ཡོངས་ཁྱབ

ཌའི་ལོག་ཡང་ན་ཚད་འཛིན་སེལ་འཐུ་དོན་ལུ་རྒྱུ་དངོས་འདི་ཚུ་ངེས་འཛིན་འབད། ཐོབ་ཚུགས་པའི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་འཛིན་གྱི་དབྱེ་བ་འདི་གུ་རྟེནམ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས་འོག་གི་རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ཚད་འཛིན་གྱི་དབྱེ་བ་རེ་རེ་དོན་ལུ་ཐོབ་མི་ཚུགས།

Editable

Specifies whether the nodes of the tree control are editable.

The default value is FALSE.

Invokes stop mode editing

Specifies what happens when editing is interrupted by selecting another node in the tree, a change in the tree's data, or by some other means.

Setting this property to TRUE causes the changes to be automatically saved when editing is interrupted. FALSE means that editing is canceled and changes are lost.

The default value is FALSE.

Root displayed

Specifies if the root node of the tree control is displayed.

If Root displayed is set to FALSE, the root node of a model is no longer a valid node for the tree control and can't be used with any method of XTreeControl.

The default value is TRUE.

Selection type

Specifies the selection mode that is enabled for this tree control.

Show handles

Specifies whether the handles of the nodes should be displayed.

The handles are dotted lines that visualize the hierarchy of the tree control.

The default value is TRUE.

Show root handles

Specifies whether the handles of the nodes should also be displayed at root level.

The default value is TRUE.

ཁ་ཡིག

ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་གྱི་ཁ་ཡིག་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཁ་ཡིག་འདི་ཚད་འཛིན་གཅིག་ཁར་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཐིག་མང་ ཁ་ཡིག་ཚུ་ ལག་ཐོག་གྱལ་མཚམས་ཚུ་ཁ་ཡིག་ནང་ལག་ལེན་འཐབ་ སོར་སྡེ+བཙུགས བཙུགས་འདི་གསར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ།.

གདམ་ཐོ།

ཐོ་ཡིག་ ཡང་ན་ བརྟག་སྒྲོམ་ཚད་འཛིན་ཚུའི་དོན་ལས་གདམ་ཐོའི་གདམ་ཁ་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ནི་ལུ་ "Yes" སེལ་འཐུ་འབད། གདམ་ཐོའི་ཚད་འཛིན་ས་སྒོ་འདི་ལུ་ཡོད་བཞིན་པའི་འབྲི་ཤོག་ཐོ་བཀོད་ཚུའི་ཐོ་ཡིག་ཁ་ཕྱེ་ནི་ལུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེབ་གཏང་ཚུགས་མི་མདའ་རྟགས་ཨེབ་རྟ་ཡོདཔ་ཨིན།

གདོང་ཁེབས་ཞུན་དག་འབད།

དཔེ་གཞིའི་ཚད་འཛིན་ལུ་ཞུན་དག་གདོང་ཁེབས་གསལ་བཀོད་འབད། ཨ་ནི་འདི་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལས་ཨིན་པུཊི་རྩ་སྒྲིག་ངེས་འཛིན་འབད་མི་ཡིག་འབྲུའི་ཨང་རྟགས་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་ནང་ཐོ་ཡིག་བཀོད་ཡོདཔའི་གནས་གོང་ལུ་ཨིན་པུཊི་བཀག་དམ་ཅན་ལུ་ཞུན་དག་གདོང་ཁེབས་ཀྱི་ཨིན་པུཊི་ཡིག་འབྲུ་རེ་རེ་གི་དོན་ལུ་ཡིག་འབྲུ་གདོང་ཁེབས་འབད་བའི་བསྒང་གསལ་བཀོད་འབད་དགོཔ་ཨིན:

ཡིག་འབྲུ།

དོན་ལྡན།

L

ཚིག་ཡིག་ཆད་མེད་གཅིག འ་ནི་ཡིག་འབྲུ་འདི་ལག་ལེན་པ་གིས་ལེགས་བཅོས་འབད་མི་བཏུབ་པས།

a

ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ ཨེ་ ཛེཌི་འདི་ནང་ལུ་བཙུགས་བཏུབ། ཚུགས་ཡིག་ ཡིག་གུ་གཅིག་བཙུགས་ཡོད་པ་ཅིན་ རང་བཞིན་གྱིས་མགྱོགས་ཡིག་ ཡིག་གུ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

