རཱན་ཊའིམ་ལས་འགན་ཚུ་

This section describes the Runtime Functions of LibreOffice Basic.

Basic Constants

Constants used in Basic programs

འགྱུར་ཅན་ཚུ

འོག་གི་གསལ་བཤད་ཚུ་དང་ལས་འགན་ཚུ་ཆ་མཉམ་འགྱུར་ཅན་གཅིག་ལཱ་འབད་ནི་དོན་ལུ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ལས་འགན་དེ་ཚུ་གསལ་བསྒྲགས་འབད་ནི་ ཡང་ན་འགྱུར་ཅན་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་་འགྱུར་ཅན་ཚུ་དབྱེ་བ་གཅིག་ལས་གཞན་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་ནི་ ཡང་ན་ འགྱུར་ཅན་དབྱེ་བ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ།

Logical Operators

འོག་གི་གཏན་ཚིག་ཅན་བཀོལ་སྤྱོད་པ་ཚུ་ཆ་མཉམLibreOffice གཞི་རིམ་གྱིས་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།་

Comparison Operators

Comparison operators compare two expressions. The result is returned as a boolean expression that determines if the comparison is True (-1) or False (0).

ཡིག་རྒྱུན་ཚུ

འོག་གི་ལས་འགན་ཚུ་དང་གསལ་བཤད་ཚུ་དུས་མཐུན་དང་ཡིག་རྒྱུན་ཚུ་སླར་ལོགཔ་ཨིན།

ཚེས་དང་དུས་ཚོད་ལས་འགན་ཚུ

ན་ལུ་འགྲེལ་བཤད་འབད་ཡོད་མི་གསལ་བཤད་ཚུ་ཡང་ན་ལས་འགན་ཚུ་ཚེས་དང་དུས་ཚོད་རྩིས་སྟོན་ནི་ལཱ་འགན་འགྲུབ་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ།

Mathematical Operators

འོག་གི་ཨང་རྩིས་བཀོལ་སྤྱོད་པ་ཚུ་ཆ་མཉམ་LibreOffice གཞི་རིམ་ནང་རྒྱབ་སྐྱོར་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཨང་གྲངས་ཀྱི་ལས་འགན་ཚུ

འོག་གི་ཨང་གྲངས་ཀྱི་ལས་འགན་གྱིས་རྩིས་སྟོན་ནི་ལཱ་འགན་འགྲུབ་ཨིན། ཨང་རྩིས་དང་ བུ་ལིན་བཀོལ་སྤྱོད་པ་ཚུ་ཆ་མཉམ་སོ་སོ་ཁ་ཕྱེལ་ཕྱེལཝ་དབྱེ་ཚན་ནང་འགྲེལ་བཤད་འབད་ཡོདཔ་ཨིན། ལས་འགན་ཚུ་ལས་འགན་རྩིས་སྤྲོད་སྒྲུབ་རྟགས་ཚུ་དང་ཨང་གྲངས་ཀྱི་གསལ་བརྗོད་གཉིས་མཉམ་མཐུད་ཀྱིས་འབད་འགྲུབ་འབྲས་ཅིག་སླར་ལོག་མི་བཀོལ་སྤྱོད་ཚུ་གི་ཚབ་ལུ་འགྲུབ་འབྲས་ཅིག་སླར་ལོག་མི་བཀོལ་སྤྱོད་པ་ལས་སོ་སོ་འགྱུར་ནི་ཨིན།

Screen I/O Functions

འ་ནི་དབྱེ་ཚན་གྱིས་ལག་ལེན་པ་ཐོ་བཀོད་ཚུ་གི་ཨའུཊི་པུཊི་དང་ཨིན་པུཊི་འདིའི་དོན་ལུ་ཌའི་ལོགསི་་བོད་བརྡ་ལུ་རཱན་ཊའིམ་ལས་འགན་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

ཡིག་སྣོད་ ༡/༠ ལས་འགན་ཚུ

ཡིག་སྣོད་ ༡/༠ ལས་འགན་ཚུ་ལག་ལེན་པ་འཛིན་སྐྱོང་ངེས་ཚིག་ཡབད་ཡོདཔ (data) ཡིག་སྣོད་ཚུ་དང་གསར་བསྐྲུན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ།

ལས་རིམ་ལག་ལེན་འཐབ་ནིཚད་འཛིན་དོ

འོག་གི་གསལ་བཤད་ཚུ་གིས་ལས་རིམ་གྱི་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚད་འཛིན་འབདཝ་ཨིན།

Error-Handling Functions

Use the following statements and functions to define the way LibreOffice Basic reacts to run-time errors.

གཞན་བརད་བཀོད་ཚུ

འ་ནི་ཐོ་ཡིག་དེ་ལས་འགན་ཚུ་དང་གསལ་བཤད་ཚུ་གཞན་དབྱི་རིམ་ཚུའི་ནང་གྲངས་སུ་མ་བཙུགས་ཚུ་ཨིན།

Please support us!