འགྱུར་ཅན་ཚུ

འོག་གི་གསལ་བཤད་ཚུ་དང་ལས་འགན་ཚུ་ཆ་མཉམ་འགྱུར་ཅན་གཅིག་ལཱ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་འགན་དེ་ཚུ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་ ཡང་ན་འགྱུར་ཅན་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་་འགྱུར་ཅན་ཚུ་དབྱེ་བ་གཅིག་ལས་གཞན་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ ཡང་ན་ འགྱུར་ཅན་དབྱེ་བ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ།

CCur Function

ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ཡང་ན་དངུལ་གསལ་བརྗོད་ལུ་ཡིག་ཨང་གསལ་བརྗོད་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨན། ལོ་ཀེལ་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ཆ་མཉམ་བཅུ་ཚག་དབྱེ་སེལ་ཚུ་དང་དངུལ་མདའ་མཚོན་ཚུའི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

CBool Function

Converts an expression or a set of expressions into a boolean. An expression is composed of strings, numbers and operators. Comparison, logical or mathematical operators are allowed inside expressions.

CDate Function

ཚེས་གནས་གོང་ལུ་ཡིག་རྒྱུན་ཡང་ན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་གང་རུང་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

CDec Function

ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ཡང་ན་བཅུ་ཚད་གསལ་བརྗོད་ལུ་ཡིག་ཨང་གསལ་བརྗོད།

CDbl Function

གཉིས་ལྡན་དབྱེ་བ་ལུ་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་ཡང་ན་ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་གང་རུང་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

CInt Function

ཧྲིལ་ཨང་ལུ་ཡིག་རྒྱུན་ཡང་ན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་གང་རུང་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

CLng Function

ཧྲིལ་ཨང་རིངམ་ལུ་ཡིག་རྒྱུན་ཡང་ན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་གང་རུང་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

Const Statement

Defines one or more identifiers as constants.

CSng Function

གནད་སྡུད་དབྱེ་བ་རྐྱང་པ་ལུ་ཡིག་རྒྱུན་ཡང་ན་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

CStr Function

ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ལུ་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་གང་རུང་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

CVar Function

ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ཡང་ན་མི་མཐུན་གསལ་བརྗོད་ལུ་ཡིག་ཨང་གསལ་བརྗོད་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

CVErr Function

ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་ཡང་ན་"Error" དབྱེ་བ་འོག་མ་གི་མི་མཐུན་གསལ་བརྗོད་ལུ་ཡིག་ཨང་གསལ་བརྗོད་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

DefBool Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཌིཕ་བུལ་གསལ་བཤད་ཀྱིས་ཡི་གུ་ཁྱད་ཚབ་ལུ་འཁྲིལ་ཏེ་འགྱུར་ཅན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་སྔོན་སྒྲིག་གནད་སྡུད་དབྱེ་བ་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefCur Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་གུ་ཁྱབ་ཚད་ལུ་འཁྲིལ་ཏེ་ ཌིཕ་འོས་སྐབས་གསལ་བཤད་ཀྱིས་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefDate Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཌིཕ་ཚེས་གསལ་བཤད་ཀྱིས་ཡི་གུཁྱད་ཚབ་ལུ་འཁྲིལ་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefDbl Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་ཁྱབ་ཚད་དང་འཁྲིལ་་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefErr Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་གུ་ཁྱབ་ཚད་ལུ་འཁྲིལ་ཏེ་ ཌིཕ་འཛོལ་བ་གསལ་བཤད་ཀྱིས་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefInt Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་ཁྱབ་ཚད་དང་འཁྲིལ་་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefLng Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་ཁྱབ་ཚད་དང་འཁྲིལ་་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefObj Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་ཁྱབ་ཚད་དང་འཁྲིལ་་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefSng Statement

གསལ་བསྒྲགས་དབྱེ་བ་ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་གུ་ཁྱབ་ཚད་ལུ་འཁྲིལ་ཏེ་ ཌིཕ་ཨེསིཨེན་ཇ་གསལ་བཤད་ཀྱིས་སྔོན་སྒྲིག་་འགྱུར་ཅན་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefStr Statement

