡིག་ནང་ལུ་ ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ཤོག་ལེབ་ཚུ།

ཚེས།

ད་ལྟོའི་ཚེས་ཀྱིས་ཚབ་བཙུགས་ཡོད་མི་དང་ཡིག་ཆ་གི་ཤོག་ལེབ་རེ་རེ་གུ་མགོ་ཡིག་/མཇུག་ཡིག་ནང་ལུ་ཡང་བསྐྱར་འབད་ནི་ཨིན་མི་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་མགོ་ཡིག་/མཇུག་ཡིག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ས་གནས་འཛིན་མི་བཙུགསཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

ཚེས།

དུས་ཚོད།

ཡིག་ཆ་དེའི་ཤོག་ལེབ་རེ་རེ་གུ་ མགོ་ཡིག་/མཇུག་ཡིག་ནང་ལུ་ད་ལྟོའི་དུས་ཚོད་ཀྱི་ཐོག་ལས་ཚབ་བཙུགས་འབད་ཡོད་མི་ སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་མགོ་ཡིག་/མཇུག་ཡིག་མངའ་ཁོངས་ནང་ལུ་ས་གནས་འཛིན་མི་གཅིག་བཙུགསཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར་

དུས་ཚོད།

Please support us!