ཡིག་རྒྱུན་ཚུ

འོག་གི་ལས་འགན་ཚུ་དང་གསལ་བཤད་ཚུ་དུས་མཐུན་དང་ཡིག་རྒྱུན་ཚུ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་རྒྱུན་ཚུ་ཚིག་ཡིག་LibreOfficeགཞི་རིམ་ལས་རིམ་ཚུའི་ནང་འཁོད་ཞུན་དག་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

ཨེ་ཨེསི་སི་ཨའི་ཨའི་/ཨེ་ཨེན་ཨེསི་ཨའི་ ཡིག་རྒྱུན་ནང་གཞི་བསྒྱུར་འབད

འོག་གི་ལས་འགན་ཚུ་གིས་ཡིག་རྒྱུན་ལུ་དང་ཨེ་ཨེསི་སི་ཨའི་ཨའི་ཡང་ན་ཨེ་ཨེན་ཨེསི་ཨའི་ཨང་རྟགས་ལས་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ནང་དོན་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་འབད་དོ

འོག་གི་ལས་འགན་ཚི་གིས་ཡིག་རྒྱུན་ཚི་གི་ནང་དོན་ཚུ་བསྐྱར་ལོག་འབདཝ་ཨིན།

ཡིག་རྒྱུན་ནང་དོན་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་དོ

འོག་གི་ལས་འགན་ཚི་གིས་ཞུན་དག་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་དང་ཡིག་རྒྱུན་ཚུ་གི་ནང་དོན་ཚུ་འཕྲངམ་ཨིན། ཡིག་རྒྱུན་ རྒྱུན་མཐུད་འབད་ནི་ལུ་བཀོལ་སྤྱོད་པ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ། (&o)

ཡིག་རྒྱུན་རིང་ཚད་ཞུན་དག་འབད་དོ

འོག་གི་ལས་འགན་ཚུ་གིས་ཡིག་རྒྱུན་རིང་ཚད་ཚུ་དང་ཡིག་རྒྱུན་ཚུ་ག་བསྡུར་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

Please support us!