དུས་ཚོད་དང་ཚེས་རིམ་ལུགས

འོག་གི་ལས་འགན་ཚུ་དང་གསལ་བཤད་ཚུ་གཞི་སྒྲིག་ཡང་ན་ཚེས་་རིམ་ལུགས་དང་དུས་ཚོད་སླར་ལོག་འོང་།

Date Function

Returns the current system date as a string, or date variant.

Now Function

ད་ལྟོའི་ཚེས་རིམ་ལུགས་དང་དུས་ཚོད་འདི་ ཚེས་ གནས་གོང་བཟུམ་སྦེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Time Function

འ་ནི་ལས་འགན་གྱིས་ད་ལྟོའི་ཚེས་རིམ་ལུགས་ཡིག་རྒྱུན་བཟུམ་སྦེ རྩ་སྒྲིག་འདི་་"HH:MM:SS" ནང་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Timer Function

ནུབ་ཕྱེད་ལས་ཚུར་སོང་བའི་སྐར་ཆག་ཚུ་གི་ཨང་་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་གནས་གོང་ཅིག་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Please support us!