String Function

གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་་མི་ཡིག་འབྲུ་ལུ་འཁྲིལ་ཡིག་རྒྱུན་ཡང་ན་ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ཀྱི་ཡིག་འབྲུ་དང་པ་ལས་འགན་ལུ་རྩིས་སྤྲོད་ཡོད་མི་དེ་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

Syntax:


ཡིག་རྒྱུན་ (ཨེན་རིངམ་སྦེ {གསལ་བརྗོད་ཧྲིལ་ཨང་བཟུམ་སྦེ་ | ཡིག་འབྲུ་ཡིག་རྒྱུན་བཟུམ་སྦེ})

Return value:

ཡིག་རྒྱུན།

Parameters:

n: Numeric expression that indicates the number of characters to return in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

གསལ་བརྗོད་:ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་དེ་ཡིག་འབྲུ་དོན་ལུ་ཨེ་ཨེསི་སི་ཨའི་ཨའི་ ཨང་དེ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ཡིག་འབྲུ་: ཡིག་འབྲུ་རྐྱང་པ་གང་རུང་སླར་ལོག་ཡིག་རྒྱུན་བཟོ་བརྩིགས་འབད་ནི་ལུ་ཡང་ན་ཡིག་རྒྱུན་གང་རུང་རྐྱངམ་ཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ཡིག་འབྲུ་དང་པ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

Error codes:

༥ ནུས་མེད་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་བོད་བརྡ་

Example:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Please support us!