A

ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ ཨེ་ ཛེཌི་འདི་ནང་་བཙུགས་བཏུབ། མགྱོགས་ཡིག་ ཡིག་གུ་གཅིག་་བཙུགས་ཡོད་པ་ཅི་ན རང་བཞིན་གྱིས་ཚུགས་ཡིག་ ཡིག་གུ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

c

ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ ཨེ ཛེཌི་དང་ ༠ ༩་ འདི་ཚུ་ནང་བཙུགས་བཏུབ། ཚུགས་ཡིག་ ཡིག་གུ་གཅིག་བཙུགས་ཡོད་པ་ཅིན་ རང་བཞིན་གྱིས་མགྱོགས་ཡིག་ ཡིུག་གུ་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

C

ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ ཨེ་ ཛེཌི་དང་ ༠་ ༩་ འདི་ཚུ་ནང་བཙུགས་བཏུབ། མགྱོགས་ཡིག་ ཡིག་གུ་གཅིག་བཙུགས་ཡོད་པ་ཅིན་ རང་བཞིན་གྱིས་མགྱོགས་ཡིག་ ཡིག་གུ་གཅིག་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

N

༠་ལས་༩ ཡིག་འབྲུ་འདི་ཚུ་རྐྱངམ་ཅིག་བཙུགས་བཏུབ་པས།

x

དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་ཇ་མཉམ་བཙུགས་བཏུབ།

X

ཆ་མཉམ་དཔར་བསྐྲུན་འབད་བཏུབ་པའི་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་བཙུགས་བཏུབ། མགྱོགས་ཡིག་ ཡིག་གུ་གཅིག་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོད་པ་ཅིན་ རང་བཞིན་གྱིས་ཚུགས་ཡིག་གཅིག་ལུ་གཞི་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།


གནས་གོང་།

ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་ལུ་གནས་གོང་སེལ་འཐུ་འབད།

གནས་གོང་ཉུང་ཤོས།

ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་ལུ་ཉུང་མཐའི་གནས་གོང་གསལ་བཀོད་འབད།

གནས་གོང་བཤུད་སྒྲིལ།

བཤུད་ཕྲ་ཚད་འཛིན་གྱི་མིང་རྟགས་བསྡུས་པའི་གནས་གོང་གསལ་བཀོད་འབད། འདི་གིས་བཤུད་ཕྲ་བཤུད་བྱེད་ཀྱི་གནས་ས་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

གནས་གོང་མཐོ་ཤོས།

ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་ལུ་མང་མཐའི་གནས་གོང་གསལ་བཀོད་འབད།

གནས་གོང་ཡར་འཕར་ཉུང་ཤོས།

ཡར་འཕེལ་ཕྲ་རིང་ཚད་འཛིན་གྱི་ཉུང་མཐའི་གནས་གོང་གསལ་བཀོད་འབད།

གནས་གོང་ཡར་འཕར་མཐོ་ཤོས།

ཡར་འཕེལ་ཕྲ་རིང་ཚད་འཛིན་གྱི་མང་མཐའི་གནས་གོང་གསལ་བཀོད་འབད།

གནས་གོང་ཡར་འཕར།

ཡར་འཕེལ་ཕྲ་རིང་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ཡར་འཕེལ་གནས་གོང་གསལ་བཀོད་འབད།

གནས་ས་ ཝའི།

ཌའི་ལོག་གི་མགོ་ལས་ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་གྱི་གྱང་ཚད་གསལ་བཀོད་འབད།

གནས་ས་ ཨེགསི།

ཌའི་ལོག་གི་ཟུར་གཡོན་ལས་ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་གྱི་གྱང་ཚད་གསལ་བཀོད་འབད།

གྱལ་གྱངས་ཁ་རྐྱབས།

ཐོ་ཡིག་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལས་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་གྱལ་ཚུའི་གྲངས་བཙུགས། བརྟག་སྒྲོམ་ཚུའི་དོན་ལས་ ཨ་ནི་སྒྲིག་སྟངས་འདི་གདམ་ཐོའི་གདམ་ཁ་ལྕོགས་ཅན་ཨིན་པ་ཅིན་རྐྱངམ་གཅིག་ཤུགས་ལྡན་ཨིན།

གྲལ་ཐིག་གི་མཐོ་ཚད།

Specifies the height of each row of a tree control, in pixels.

