ཚད་འཛིན་ནང་ན་བཙུགས།

གིས་ལག་ཆས་སྒྲོམ་དང་ ཕྲ་རིང་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།.

Icon Choose Controls

ཚད་འཛིན་ནང་ན་བཙུགས།

གཡེབ་རྟ

Icon Button

གིས་བརྡ་བཀོད་ཀྱི་གཡེབ་རྟ་ ཁ་་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ངོས་འཛིན་འབད་ཡོད་པའི་འབྱུང་ལས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ལག་ལེན་འཐབ་ནིའི་དོན་ལུ་ བརྡ་བཀོད་ཀྱི་གཡེབ་རྟ་ལག་ལེན་འཐབ།

ཁྱོད་ར་དགོ་པ་ཅིན་ ཚིག་ཡིག་དང་ཚད་རིས་ཚུ་ གཡེབ་རྟ་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས།

གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཚད་འཛིན།

Icon Image Control

གིས་ ཚད་རིས་བཀྲམ་སྟོན་འབད་མི་ ཚད་འཛིན་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན།

སྒྲོམ་ཞིབ་དཔྱད་འབད།

Icon Check Box

གིས་ ལས་འགན་ཨོན་ ཡང་ན་ ཨོཕ་ལུ་བསྒྱིར་ད་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་པའི་ ཞིབ་དཔྱད་སྒྲོམ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན།

འདམ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་ གཡེབ་རྟ།

Icon Option Button

Adds a button that allows a user to select from a number of options. Grouped option buttons must have consecutive tab order. They are commonly encircled by a group box. If you have two groups of option buttons, you must insert a tab order between the tab orders of the two groups. For example, to the frame of the second group, or to any other control in the dialog, with the exception of another option button.

ཁ་ཡིག་གི་ས་སྒོ།

Icon Label Field

ཚིག་ཡིག་གི་ཁ་ཡིག་བསྐྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དེན་ལུ་ ས་སྒོ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན། འ་ནི་ཁ་ཡིག་ཚུ་ སྔོན་མ་ལས་ངེས་འཛིན་འབད་ཡོད་མི་ ཚིག་ཡིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་རྐྱངམ་ཅིག་ཨིནམ་མ་གཏོགས་ ཚིག་ཡིག་ཐོ་བཀོད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་མེན།

ཚིག་ཡིག་གི་སྒྲོམ།

Icon Text Box

གིས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་བཙུགས་ནི་དང་ཞིན་དག་འབད་ཚུགལ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨིན་པུཊི་སྒྲོམ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས།

ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ།

Icon List Box

ཁྱོད་ཀྱིས་ཐོ་ཡིག་གུར་ ཐོ་བཀོད་ཨེབ་གཏང་འབད་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ སྒྲོམ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཨིན།

ཀོམ་བོ་སྒྲོམ།

Icon Combo Box

གིས་ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་ཁ་སྐཽང་རྐྱབས་ཨིན།. ཀོམ་བོ་སྒྲོམ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་གིས་ ཨེབ་གཏང་འབད་དེ་ དེ་ལས་ ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་ ཐོ་བཀོད་འདམ་ཁ་རྐྱབ་ཚུགས་མི་ གྲལ་ཐིག་གཅིག་འབད་མི་ ཐོ་ཡིག་སྒྲོམ་ཨིན། ཁྱོད་ར་དགོ་པ་ཅིན་ ཀོམ་སྒྲོམ་ནང་ལུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་ཚུགས། "read only".

ཐད་སྙོམས་ བཤུད་སྒྲིལ་ཕྲ་རིང་།

Icon Horizontal Scrollbar

གིས་ ཌའི་ལོག་ནང་ལུ་ ཐད་སྙོམས་ བཤུད་སྒྲིལ་ཕྲ་རིང་ ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན།

ཀེར་ཕྲེང་བཤུད་སྒྲིལ།

Icon Vertical Scrollbar

གིས་ ཌའི་ལོག་ནང་ལུ་ ཀེར་ཕྲེང་བཤུད་སྒྲིལ་ཁ་སྐོོང་རྐྱབ་ཨིན།

སྡེ་ཚན་སྒྲོམ།

Icon Group Box

གིས་ འདམ་ཁའི་གཡེབ་རྟ་བཟུམ་གྱི་ ཆ་འདྲཝ་སྦེ་ཡོད་མི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ མིག་གི་མཐོང་པའི་སྡེ་ཚན་བཟོ་ནི་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་མི་ གཞི་ཁྲམ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན།

note

འདམ་ཁའི་གཡེབ་རྟ་གི་ སྡེ་ཚན་སོ་སོ་གཉིས་ངེས་འཛིན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ སྡེ་ཚན་གཞི་ཁྲམ་གྱི་མཆོང་ལྡེ་ཟུར་ཐོ་ཚུ་ སྡེ་ཚན་གཉིས་ཀྱི་ ཟུར་ཐོ་ཚུ་སྦུག་ན་ལུ་ཡོདཔ་ ངེས་ཏིག་བཟོ་གོ


འཕེལ་བསྐྱེད་ཕྲ་རིང་།

Icon Progress Bar

འཕེལ་བསྐྱེད་ཕྲ་རིང་དེ་ ཌའི་ལོག་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཨིན།

ཐད་སྙོམས་གལ་རིམ

Icon Horizontal Line

གིས་ ཐད་སྙོམས་གྲལ་ཐིག་ དའི་ལོག་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན།

ཀེར་ཕྲེང་གྲལ་ཐིག

Icon Vertical Line

ཀེར་ཕྲེང་གྲལ་ཐིག་ ཌའི་ལོག་ནང་ལུ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན།Adds a vertical line to the dialog.

ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ས་སྒཽ

Icon Date Field

གིས་ ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ས་སྒོ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་"dropdown"ཚེས་གྲངས་ཀྱི་ས་སྒོ་ནང་ལུ་འགན་སྤྱོད་འབད་བ་ཅིན་ ཚེས་གྲངས་སེལ་འཐུ་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་པ་གིས་ཟླ་ཐོའི་འདམ་ཐོ་ནང་ལུ་བལྟ་ཚུགས།

ཆུ་ཚོད་ས་སྒོ

Icon Time Field

གིས་ ཆུ་ཚོད་ཀྱི་ས་སྒོ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཨིན།

ཨང་གྲངས་ཀྱི་ ས་སྒོ

Icon Numeric Field

གིས་ ཨཨང་གརངས་ཀྱི་ས་སྒོ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཨིན།

དངུལ་གྱི་ས་སྒོ།

Icon Currency Field

དངུལ་གྱི་ས་སྒོ་ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཨིན།

རྩ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ས་སྒོ

Icon Formatted Field

ཚིག་ཡིག་ ཨིན་པུཊི་དང་ ཨའུཊི་པུཊི་འབད་ཡོད་མི་དང་ ཡང་ན་ ཚད་བཟོ་མི་གནས་གོང་གང་རུང་གི་དོན་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་འབད་ནི་ ངེས་འཛིན་འབད་ཚུགས་པའི་ ཚིག་ཡིག་གི་སྒྲོམ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབས་ཨིན།

དཔེ་གཞིའི་ས་སྒོ

Icon Pattern Field

གདོང་ཁེབས་བཟོ་ཡོད་པའི་ས་སྒོ་ཅིག་ ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན། གདོང་ཁེབས་དང་ལྡན་པའི་ས་སྒོ་འདི་ ཨིན་པུཊི་གདོང་ཁེབས་དང་ཐད་དོན་གདོང་ཁེབས་དང་ལྡནམ་ཨིན། ཨིན་པུཊི་གདོང་ཁེབས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་པའི་གནད་སྡུད་ག་འདི་བཙུག་ནི་ཨིན་ན་ གཏན་འབེབས་འབདཝ་ཨིན། དེ་ལས་ཐད་དོན་གདོང་ཁེབས་འདི་གིས་ འབྲི་ཤོག་མངོན་གསལ་འབད་ཡོད་པའི་སྐབས་ གདོང་ཁེབས་དང་ལྡན་པའི་ས་སྒོའི་གནས་ལུགས་གཏན་འབེབས་འབདཝ་ཨིན།

ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུ།

Icon File Selection

ཁྱོད་ ཡིག་སྣོད་སེལ་འཐུ་འབད་བཅུག་མི་གཡེབ་རྟ་ ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན།

སེལ་འཐུ་འབད།

Icon Select

སེལ་འཐུའི་ཐབས་ལམ་ཤུགས་ལྡན་བཟོཝ་ཨིན་ཡང་ན་ཤུགས་མེད་བཟོཝ་ཨིན། ཐབས་ལམ་འདི་ནང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཌའི་ལོག་ནང་ཚད་འཛིན་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཚུགས་དེ་འབདཝ་ལས་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ཚུ་ཞུན་དག་བརྐྱབ་ཚུགས།

རྒྱུ་དངོས་ཚུ།

Icon Properties

གིས་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ཚད་འཛིན་གྱི་ རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཞུན་དག་འབད་ཚུགས་པའི་ དའི་ལོག་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

བརྟག་ཞིབ་ཐབས་ལམ་ ཤུགས་ལྡན་བཟོ།

Icon Activate Test Mode

གིས་ བརྟག་ཞིབ་ཐབས་ལམ་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན། བཀོད་སྒྲིག་ཐབས་ལམ་ནང་ལུ་ སླར་ལོག་བཅུག་ནིའི་དོན་ལུ་ ཌའི་ལོག་དེ་སྦོ་ལོག་ཁར་སྦེ་ ལག་ལེན་འཐབ།

Manage Language

Manage Language icon

Opens a dialog to enable or manage multiple sets of dialog resources for multiple languages.

Tree Control

Icon Tree Control

Adds a tree control that can show a hierarchical list. You can populate the list by your program, using API calls (XtreeControl).

Table Control

Table control icon

Adds a table control that can show a table data. You can populate the data by your program, using API calls.

Hyperlink Control

Insert hyperlink control icon

Adds a hyperlink control that can open an address in web browser.

Please support us!