ཚེས་གནས་གོང་ཚུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་དོ

འོག་གི་ལས་འགན་ཚུ་གིས་ཚེས་གནས་གོང་ཚུ་རྩིས་སྟོན་བཏུབ་པའི་ཨང་ཚུ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

Hour Function

དུས་་ཚོད་རིམ་ཨང་ཡང་ན་ཚོས་གནས་གོང་ལས་འགན་གྱིས་འབད་བཟོ་བཏོན་འབད་ཡོད་པའི་དུས་་ཚོད་གནས་གོང་ལས་ཆུ་ཚོད་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Minute Function (BASIC)

དུས་ཚོད་རིམ་ཨང་ཡང་ན་དུས་ཚོད་གནས་གོང་ལས་འགན་གྱིས་བཟོ་བཏོན་འབད་ཡོད་མི་རིམ་ཨང་དུས་ཚོད་གནས་གོང་ལུ་ཆ་མཉམ་མི་ཆུ་ཚོད་ཀྱི་སྐར་མ་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Second Function

དུས་ཚོད་རིམ་ཨང་ཡང་ན་དུས་ཚོད་གནས་གོང་ལས་འགན་གྱིས་འབད་བཟོ་བཏོན་འབད་ཡོད་མི་རིམ་ཨང་དུས་ཚོད་ཨང་གི་སྐར་ཆག་ཚུ་ཁྱབ་ཚད་ཧྲིལ་ཨང་ཅིག་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

TimeSerial Function

ཨང་གྲངས་ཀྱི་གནས་གོང་སྦེ་རྩིས་སྤྲོད་འབད་ཡོད་མི་ཆུ་ཚོད་ སྐར་མ་དང་ ཚད་བཟུང་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་གི་དོན་ལུ་རིམ་ཨང་དུས་ཚོད་གནས་གོང་ཅིག་སླར་ལོགཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་དུས་ཚོད་ཚུ་གི་བར་ན་སོ་སོ་ཁྱད་པར་རྩིས་སྟོན་ནི་ལུ་འ་ནི་གནས་གོང་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

TimeValue Function

ཨང་གྲངས་ཀྱི་གནས་གོང་རྐྱང་པ་ནང་དུས་ཚོད་ཁྱད་ཚབ་འབད་མི་ཡིག་རྒྱུན་སྦེ་རྩིས་སྤྲོད་གསལ་བཀོད་འབད་མི་ཆུ་ཚོད་ སྐར་མ་ དང་སྐར་ཆག་ ཚད་བཟུང་ཚུ་ལས་རིམ་ཨང་དུས་ཚོད་གནས་གོང་ཅིག་རྩིས་སྟོནམ་ཨིན། གནས་གོང་དེ་དུས་ཚོད་ཚུ་བར་ན་སོ་སོ་ཁ་ཕྱེལ་རྩིས་སྟོན་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན།

CDateToUnoTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.Time struct.

CDateFromUnoTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.Time struct to a Date value.

CDateToUnoDateTime Function

Returns the time part of the date as a UNO com.sun.star.util.DateTime struct.

CDateFromUnoDateTime Function

Converts a UNO com.sun.star.util.DateTime struct to a Date value.

Please support us!