Log Function (BASIC)

ཨང་གི་མཉམ་གྲངས་རང་བཞིན་འདི་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Syntax:


དྲེན་དེབ (Number)

Return value:

Double

Parameters:

ཨང་: ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་ཁྱོད་ཀྱིས་རང་བཞིན་གྱི་མཉམ་གྲངས་དོན་ལུ་རྩིས་སྟོན་འབད་ནི་ལུ།

རང་བཞིན་གྱི་མཉམ་གྲངས་འདི་གཞི་རྟེན་ཨི་ལུ་མཉམ་གྲངས་ཨིན། གཞི་རྟེན་འདི་ ༢་༧༡༨༢༨༢་་་་་་ཀྱི་གནས་གོང་ཧ་ལམ་དང་གཅིག་ཁར་ཆད་མེད་ཨིན།

རང་བཞིན་མཉམ་གྲངས་ཀྱི་ཨེན་གྱིས་འབད་ཨེགསི་གི་རང་བཞིན་མཉམ་གྲངས་དེ་བགོ་བཤའ་རྐྱབས་ཏེ་གིས་(ཨེགསི་)ཨང་གང་རུང་དོན་ལུ་(ཨེན་)གཞི་རིམ་གང་རུང་ལུ་མཉམ་གྲངས་ཚུ་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན་ འོག་ལུ་བཟུམ་སྦེ:

Logn(x) = Log(x) / Log(n)

Error codes:

༥ ནུས་མེད་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་བོད་བརྡ་

Example:


Sub ExampleLogExp
Dim a As Double
Dim Const b1=12.345e12
Dim Const b2=1.345e34
    a=Exp( Log(b1)+Log(b2) )
    འཕྲིན་དོན་སྒྲོམ "" & a & chr(13) & (b1*b2) ,0,"Multiplication by logarithm function"
End Sub

Please support us!