If the specified value is less than or equal to zero, the row height is the maximum height of all rows.

The default value is 0.

གྲོགས་རམ་ ཡུ་ཨར་ཨེལ།

ཆེད་དམིགས་འདི་དམིགས་བསལ་གྱི་ཚད་འཛིན་གུ་ཡོད་པའི་སྐབས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཨེཕ་༡་ཨེབ་ད་བོད་བརྡ་འབད་མི་གྲོགས་རམ་ཡུ་ཨར་ཨེལ་གསལ་བཀོད་འབད། དཔེར་ན་ ཨང་གྲངས་ ༡༢༣༤གི་ཐོག་ལས་གྲོགས་རམ་-ཨའི་ཌི་བོད་བརྡ་འབད་ནི་ལུ་ རྩ་སྒྲིག་ཨེཆ་ཨའི་ཌི་:༡༢༣༤ ལག་ལེན་འཐབ།

Set the environment variable HELP_DEBUG to 1 to view the Help-IDs as extended help tips.

གྲོགས་རམ་ཚིག་ཡིག

ཚད་འཛིན་གུ་མཱའུསི་ངལ་གསོ་བའི་སྐབས་ ཕན་བསླབ་(བབ་བཱལ་གྲོགས་རམ་) སྦེ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་མི་གྲོགས་རམ་ཚིག་ཡིག་བཙུགས།

ཆོག་ཡིག་ཡིག་འབྲུ་་ཚུ།

ཡིག་དཔར་རྐྱབས་ཡོད་མི་ཡིག་འབྲུ་ཚུའི་ཚབ་ལུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ཡིག་འབྲུ་བཙུགས། ཨ་ནི་འདི་ཚིག་ཡིག་ཚད་འཛིན་ཚུ་ནང་ཆོག་ཡིག་ཚུ་བཙུགས་ནིའི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས།

ཊི་ཨར་ཨའི་མངའ་སྡེ།

དཔྱད་སྒྲོམ་ལུ་Select "Yes" to allow a check box to have three states (checked, unchecked, and grayed out) instead of two (ཨིན་རྟགས་བཀལ་ཡོད་མི་དང་ཨིན་རྟགས་བཏོན་གཏང་ཡོད་མི་) གཉིས་ཀྱི་ཚབ་ལུ་(ཨིན་རྟགས་བཀལ་ཡོད་མི་དང་ཨིན་རྟགས་བཏོན་གཏང་ཡོད་མི་དེ་ལས་སྐྱ་ཐལ་སོང་ཡོད་མི་) གནས་ལུགས་གསུམ་ཐོབ་བཅུག་ནི་ལུ་ "Yes" སེལ་འཐུ་འབད།

ཐད་དོན་གདོང་ཁེབས།

དཔེ་གཞིའི་ཚད་འཛིན་ནང་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་འགོ་ཐོག་གནས་གོང་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད། འདི་གིས་དཔེ་གཞིའི་ཚད་འཛིན་ནང་གནས་གོང་ཚུ་ག་འདི་འབད་ཆོགཔ་ཨིན་ན་ལག་ལེན་པ་གིས་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་གྲོགས་རམ་འབདཝ་ཨིན། ཐད་དོན་གདོང་ཁེབས་འདི་ཞུན་དག་གདོང་ཁེབས་ཀྱིས་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་མི་རྩ་སྒྲིག་གིས་བཀག་དམ་འབད་ཡོདཔ་ཨིན།

