ལས་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིཚད་འཛིན་དོ

འོག་གི་གསལ་བཤད་ཚུ་གིས་ལས་རིམ་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

ལས་རིམ་ཅིག་ཡོངས་ཁྱབ་ལུ་ཨང་རྟགས་ཀྱི་གྱལ་མཇུག་ལུ་ཨང་རྟགས་ཀྱི་གྱལ་དང་པམ་དེ་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ངེས་ཅན་ཚུ་གནས་སྟངས་ཚུ་གསལ་བཀོད་་ལས་རིམ་དང་འཁྲིལ་པའི་ནང་འཁོད་་ཡང་ན་ ལས་རིམ་གྱི་དབྱེ་་ཚན་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཡང་ན་ལས་འགན་ནང་འཁོད་བསྐྱར་ལོག་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་རིམ་གྱི་ཡན་ལག་ཚུ་དགོས་མཁོ་དང་བསྟུན་བསྐྱར་ལོག་འབད་ནི་ལུ་ ཡང་ན་ངེས་ཅན་གྱི་གནས་སྐངས་དེ་མ་ཕྱད་ཚུན་ཚོད་ལུ་འཕྲལ་བཀོལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ། དེ་བཟུམ་མའི་ཚད་འཛིན་གསལ་བཤད་ཚུའི་དབྱེ་བ་དེ་ གནས་སྟངས་ འཕྲལ་བཀོལ་ ཡང་ན་མཆོང་གསལ་བཤད་ཚུ་སྦེ་དབྱེ་བ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

གསལ་བཤད་ཚུ་གནས་སྟངས

འོག་གི་གསལ་བཤད་ཚུ་ཆ་མཉམ་གནས་སྟངས་ཚུ་གུ་གཞི་བཞག་ཡོདཔ་ཨིན།

འཕྲལ་བཀོལ་ཚུ

འོག་གི་གསལ་བཤད་ཚུ་འཕྲལ་བཀོལ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

མཆོངམ་ཨིན

འོག་གི་གསལ་བཤད་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་མཆོངསམ་ཨིན།

ཐེབས་གསལ་བཤད་ཚུ

Statements that do not belong to any of the other categories are described here.

Please support us!