Timer Function

ནུབ་ཕྱེད་ལས་ཚུར་སོང་བའི་སྐར་ཆག་ཚུ་གི་ཨང་་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་གནས་གོང་ཅིག་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

དྲན་འཛིན་ངོས་དཔར།

ཁྱོད་ཀྱིས་དང་པ་དུས་འཛིན་པ་ལས་འགན་བོད་ནི་ལུ་འགྱུར་ཅན་ཅིག་གསལ་བསྒྲགས་འབད་དགོཔ་དང་་ དེ་ "Long "གནད་སྡུད་དབྱེ་བ་སྦེ་འགན་སྤྲོད་འབད་ དེ་མེན་པ་ཅིན་ཚེས་གནས་གོང་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།


Syntax:


 Timer

Return value:

ཚེས་གྲངས་

Example:


 Sub ExampleTimer
   Dim lSec As Long,lMin As Long,lHour As Long
   lSec = Timer
   MsgBox lSec, 0, "Seconds since midnight"
   lMin = lSec / 60
   lSec = lSec Mod 60
   lHour = lMin / 60
   lMin = lMin Mod 60
  MsgBox Right("00" & lHour , 2) & ":"& Right("00" & lMin , 2) & ":" & Right("00" & lSec , 2), 0, "The time is"
End Sub
note

The Timer function measures time in seconds. To measure time in milliseconds use the Timer service available in the ScriptForge library.


Please support us!