མེཀརོ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་

མེཀརོ་ལག་ཆས་ཕྲ་རིང་ འདི་ནང་ན་ གསལ་བསྐྲུན་ ཞུན་དག་་འབད་ནི་དང་་མེཀརོ་གཡོག་བཀོལ་ནིའི་བརྡ་བཀོད་ཚུ་ཡོདཔ་ཨིན།

དཔེ་མཛོད་

ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུན་དག་འབད་གོ་མནོ་མི་ དཔེ་མཛོད་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་མི་ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་ ཚད་རིས་དང་པ་དེ་ གཞི་རྩའི་ཨའི་ཌི་ཨི་ ནང་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོད།

ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་སྒྲོམ།

དཔེ་མཛོད་ཀྱི་ཐོ་བཀོད་སྒྲོམ།

ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད།

གཞི་རྩའི་མེཀ་རོ་ ཕྱོགས་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།. ཁྱོད་ཀྱིས་ བསྒྱུར་བཅོས་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་ལས་དང་ ཡང་ན་ ག་ལྡེམ་ཅིག་འབད་ མེཀ་རོ་གིས་རྐྱང་པའམ་ བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན་པ་ཅིན་ མེཀ་རོ་ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད་གོ

Icon Compile

ཕྱོགས་སྒྲིག་འབད།

གཡོག་བཀོལ།Run

གིས་ད་ལྟོའི་ཚད་གཞི་གི་ མེཀ་རོ་དང་པ་ གཡོག་བཀོལཝ་ཨིན།.

དངོས་དཔར།

གཡོག་བཀོལ།

བཀག

ད་ལྟོའི་མེཀ་རོ་གཡོག་བཀོལ་འབད་ནི་ལས་བཀགཔ་ཨིན།.

ངོས་པར་

བཀག

བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་རིམ་པ།

Runs the macro and stops it after the next procedure.བྱ་སྒོའི་ལས་རིམ་གཞན་ཅིག་གི་ཤུལ་ལས་ མེ་ཀོརོ་གཡོག་བཀོལ་ཏེ་བཀག་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་པར་

བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཀྱི་ རིམ་པ།

རིམ་པ་རྐྱང་པ།

བརྡ་བཀོད་གཞན་མིའི་ཤུལ་ལས་ མེ་ཀོརོ་ལུ་གཡོག་བཀོལ་ཏེ་བཀགཔ་ཨིན་

ངོས་པར་

རིམ་པ་རྐྱང་པ།

གོམ་་པ་ཕྱིར་སྤོ།

གིས་ད་ལྟོའི་མེཀ་རོ་ནང་གི་ ཧེ་མམ་གྱི་རྒྱུན་ལས་ནང་ལུ་ མཆོངམ་ཨིན།J

Icon Step Out

གོམ་པ་ཕྱིར་སྤོ།

བེ་རེཀ་པོ་ཡིནཊི།

བེ་རེཀ་པོ་ཡིནཊི་དེ་ ལས་རིམ་གྲལ་ཐིག་གི་ནང་ན་བཙུགསཔ་ཨིན།.

ངོས་དཔར།

བེ་རེཀ་པོ་ཡིནཊི།

པེ་རེཀ་པོ་ཡིནཊི་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ།

བེརེཀ་པོ་འིནཊིསི་འཛིན་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ཌའི་ལོག་བོད་བརྡ་འབདཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

པེ་རེཀ་པོ་ཡིནཊི་ འཛིན་སྐྱོང་འཐབ།

བལྟ་ཞིབ་ལྕོགས་ཅན་བཟོ།

མེཀ་རོསི་ནང་ལུ་ བསྒྱུརལ་ཅན་སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ ངོས་དཔར་འདི་ཨེབ་གཏང་འབད། བསྒྱུར་ཅན་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་ སྒོ་སྒྲིག་སོ་སོའི་ནང་ལུ་ བཀྲམ་སྟོན་འབད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

བལྟ་ཞིབ་འབད་ནི་ ལྕོགས་ཅན་བཟོ།

དངོས་པོའི་ཐོ་གཞུང་།

Opens the Objects pane, where you can view Basic objects.

ངོས་དཔར།

དངོས་པོའི་ཐོ་གཞུང་།

མེཀ་རོསི།

གིས་ མེཀ་རོསི་ ཌའི་ལོག་ཚུ་ ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

Icon Macros

མེཀ་རོསི།

ཚད་གཞི།

ནཱ་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་གོ་མི་དེ་ཡང་ མེཀ་རོ་ འགོ་འདྲེན་པ་དང་ ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

Icon Modules

ཚད་གཞི།

གུག་ཤད་འཚོལ།

གིས་ གུག་ཤད་གཉིས་ཀྱི་སྐོར་ཏེ་ཡོད་མི་ ཚིག་ཡིག་གཙོ་དམིགས་འབདཝ་ཨིན།.ཚིག་ཡིག་འོད་རྟགས་དེ་ ཁ་ཕྱེ་མི་དང་ ཁ་བསྡམ་མི་གུག་ཤད་ཀྱི་གདོང་ཁ་ལུ་བཞག་བཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ངོས་དཔར་ ཨེབ་གཏང་འབད།

Icon Find Parentheses

གུག་ཤད་འཚོལ།

ཚིག་ཡིག་འབྱུང་ཁུངས་ ནང་ན་བཙུགས།

གིས་གཞི་རྩ་ ཨའི་ཌི་ སྒོ་སྒྲིག་ནང་་ལུ་ གཞི་རྩ་ ཚིག་ཡིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ངོས་དཔར།

འབྱུང་ཁུངས་ཚིག་ཡིག་ ནང་ན་བཙུགས།

བཟུམ་སྦེ་འབྱུང་ཁུངས་སྲུང་བཞག་འབད།

བཟུམ་སྦེ་འབྱུང་ཁུངས་ སྲུང་བཞག་འབད།

ངོས་དཔར།

བཟུམ་སྦེ་ འབྱུང་ཁུངས་སྲུང་བཞག་འབད

གཡོག་བཀོལ།Run

Calls an "Open" dialog to import a BASIC dialog file.

If the imported dialog has a name that already exists in the library, you see a message box where you can decide to rename the imported dialog. In this case the dialog will be renamed to the next free "automatic" name like when creating a new dialog. Or you can replace the existing dialog by the imported dialog. If you click Cancel the dialog is not imported.

Dialogs can contain localization data. When importing a dialog, a mismatch of the dialogs' localization status can occur.

If the library contains additional languages compared to the imported dialog, or if the imported dialog is not localized at all, then the additional languages will silently be added to the imported dialog using the strings of the dialog's default locale.

If the imported dialog contains additional languages compared to the library, or if the library is not localized at all, then you see a message box with Add, Omit, and Cancel buttons.

ངོས་དཔར།

Import Dialog

གཡོག་བཀོལ།Run

In the dialog editor, this command calls a "Save as" dialog to export the current BASIC dialog.

ངོས་དཔར།

Export Dialog

Please support us!