ཨང་ཚུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་དོ

འོག་གི་ལས་འགན་ཚུ་གིས་ཨང་ཚུ་ཨང་རྩ་སྒྲིག་གཅིག་ལས་གཞན་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

Hex Function

ཨང་གི་ཧེག་ཟ་བཅུ་ཚག་གནས་གོང་དེ་ཁྱབ་ཚད་འབད་མི་ཡིག་རྒྱུན་ཅིག་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Oct Function

ཨང་གི་ཨོག་ཊཱལ་གནས་གོང་འདི་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Please support us!