Month Function

ཚེས་རིམ་ཨང་ཡང་ན་ཚེས་གནས་གོང་ལས་འགན་གྱིས་འབད་བཟོ་བཏོན་འབད་ཡོད་མི་རིམ་ཨང་ཚེས་ལས་ལོ་གི་ཟླཝ་དེ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

ཚིག་སྦྱོར:


ཟླ (Number)

གནས་གོང་སླར་ལོག:

ཧྲིལ་ཨང་།

ཚད་བཟུང་ཚུ་:

ཨང་: ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་ནང་ན་ལོའི་་ཟླ་འདི་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་མི་ཚེས་ཨང་རིམ་པ་འདི་ཡོདཔ་ཨིན།

འ་ནི་ལས་འགན་འདི་ ཚེས་རིམ་པ་ ལས་འགན་གྱི་རྒྱབ་འགལ་ཨིན། དེ་གིས་ ཚེས་རིམ་པ་ ཡང་ན་ ཚེས་གནས་གོང་གིས་བཟོ་བཏོན་འབད་ཡོད་པའི་ཚེས་རིམ་ལུ་ཆ་མཉམ་པའི་ལོ་ནང་དི་ཟླཝ་འདི་སླར་ལོགཔ་ཨིན། དཔེར་ན་ གསལ་བརྗོད།


Print Month(DateSerial(1994, 12, 20))

༡༢་གནས་གོང་འདི་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

Error codes:

༥ ནུས་མེད་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་བོད་བརྡ་

དཔེར་བརྗོད:


Sub ExampleMonth
    འཕྲིན་དོན་སྒྲོམ "" & Month(Now) ,64,"The current month"
End Sub

Please support us!