InputBox Function

ཌའི་ལོག་ནང་ལག་ལེན་པ་གི་ཨིན་པུཊི་ཚིག་ཡིག་ནུས་སྤེལ་་བཀྲམ་བཏོན་འབདཝ་ཨིན། ཨིན་པུཊི་དེ་འགྱུར་ཅན་ལུ་འགན་སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨིན་པུཊི་སྒྲོམ་ གསལ་བཤད་དེ་་ ཌའི་ལོག་ལས་བརྒྱུད་ཚིག་ཡིག་བཙུགས་ནི་གི་ཐབས་ལམ་སྟབས་བདེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་ཨིན། བཏུབ་ ཡང་ན་ སླར་ལོག་ཨེབ་དེ་ ཨེབ་གཏང་འབད་དེ་གིས་འབད་ཨིན་པུཊི་དེ་ངེས་དཔྱད་འབད། ཨིན་པུཊི་དེ་ལས་འགན་སླར་ལོག་གནས་གོང་བཟུམ་སྦེ་སླར་ལོག་ཡོདཔ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཌའི་ལོག་དང་གཅིག་ཁར་ཆ་མེད་གཏང་ཁ་བསྡམ་པ་ཅིན་ ཨིན་པུཊི་སྒྲོམ་གྱིས་ཡིག་རྒྱུན་རིང་ཚད་ཀླད་ཀོར་སླར་ལོགཔ་ཨིན། ("").

Syntax:


InputBox (Prompt As String[, Title As String[, Default As String[, xpostwips As Integer, ypostwips As Integer]]]) As String

Parameters:

prompt: String expression displayed as the message in the dialog box.

title: String expression displayed in the title bar of the dialog box.

default: String expression displayed in the text box as default if no other input is given.

xpostwips: Integer expression that specifies the horizontal position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

ypostwips: Integer expression that specifies the vertical position of the dialog. The position is an absolute coordinate and does not refer to the window of LibreOffice.

If xpostwips and ypostwips are omitted, the dialog is centered on the screen. The position is specified in twips.

Return value:

ཡིག་རྒྱུན།

Example:


Sub ExampleInputBox
Dim sText As String
    ཨེསི་ཚིག་ཡིག = ཨིནཔུཊི་སྒྲོམ ("Please enter a phrase:","Dear User")
    འཕྲིན་དོན་སྒྲོམ ( sText , 64, "Confirmation of phrase")
End Sub

Please support us!