ཡིག་རྒྱུན་རིང་ཚད་ཞུན་དག་འབད་དོ

འོག་གི་ལས་འགན་ཚུ་གིས་ཡིག་རྒྱུན་རིང་ཚད་ཚུ་དང་ཡིག་རྒྱུན་ཚུ་ག་བསྡུར་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

InStr Function

གཞན་ཡིག་རྒྱུན་ནང་འཁོད་ཡིག་རྒྱུན་གྱི་གནས་ས་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Len Function

ཡིག་རྒྱུན་ནང་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་གི་ཨང་་ཡང་ན་ འགྱུར་ཅན་གསོག་འཇོག་ལུ་དགོས་མཁོ་ཡོད་པའི་བཱའིཊིསི་གི་ཨང་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

StrComp Function

ཡིག་རྒྱུན་གཉིས་ག་བསྡུར་འབདཝ་དང་ ག་བསྡུར་གྱི་འགྲུབ་འབྲས་ཁྱད་ཚད་འབད་མི་ཧྲིལ་ཨང་གནས་གོང་ཅིག་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Please support us!