ཐིག་མང་་ཨིན་པུཊི།

ཚད་འཛིན་ནང་སན་མང་གྲལ་མཚམས་ཚུ་གི་ཨིན་པུཊི་འབད་བཅུག་ནི་ལུ་ "Yes" སེལ་འཐུ་འབད། ཚད་འཛིན་ནང་ལག་ཐོག་གྲལ་མཚམས་བཙུགས་ནི་ལུ་བཙུགས་ཨེབ།

ཐོ་ཡིག་ཐོ་བཀོད་ཚུ།

ཐོ་ཡིག་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལས་ཐོ་བཀོད་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད། གྱལ་གཅིག་གིས་ཐོ་ཡིག་ཐོ་བཀོད་གཅིག་འབགཔ་ཨིན། གྱལ་གསརཔ་བཙུགས་ནི་ལུ་སོར་ལྡེ་+བཙུགས་ ཨེབ།

དངུལ་མདའ་མཚོན།

དངུལ་གྱི་ཚད་འཛིན་ཚུའི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་དངུལ་གྱི་བརྡ་མཚོན་བཙུགས།

དཔར་བསྐྲུན།

ཡིག་ཆ་གི་དཔར་བསྐྲུན་ནང་ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་གྲངས་སུ་བཙུགས་ནི་ལུ་ "Yes" སེལ་འཐུ་འབད།

དབྱེ་སེལ་བ་སྟོང་ཕྲ་ཚུ།

ཨང་གྲངས་ཀྱི་དང་དངུལ་གྱི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ནང་སྟོང་ཕྲག་ཚུའི་དབྱེ་བྱེད་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ "Yes" སེལ་འཐུ་འབད།

དུས་ཚོད་ཉུང་ཤོས།

ཆུ་ཚོད་ཚད་འཛིན་ལུ་ཉུག་མཐའི་ཆུ་ཚོད་གནས་གོང་གསལ་བཀོད་འབད།

དུས་ཚོད་མཐོ་ཤོས།

ཆུ་ཚོད་ཚད་འཛིན་ལུ་མང་མཐའི་ཆུ་ཚོད་གནས་གོང་གསལ་བཀོད་འབད།

དུས་ཚོད་རྩ་སྒྲིག

ཆུ་ཚོད་ཚད་འཛིན་ཚུའི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་རྩ་སྒྲིག་སེལ་འཐུ་འབད།

ཕྱིར་འགྱངས།

བཤུད་ཕྲ་ཐད་རྟའི་བྱུང་ལས་ཚུའི་བར་ན་མི་ལི་སྐར་ཆ་ཚུ་ནང་ལྷོད་ཆ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་བཤུད་ཕྲ་ནང་རྒྱབ་གཞི་མངའ་ཁོངས་ཨེབ་གཏང་པའི་སྐབས་ ཡང་ན་ བཤུད་ཕྲའི་མདའ་རྟགས་ཨེབ་གཏང་པའི་སྐབས་ཐར་རྟའི་བྱུང་ལས་འབྱུངམ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་བཤུད་ཕྲ་ནང་རྒྱབ་གཞི་མངའ་ཁོངས་ ཡང་ན་བཤུད་ཕྲའི་མདའ་རྟགས་ཨེབ་གཏང་པའི་སྐབས་མཱའུསི་ཨེབ་རྟ་འདི་ཨེབ་སྟེ་རང་བཞག་པ་ཅིན་ཡང་བསྐྱར་འབད་ཡོད་པའི་ཐར་རྟའི་བྱུང་ལས་ཚུ་འབྱུངམ་ཨིན། ཁྱོད་དགོ་པ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱིས་བཙུགས་མི་ཨང་གྲངས་གཅིག་ཁར་ནུས་ཅན་ཆུ་ཚོད་ཆ་ཕྲན་ཚུ་གྲངས་སུ་བཙུགས་ཚུགས། དཔེར་ན་ ༢ ཨེསི་ ཡང་ན་ ༥༠༠ ཨེམ་ཨེསི་བཟུམ།

ཕྱོགས།

བཤུད་ཕྲ་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་ཕྱོགས་གསལ་བཀོད་འབད།

