Screen I/O Functions

འ་ནི་དབྱེ་ཚན་གྱིས་ལག་ལེན་པ་ཐོ་བཀོད་ཚུ་གི་ཨའུཊི་པུཊི་དང་ཨིན་པུཊི་འདིའི་དོན་ལུ་ཌའི་ལོགསི་་བོད་བརྡ་ལུ་རཱན་ཊའིམ་ལས་འགན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལས་འགན་ཚུ་བཀྲམ་བཏོན་འབད

འ་ནི་དབྱེ་ཚན་གྱིས་གསལ་གཞི་བཀྲམ་བཏོན་འདི་ལུ་ཨའུཊི་པུཊི་བརྡ་དོན་ལུ་རཱན་ཊའིམ་ལས་འགན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་གསལ་བཤད་འབདཝ་ཨིན།

གསལ་གཞི་ཨིན་པུཊི་དོན་ལུ་ལས་འགན་ཚུ

འ་ནི་དབྱེ་ཚན་གྱིས་ཨིན་པུཊི་གསལ་གཞི་ཚད་འཛིན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་རཱན་ཊའིམ་ལས་འགན་ཚུ་གསལ་བརྗོད་འབདཝ་ཨིན།

ཚོས་གཞི་ལས་འགན་ཚུ

འ་ནི་དབྱེ་ཚན་གྱིས་ངེས་ཚིག་ཚོས་གཞི་ཚུ་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པའི་རཱན་ཊའིམ་ལས་འགན་ཚུ་གསལ་བཤད་འབདཝ་ཨིན།

Please support us!