གསལ་བསྒྲགས་དབྱེ་བ་མེན་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་ཅིག་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡིག་གུ་ཁྱབ་ཚད་ལུ་འཁྲིལ་ཏེ་ ཌིཕ་ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བཤད་ཀྱིས་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

DefVar Statement

དབྱེ་བ་གསལ་བསྒྲགས་ཡང་ན་གཙོ་ཚིག་དེ་གསལ་བཀོད་མ་འབད་བ་ཅིན་ ཡི་གུ་ཁྱབ་ཚད་དང་འཁྲིལ་་སྔོན་སྒྲིག་འགྱུར་ཅན་དེ་་གཞི་སྒྲིག་འབདཝ་ཨིན།

Dim Statement

Declares variables or arrays.

ReDim Statement

Declares or redefines variables or arrays.

Type Statement

Define non-UNO data structures.

IsArray Function

འགྱུར་ཅན་ཅིག་ཨེ་རི་ནང་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་ཨིན་པ་ཅིན་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

IsDate Function

ཨང་གྲངས་ཀྱི་་ཡང་ན་ཡིག་རྒྱུན་གསལ་བརྗོད་དེཚེས་གྱུར་ཅན་ལུགཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ལུ་ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

IsEmpty Function

མི་མཐུན་པ་འགྱུར་ཅན་ནང་ན་གནས་གོང་སྟོངམ་ཡོདཔ་ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན། གནས་གོང་སྟོངམ་དེ་གིས་གནས་གོང་དེ་འགོ་བྱེད་མ་འབད་མི་བརྡ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།

IsError Function

འགྱུར་ཅན་ནང་ན་གནས་གོང་འཛོལ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

IsNull Function

མི་མཐིན་པ་ནང་་ན་དམིགས་བསལ་སྟོང་ཆ་གནས་གོང་ གནད་སྡུད་མེད་པའི་འགྱུར་ཅན་བརྡ་སྟོན་དེ་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

IsNumeric Function

གསལ་བརྗོད་ཅིག་ཨང་ཨིན་པ་ཅིན་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན། གསལ་བརྗོད་ཅིག་ ཨང་ཨིན་པ་ཅིན་ ལས་འགན་དེ་བདེན་པ་སླར་ལོགཔ་ཨིན་ ད་མེན་པ་ཅིན་ལས་འགན་དེ་རྫུན་མ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

IsObject Function

Tests if a variable is an object, as opposed to primitive data types such as dates, numbers, texts. The function returns True if the variable is an object, otherwise it returns False.

LBound Function

ཨེ་རི་གི་འོག་གི་བཅད་མཚམས་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

UBound Function

ཨེ་རི་གི་ལྟག་གི་བཅད་མཚམས་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Let Statement

གནས་གོང་འགྱུར་ཅན་ལུ་འགན་སྤྲོདཔ་ཨིན།

Array Function

མི་མཐུན་དབྱེ་བ་གཅིག་ཁར་གནད་སྡུད་ས་སྒོ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

DimArray Function

ཨེ་རེ་མི་མཐུད་པ་ཅིག་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Erase Statement

ཨེ་རི་རྒྱུ་རྫས་ཚུའི་ནང་དོན་ཚུའི་ཚད་གཏན་བཟོ་ཨེརིསི་ཀྲེག་གཏངམ་དང་ འགྱུར་ཅན་ཚད་ཀྱི་ཨེ་རིསི་གིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་དྲན་ཚད་འདི་འཛིན་གྲོལཝ་ཨིན།

Option Base Statement

ཨེ་རེ་ཚུ་ ༠ ཡང་ན་ ༡ སྦེ་དོན་ལུ་འོག་གི་བཅད་མཚམས་སྔོན་སྒྲིག་དེ་ངེས་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Option Explicit Statement

ལས་རིམ་ཨང་རྟགས་ནང་འགྱུར་ཅན་ག་ར་་བསམ་པའི་སྒོ་ལས་གསལ་བསྒྲགས་དང་གཅིག་ཁར་ཌི་ཨའི་ཨེམ་གསལ་བཤད་དེ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Public Statement