ཕྲང་སྒྲིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་འཛིན་དོན་ལུ་ཕྲང་སྒྲིག་གདམ་ཁ་འདི་གསལ་བཀོད

བཅུ་ཚག་འཁྲུལ་མེད།

ཨང་གྲངས་ཀྱི་ ཡང་ན་ དངུལ་གྱི་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལས་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ཡོད་པའི་བཅུ་ཚག་ས་གནས་ཚུའི་གྲངས་གསལ་བཀོད་འབད།

བཤུད་ཕྲ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་བཤུད་ཕྲའི་དབྱེ་བ་ཁ་སྐོང་འབདཝ་ཨིན།

བཤུད་ཕྲ།

ཁྱོད་ཀྱིས་ཚིག་ཡིག་སྒྲོམ་ལུ་གསལ་བཀོད་འབད་མི་བཤུད་ཕྲའི་དབྱེ་བ་ཁ་སྐོང་རྐྱབ་ཨིན།

བཤུད་བསྒྲིལ་གནས་གོང་ཉུང་ཤོས།

བཤུད་ཕྲ་ཚད་འཛིན་ལུ་ཉུང་མཐའི་གནས་གོང་གསལ་བཀོད་འབད།

བཤུད་བསྒྲིལ་གནས་གོང་མཐོ་ཤོས།

བཤུད་ཕྲ་ཚད་འཛིན་ལུ་མང་མཐའི་གནས་གོང་གསལ་བཀོད་འབད།

བསྒྱུར་བཅོས་ཆུང་ཀུ།

ལག་ལེན་པ་གིས་བཤུད་ཕྲ་གུ་མདའ་རྟགས་ཨེབ་གཏང་པའི་སྐབས་བཤུད་སྒྲིལ་འབད་ནི་ལུ་ཆ་ཕྲན་ཚུའི་གྲངས་གསལ་བཀོད་འབད།

བསྒྱུར་བཅོས་ཆེ་བ།

ལག་ལེན་པ་གིས་བཤུད་ཕྲ་གུ་བཤུད་བྱེད་དང་མདའ་རྟགས་ཚུའི་བར་ན་མངའ་ཁོངས་ནང་ཨེབ་གཏང་པའི་སྐབས་བཤུད་སྒྲིལ་འབད་ནི་ལུ་ཆ་ཕྲན་ཚུའི་གྲངས་གསལ་བཀོད་འབད།

མངགས་ནི།

Specify the order in which the controls receive the focus when the Tab key is pressed in the dialog. On entering a dialog, the control with the lowest order (0) receives the focus. Pressing the Tab key the successively focuses the other controls as specified by their order number.

འགོ་ཐོག་བསྒང་་ཚད་འཛིན་ཚུ་གིས་ཌའི་ལོག་ལུ་ཁ་སྐོང་འབད་ཡོད་མི་ཁོང་རའི་གོ་རིམ་ནང་ཨང་ཚུ་འཐོབ་ཨིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ཚད་འཛིན་ཚུ་གི་དོན་ལུ་གོ་རིམ་ཨང་ཚུ་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བཏུབ་ཨིན། LibreOffice གཞི་རིམ་གྱིས་རྫུན་མ་ཨང་ཚུ་ཟུར་ནི་ལུ་རང་བཞིན་གྱིས་གོ་རིམ་ཨང་ཚུ་དུས་མཐུན་བཟོཝ་ཨིན། ཆེད་དམིགས་འབད་མ་བཏུབ་པའི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ཡང་གནས་གོང་ཅིག་འགན་སྤྲོད་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ཚད་འཛིན་དེ་ཚུ་མཆོངས་ལྡེ་ ལྡེ་མིག་དེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་གོམ་འགྱོ་ཡོདཔ་ཨིན།

མངའ་སྡེ།

ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་གྱི་སེལ་འཐུའི་མངའ་སྡེ་སེལ་འཐུ་འབད།

མངོ་མིང་།

ཌའི་ལོག་གི་མགོ་མིང་གསལ་བཀོད་འབད། ཌའི་ལོག་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ཌའི་ལོག་གི་མཐའ་མཚམས་ཨེབ་གཏང་།

