RSet Statement

ཡིག་རྒྱུན་འགྱུར་ཅན་ནང་འཁོད་ཡིག་རྒྱུན་ཅིག་གཡས་འཕྲངམ་ཡང་ན་ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་འགྱུར་ཅན་དབྱེ་བ་གཞན་ནང་འདྲ་བཤུས་འབདཝ་ཨིན།

Syntax:


ཨར་གཞི་སྒྲིག་ཚིག་ཡིག་ ཡིག་རྒྱུན་བཟུམ་སྦེ=ཚིག་ཡིག་ཡང་ན་ཨར་གཞི་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་ ༡=འགྱུར་ཅན་ ༢

Parameters:

ཚིག་ཡིག: འགྱུར་ཅན་ཡིག་རྒྱུན་གང་རུང་།

ཚིག་ཡིག: ཡིག་རྒྱུན་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་རྒྱུན་འགྱུར་ཅན་ནང་གཡས་ཕྲང་ནི་ཨིན་མི།

འགྱུར་ཅན་ ༡ : འགྱུར་ཅན་འདྲ་བཤུས་འབད་ཡོད་མི་དོན་ལུ་དམིགས་གཏད་མི་ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་འགྱུར་ཅན།

འགྱུར་ཅན་: ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་འགྱུར་ཅན་དེ་ཁྱོཐ་ཀྱིས་གཞན་འགྱུར་ཅན་ལུ་འདྲ་བསུས་འབད་ནི་ཨིན་མི།

ཡིག་རྒྱུན་དེ་ཡིག་རྒྱུན་འགྱུར་ཅན་ལས་ཐུང་ཀུ་ཨིན་པ་ཅིན་ཨར་གཞི་སྒྲིག་གིས་ཡིག་རྒྱུར་ཅན་་ནང་འཁོདཡིག་རྒྱུན་གཡས་ལུ་འཕྲངམ་ཨིན། ཡིག་རྒྱུན་འགྱུར་ཅན་ནང་ལྷག་ལུས་མི་ཡིག་འབྲུ་གང་རུང་ཚུ་བར་སྟོང་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ཚབ་བཙུགས་ཡོདཔ་ཨིན། ཡིག་རྒྱུན་དེ་ཡིག་རྒྱུན་འགྱུར་ཅན་ལས་རིང་མ་ཅིན་ འགྱུར་ཅན་གྱི་ཡིག་འབྲུ་ལྷག་མི་རིང་ཚད་དེ་ཆུང་ཀུ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་དང་ ཡིག་འབྲུ་ལྷག་ལུས་མི་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཡིག་རྒྱུན་འགྱུར་ཅན་ནང་འཁོད་གཡས་འཕྲང་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ ཨའ་གཞི་སྒྲིག་གསལ་བཤད་ ལག་ལེན་པ་ངེས་འཛིན་འབད་མི་དབྱེ་བགཞན་གཅིག་གི་འགན་སྤྲོད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

འོག་གི་དཔེར་བརྗོད་ཀྱིས་ ཨར་གཞི་སྒྲིག་ དང་ ཨེལ་གཞི་སྒྲིག་ གསལ་བཤད་ཚུ་ཡིག་རྒྱུན་གྱི་གཡོན་དང་གཡས་ཕྲང་སྒྲིག་དེ་ལེགས་བཅོས་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

Example:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ཨར་ཨི་ཨེམ་གཡས་ཕྲང་ "SBX"ཡིག་རྒྱུན་ཡིག་འབྲུ་ ༤༠་ནང་།
  ཨར་ཨི་ཨེམ་ སྐར་རྟགས་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་བར་སྟོང་ཚུ་ཚབ་བཙུགསཔ་ཨིན།
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ཨར་ཨི་ཨེམ་གཡོན་ཕྲང"SBX"ཡིག་རྒྱུན་ཡིག་འབྲུ་ ༤༠ ནང་།
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Please support us!