InStr Function

གཞན་ཡིག་རྒྱུན་ནང་འཁོད་ཡིག་རྒྱུན་གྱི་གནས་ས་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

ཨིན་ཨེསིཊིར་ལས་འགན་གྱིས་མཐུན་སྒྲིག་འཚོལ་ཐོབ་ཡོད་མི་གནས་ས་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན། ཡིག་རྒྱུན་དེ་འཚོལ་མ་འཐོབ་པ་ཅིན་ ལས་འགན་ ༠ སླར་ལོགཔ་ཨིན།

ཚིག་སྦྱོར:


ཨའི་ཨེན་ཡིག་རྒྱུན་ ([Start As Long,] Text1 As String, Text2 As String[, Compare])

གནས་གོང་སླར་ལོག:

Integer

ཚད་བཟུང་ཚུ་:

Start: A numeric expression that marks the position in a string where the search for the specified substring starts. If you omit this parameter, the search starts at the first character of the string. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

ཚིག་ཡིག ༡: ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་ཨིན་མི།

ཚིག་ཡིག ༢: ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་འཚོལ་ཞིབ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ཨིན་མི།

ག་བསྡུར་: གདམ་ཁ་ཅན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་དེ་གིས་ག་བསྡུར་གྱི་དབྱེ་བ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན། གནས་གོང་དེ་གི་ཚད་བཟུང་དེ་ ༠ ཡང་ན་ ༡། ༡ གི་སྔོན་སྒྲིག་གནས་གོང་གིས་ཡི་གུ་ཆེ་ཆུང་གི་ཉེན་ཁ་མེན་མི་ཚིག་ཡིག་ག་བསྡུར་ཅིག་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ༠ གི་གནས་གོང་གིས་ཡི་གུ་ཆེ་ཆུང་གི་ཉེན་ཁ་ཨིན་མི་ཟུང་ལྡན་ག་བསྡུར་ཅིག་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

To avoid a run-time error, do not set the Compare parameter if the first optional parameter is omitted.

Error codes:

༥ ནུས་མེད་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་བོད་བརྡ་

དཔེར་བརྗོད:


Sub ExamplePosition
Dim sInput As String
Dim iPos As Integer
    sInput = "Office"
    iPos = Instr(sInput,"c")
    Print iPos
End Sub

Please support us!