མགོ་མིང་ཚུ་ ཆ་མཉམ་ཌའི་ལོག་ཁ་ཡིག་བཏགས་ནི་རྐྱངམ་ཅིག་གི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་དང་འདི་གིས་གྱལ་གཅིག་རྐྱངམ་ཅིག་ཤོམ་ཨིན། དྲན་ཚིག་་ཁྱོད་ཀྱིས་ལཱ་མེཀརོསི་་ཅིག་ཁར་འབད་བ་ཅིན་ ཚད་འཛིན་ཚུ་ཆ་མཉམ་རྐྱངམ་ཅིག་ མིང་ རྒྱུ་དངོས་བརྒྱུདཔ་ཨིན།

མཆོང་ལྡེ་བཀག

མཆོང་ལྡེ་ལག་ལེན་འཐབ་པའི་སྐབས་ ད་ལྟོའི་ཚན་འཛིན་གྱི་ ཆེད་དམིགས་སྤྱོད་ལམ་སེལ་འཐུ་འབད།

སྔོན་སྒྲིག

Only input controls receive the focus when using the Tab key. Controls without input like caption controls are omitted.

མེན།

མཆོང་ལྡེ་ ལྡེ་མིག་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ད་ཆེད་མིག་གིས་ཚད་འཛིན་གོམ་འགྱོཝ་ཨིན།

ཨིན།

ཚད་འཛིན་འདི་མཆོག་ལྡེ་ ལྡེ་མིག་དང་གཅིག་ཁར་སེལ་འཐུ་འབད་བཏུབ་ཨིན།


མཐའ་མཚམས།

ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལས་མཐའ་མཚམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་གསལ་བཀོད་འབད།

མཐོ་ཚད།

ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་ ཡང་ན་ ཌའི་ལོག་གི་མཐོ་ཚད་གསལ་བཀོད་འབད།

མིང་།

ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལུ་མིང་བཙུགས། ཨ་ནི་མིང་འདི་ཚད་འཛིན་ངོས་འཛིན་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

ཚད་མཐོང་ཚུགསཔ།

བཤུད་ཕྲ་ཚད་འཛིན་གྱི་བཤུད་བྱེད་ཀྱི་རིང་ཚད་གསལ་བཀོད་འབད།

ཚད་རིས་ཚུ།

ཨེབ་རྟ་ ཡང་ན་ གཟུགས་བརྙན་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལས་ཚད་རིས་ཚུའི་འབྱུང་ཁུངས་གསལ་བཀོད་འབད། ཡིག་སནོད་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ "..." ཨེབ་གཏང་།

ཚད་ཤིང་།

ཚད་འཛིན་གྱི་ཚད་ཚུད་སྒྲིག་འབད་ནི་ལུ་གཟུགས་བརྙན་ཚད་འཇལཝ་ཨིན།

ཚིག་ཡིག་རིང་ཚད་མཐོ་ཤོས།

ལག་ལེན་པ་གིས་བཙུགས་ཚུགས་ནི་ཨིན་མི་ཡིག་འབྲུ་ཚུའི་མང་མཐའི་གྲངས་གསལ་བཀོད་འབད།

ཚེས་གྲངས་

ཚེས་གྲངས་ཚད་འཛིན་ནང་སྟོན་ནིའི་ སྔོན་སྒྲིག་ཚེས་གྲངས་གསལ་བཀོད་འབད་

ཚེས་གྲངས་མང་མཐའ་

ཚེས་གྲངས་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལས་ཡར་གྱི་བཅད་མཚམས་གསལ་བཀོད་འབད།

ཚེས་མིན།

ཚེས་གྲངས་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལས་མར་གྱི་བཅད་མཚམས་གསལ་བཀོད་འབད།

ཡང་བསྐྱར།

ཁྱོད་ཀྱིས་བསྒྱིར་རྟ་བཟུམ་མའི་ཚད་འཛིན་གུ་མཱའུསི་ཨེབ་རྟ་ཨེབ་བཞག་པའི་སྐབས་ཐར་རྟའི་བྱུང་ལས་ཚུ་ཡང་བསྐྱར་འབདཝ་ཨིན།