འགྱུར་ཅན་་ཡང་ན་ཚད་གཞི་གནས་རིམ་ལུ་ཨེ་རེ་མཚོན་གྲངས་འབདཝ་ཨིན(དེ་ཚུ་ རྒྱུན་ལས་འོག་མ་ཡང་ན་ལས་འགན་ནང་འཁོད་མེནམ) དེ་འབདཝ་ལས་འགྱུར་ཅན་དང་ཨེ་རེ་ཆ་མཉམ་དཔེར་མཛོད་ཚུ་དང་ཚད་གཞི་ཚུ་ནང་ནུས་ཅན་ཨིན།

Global keyword

འགྱུར་ཅན་ཡང་ན་སྤྱི་ཁྱབ་གནས་རིམ་ལུ་ཨེ་རེ་ཅིག་མཚོན་གྲངས་འབདཝ་ཨིན་ (དེ་ཚུ་ རྒྱུན་ལས་འོག་མ་ཡང་ན་ལས་འགན་ནང་འཁོད་མེནམ་)དེ་འབདཝ་ལས་འགྱུར་ཅན་དང་ཨེ་རེ་ཆ་མཉམ་དཔེར་མཛོད་ཚུ་དང་ད་ལྟོའི་ལཱ་ཡུན་ཚད་གཞི་ཚུའི་དོན་ལུ་ནང་ནུས་ཅན་ཨིན།

Static Statement

འགྱུར་ཅན་ཡང་ན་ཨེ་རེ་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་གནས་རིམ་་རྒྱུན་ལས་འོག་མ་ཡང་ན་ལས་འགན་ནང་འཁོད་ལུ་མཚོན་གྲངས་འབདཝ་ཨིནམ་ལས་ གནས་གོང་ཚུ་གི་འགྱུར་ཅན་ཡང་ན་ཨེ་རེ་ཆ་མཉམ་རྒྱུན་ལས་འོག་མ་ཡང་ན་ལས་འགན་དེ་ཕྱིར་ཐོན་འབད་བའི་ཤུལ་ལུ་བཞགཔ་ཨིན། ཌི་ཨའི་ཨེམ་གསལ་བཤད་གཞི་བསྒྱུར་ཚུ་ཡང་ཆ་མཉམ་ནུས་ཅན་ཨིན།

TypeName Function; VarType Function

Returns text or a numeric value that contain type information for a variable.

Set Statement

Sets an object reference on a variable.

FindObject Function

དངོས་པོ་ཅིག་ཁ་བྱང་བཏགས་ནི་ལུ་དངོས་པོ་མིང་ལས་བརྒྱུད་པེ་ཡིག་རྒྱུན་ཚད་བཟུང་སྦེ་ལྕོགས་ཅན་བཟོཝ་ཨིན།

FindPropertyObject Function

དངོས་པོ་ཚུ་རཱན་ཊའིམ་ཡིག་རྒྱུན་ཚད་བཟུང་སྦེ་དངོས་པོ་མིང་ལག་ལེན་འཐབ་དེ་ཁ་བྱང་བཏགས་ནི་ཨིན་མི་ལྕོགས་ཅན་བཟོཝ་ཨིན།

Optional (in Function Statement)

ཁྱོད་ལུ་ལས་འགན་གདམ་ཁ་ཅན་བཟུམ་སྦེ་རྩིས་སྤྲོད་ཡོད་མི་ཚད་བཟུང་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་བཅིགཔ་ཨིན།

IsMissing Function

ལས་འགན་དང་གཅིག་ཁར་གདམ་ཁ་ཅད་ཚད་བཟུང་བོད་ཡོད་པ་ཅིན་ཞིབ་དཔྱད་འབདཝ་ཨིན།

HasUnoInterfaces Function

གཞི་རིམ་ཡུ་ཨེན་ཨོ་དངོས་པོ་གིས་ངེས་ཅན་ཡུ་ཨེན་ཨོ་ངོས་འདྲ་བ་ཚུ་རྒྱབ་སྐྱོར་འབདཝ་་ཨིན་ན་བརྟག་ཞིབ་འབདཝ་ཨིན།

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

IsUnoStruct Function

དངོས་པོ་གྲ་སྒྲིག་དེ་ཡུ་ཨེན་ཨོ་ཨིན་པ་ཅིན་བདེན་པ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Please support us!