Rem Statement

ལས་རིམ་གྱལ་དེ་བསམ་བཀོད་ཅིག་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན།

Syntax:

Rem Text

Parameters:

ཚིག་ཡིག་: ཚིག་ཡིག་གང་རུང་དེ་བསམ་བཀོད་བཟུམ་སྦེ་ཕྱག་ཞུ་མི།

ཊི་ཨའི་པི་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་གུ་གྱལ་དེ་བསམ་བཀོད་ཚི་བརྡ་སྟོན་ནི་ལུ་རིམ་གཙོ་ཚིག་གི་ཚབ་མ་ལུ་དྲན་ཚིག་རྟགས་རྐྱང་པ་དེ་ལག་ལེན་འཐབ། བརྡ་མཚོན་དེ་ལས་རིམ་ཨང་རྟགས་ཀྱི་གཡས་ཕྱོགས་ལུ་ཐད་ཀར་དུ་བཙུགས་བཏུབ་ བསམ་བཀོད་ཀྱིས་འབད་རྗེས་སུ་གྲངས་་ཡོདཔ།


དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཤུལ་མམ་གྱི་གྱལ་གུ་གཏན་ཚིག་ཅན་གྱི་ཐིག་འཕྲོ་མཐུད་ནི་ལུ་གྱལ་གྱི་མཇུག་གི་ཡིག་འབྲུ་གཉིས་བཟུམ་སྦེ་འོག་ཐིག་ཡིག་འབྲུ་_གིས་རྗེས་སུ་འབྲང་ཡོད་མི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས། བརྡ་བཀོད་གྲལ་ཐིག་ཚུ་འཕྲོ་མཐུད་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་གཞི་རིམ་ཚད་གཞི་གཅིག་པ་ནང་ "Option Compatible"ངེས་པར་ཐོ་བཀོད་འབད་དགོ།


Example:


Sub ExampleMid
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print Mid(sVar,3,5) ' Returns "s Veg"
    ཨར་ཨི་ཨེམ་ན་ག་ནི་ཡང་འབྱུང་ནི་མེད།
End Sub

Please support us!