ཡར་འཕར./མར་འབབ་གནས་གོང་།

བསྒྱིར་རྟ་ཚད་འཛིན་ཚུའི་དོན་ལས་ཡར་འཕར་དང་མར་འབབ་གསལ་བཀོད་འབད།

ཡིག་འབྲུ་གཞི་སྒྲིག

ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་གྱི་ནང་དོན་ཚུ་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནིའི་དོན་ལས་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ལུ་ཡིག་གཟུགས་སེལ་འཐུ་འབད།

རང་བཞིན་བཀང་།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཚད་འཛིན་ལུ་རང་བཞིན་བཀང་བའི་ལས་འགན་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ནི་ལུ་ "Yes" སེལ་འཐུ་འབད།

རྒྱ་ཚད།

ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་ ཡང་ན་ ཌའི་ལོག་གི་རྒྱ་ཚད་གསལ་བཀོད་འབད།

རྒྱབ་གཞི་ཚོས་གཞི།

ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལས་རྒྱབ་གཞི་ཚད་གཞི་གསལ་བཀོད་འབད།

རྩ་སྒྲིག་དམ་དྲགས།

ཨང་གྲངས་ཀྱི་དང་དངུལ་དེ་ལས་ཚེས་གྲངས་ཡང་ན་ཆུ་ཚོད་ཚད་འཛིན་ནང་ནུས་ཅན་ཡིག་འབྲུ་ཚུ་རྐྱངམ་གཅིག་བཙུགས་ཆོག་ནི་ལུ་ "Yes" སེལ་འཐུ་འབད།

རྩ་སྒྲིག་ཚེས།

ཚེས་གྲངས་ཚད་འཛིན་གྱི་དོན་ལས་རེ་འདུན་བསྐྱེད་ཡོད་པའི་རྩ་སྒྲིག་གསལ་བཀོད་འབད། ཚེས་གྲངས་ཚད་འཛིན་འདི་གིས་ཨ་ནི་རྩ་སྒྲིག་སྒྲིག་སྟངས་གུ་བརྟེན་ཏེ་ལག་ལེན་པའི་ཨིན་པུཊི་ཁ་བསྒྱུར་འབདཝ་ཨིན།

ལག་དོབ་གྱལ་བེརེཀ།

སྣ་མང་གྲལ་ཐིག་ཚད་འཛིན་ཚུ་ནང་ལག་ཐོག་གྲལ་མཚམས་ཚུ་འབད་བཅུག་ནི་ལུ་ "Yes" སེལ་འཐུ་འབད།

ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ཡོདཔ།

ཚད་འཛིན་ལྕོགས་ཅན་བཟོ་ནི་ལུ་ "Yes" སེལ་འཐུ་འབད། ཚད་འཛིན་འདི་ལྕོགས་མིན་ཐལ་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ཌའི་ལོག་ནང་སྐྱ་ཐལ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།

ལྷག་ རྐྱངམ་ཅིག

Select "Yes" to prevent the user from editing the value of the current control. The control is enabled and can be focused but not modified.

ཤོག་ལེབ་(རིམ་པ་)

ཁྱོད་ཀྱིས་ཞུན་དག་འབད་ནི་ཨིན་མི་ཤོག་གྲངས་ཡང་ན་ད་ལྟོའི་ཚད་འཛིན་འགན་སྤྲོད་འབད་ཡོད་མི་ལུ་ཌིའི་ལོག་ཤོག་ལེབ་ཀྱི་གྲངས་གསལ་བཀོད་འབད། ཌའི་ལོག་ལུ་ཤོག་ལེབ་གཅིག་རྐྱངམ་གཅིག་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་གི་ཤོག་ལེབ་ (རིམ་པ་) གནས་རིམ་འདི་ ༠ ལུ་གཞི་སྒྲིག་འབད།.

