Join Function

ཡིག་རྒྱུན་ཨེ་རེ་ནང་ཡིག་རྒྱུན་འོག་མ་ཚུ་གི་ཨང་ལས་ཡིག་རྒྱུན་ཅིག་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Syntax:


མཐུད(ཚིག་ཡིག་ ཡིག་རྒྱུན་ཨེ་རེ་ དབྱེ་རྟགས་བཟུམ་སྦེ)

Return value:

String

Parameters:

ཚིག་ཡིག: ཡིག་རྒྱུན་ཨེ་རེ་གཅིག

དབྱེ་རྟགས་ (optional): ཡིག་རྒྱུན་ཡིག་འབྲུ་དེ་ཡིག་རྒྱུན་འོག་མ་ཚུ་ཡིག་རྒྱུན་འབྱུང་མི་ནང་ལས་སོ་སོ་ཁ་འཕྱེལ་འཕྱེལ་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། སྔོན་སྒྲིག་དབྱེ་རྟགས་དེ་བར་སྟོང་ཡིག་འབྲུ་ཨིན། དབྱེ་རྟགས་དེ་རིང་ཚད་ཀླད་ཀོར་གྱི་ཡིག་རྒྱུན་ཨིན་པ་ཅིན་ "" ཡིག་རྒྱུན་འོག་མ་ཚུ་སོ་སོ་ཁ་ཕྱེལ་མི་མེདཔ་སྦེ་མཐུདཔ་ཡོདཔ་ཨིན།

Example:


Dim a(3)
Sub main()
  a(0) = "ABCDE"
  a(1) = 42
  a(2) = "MN"
  a(3) = "X Y Z"
  JStr = Join1()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
  JStr = Join2()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
  JStr = Join3()
  Call Show(JStr, Split1(JStr))
End Sub
 
Function Join1()
  Join1 = Join(a(), "abc")
End Function
 
Function Join2()
  Join2 = Join(a(), ",")
End Function
 
Function Join3()
  Join3 = Join(a())
End Function
 
Function Split1(aStr)
  Split1 = Split(aStr, "D")
End Function
 
Sub Show(JoinStr, TheArray)
  l = LBound(TheArray)
  u = UBound(TheArray)
  total$ = "=============================" + Chr$(13) + JoinStr + Chr$(13) + Chr$(13)
  For i = l To u
    total$ = total$ + TheArray(i) + Str(Len(TheArray(i))) + Chr$(13)
  Next i
  MsgBox total$
End Sub

Please support us!