ཤོག་ལེབ ༠ (Step)= ཌའི་ལོག་ཤོག་ལེབ་ག་ར་གུ་ཚད་འཛིན་མཐོང་ཚུགསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་སེལ་འཐུ་འབད།

སདའི་ལོག་ཤོག་ལེབ་ཚུ་ རཱན་ཊའིམ་སྦུག་ལུ་སོར་བསྒྱུར་་འབད་ནི་ལུ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤོག་ལེབ་ (Step)ཀྱི་གནས་གོང་འདི་བསྒྱུར་བཏུབ་པའི་མེཀརོ་གསར་བསྐྲུན་འབད་དགོཔ་ཨིན།

སེལ་འཐུ་མང་།

ཐོ་ཡིག་ཚད་འཛིན་ཚུ་ནང་སྣ་མང་ཐོ་བཀོད་ཚུ་གི་སེལ་འཐུ་འབད་བཅུག་ནི་ལུ་ "Yes" སེལ་འཐུ་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད་ནི།

རྣམ་གྲངས་དང་པམ་ལུ་ "0" འདི་ཆ་མཉམ་དོ་བཟུམ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའ་རྣམ་གྲངས་ཚུ་གི་འབྱུང་རིམ་གསལ་བཀོད་འབདཝ་ཨིན། རྣ་གྲངས་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ སྣ་མང་སེལ་འཐུ་འདི་ངེས་པར་ལྕོགས་ཅན་དགོ།

སེལ་འཐུའི་ ... ཌའི་ལོག་ ཁ་ཕྱེ་ནནི་ལུ་ཨེབ་རྟ་ འདི་ཨེབ་གཏང་འབད།

ཁྱོད་ཀྱིས་སེལ་འཐུ་འབད་དགོ་མནོ་མི་རྣམ་གྲངས་ཡང་ན་རྣམ་གྲངས་ཚུ་ཨེབ་གཏང་། རྣམ་གྲངས་གཅིག་ལས་ལྷག་སྟེ་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་ལུ་ སྣ་མང་སེལ་འཐུའི་གདམ་ཁ་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོདཔ་ངེས་གཏན་བཟོ།

སྔོན་ཚིག་ མདའ་མཚོན།

ཨང་གྲངས་ཐོ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་སྐབས་དངུལ་གྱི་ཚད་འཛིན་ཚུ་ནང་དངུལ་གྱི་བརྡ་མཚོན་སྔོན་ཚིག་བཀྲམ་སྟོན་འབད་ནི་ལུ་ "Yes" སེལ་འཐུ་འབད།

སྔོན་སྒྲིག་ཨེབ་རྟ།

ད་ལྟོའི་ཨེབ་རྟ་ཚད་འཛིན་འདི་སྔོན་སྒྲིག་སེལ་འཐུ་བཟོ་ནི་ལུ་ "Yes" སེལ་འཐུ་འབད། ཌའི་ལོག་ནང་ སླར་ལོག་ཨེབ་གཏང་མི་འདི་གིས་སྔོན་སྒྲིག་ཨེབ་རྟ་ཤུགས་ལྡན་བཟོཝ་ཨིན།

ཨེབ་རྟ་དབྱེ་བ།

ཨེབ་རྟའི་དབྱེ་བ་སེལ་འཐུ་འབད། ཨེབ་རྟའི་དབྱེ་བ་ཚུ་གིས་བྱ་བ་ག་བཟུམ་ཅིག་འགོ་བརྩམ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གཏན་འབེབས་བཟོཝ་ཨིན།

ཨེབ་རྟ་བསྒིར།

མདའ་རྟགས་ཨེབ་རྟ་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཐོག་ལས་ཨིན་པུཊི་གནས་གོང་ཡར་འཕར་འབད་ནི་དང་མར་ཕབ་འབད་བཅུག་ནི་ལུ་ཨང་གྲངས་ཀྱི་དང་དངུལ་དེ་ལས་ཚེས་གྲངས་ཡང་ན་ཆུ་ཚོད་ཚད་འཛིན་ལུ་བསྒྱིར་རྟ་ཚུ་ཁ་སྐོང་འབད་ནི་ལུ་ "Yes" སེལ་འཐུ་འབད།

Please support us!