བྱུང་ལས་ཌའིབན་ མེཀརོསི

འ་ནི་དབྱེ་ཚན་གྱིས་ལས་རིམ་བྱུང་ལས་ཚུ་ལུ་གཞི་རྟེན་ལས་རིམ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་འགན་སྤྲོད་ནིའི་འགྲེལ་བཤདཔ་ཨིན།

ཁྱོད་ཀྱིས་མེཀརོ་ཅིག་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་མཉེན་ཆས་འབྱུང་ལས་འབྱུང་བའི་སྐབས་འབྱུང་ལས་ལུ་རེ་འདུན་མེཀརོ་འགན་སྤྲོད་འདི་གི་་རང་བཞིན་གྱིས་ལག་ལེན་འཐབ་བཏུབ་ཨིན། འོག་གི་ཐིག་ཁྲམ་འདི་གིས་ལས་རིམ་འབྱུང་ལས་ཚུ་དང་འགན་སྤྲོད་ཡོད་པའི་མེཀརོ་འདི་ས་ཚིགས་ག་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན་ན་གི་སྤྱི་མཐོང་བྱིནམ་ཨིན།

བྱུང་ལས།

འགན་སྤྲོད་མི་མེཀརོ་འདི་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ...

ལས་རིམ་འགོ་བཙུགས།

... LibreOffice གི་ཤུལ་ལས་འཇུག་སྤྱོད་འདི་འགོ་བཙུགས་ཚརཝ་ད།

ལས་རིམ་མཇུག

... LibreOffice ཧེ་མ་འཇུག་སྤྱོད་འདི་རྩ་གྲོལ་ཡོདཔ་ད།

ཡིག་ཆ་གསར་བསྐྲུན་འབད།

...ཡིག་ཆ་གསརཔ་འདི་གསར་བསྐྲུན་འབད་ཚར་བའི་ཤུལ་དང་བཅས ཡིག་སྣོད་ - གསརཔ ཡང་ན་འདི་དང་གཅིག་ཁར ངོས་དཔར གསརཔ།

ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ།

...ཡིག་ཆ་འདི་ཁ་ཕྱེ་ཚར་བའི་ཤུལ་དང་གཅིག་ཁར ཡིག་སྣོད - ཁ་ཕྱེ ཡང་ན་འདི་དང་གཅིག་ཁར ངོས་དཔར ཁ་ཕྱེ།

ཡིག་ཆ་བཟུམ་སྦེ་སྲུངས་བཞག

...ཡིག་ཆ་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་མིང་འོག་ལུ་ (with ཡིག་སྣོད་ སྲུང་སྦེ་ སྲུང་བཞག་པའི་ཧེ་མ, ཡང་ན་ ཡིག་སྣོད་ སྲུང་དང་གཅིག་ཁར་ ཡང་ན་ ངོས་དཔར་ སྲུང་འདི་ ཡིག་ཆ་མིང་འདི་གསལ་བཀོད་མ་འབདཝ་ད).

ཡིག་ཆ་འདི་སྲུངས་ཡོདཔ་བཟུམ་སྦེ།

...ཡིག་ཆ་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་མིང་འོག་ལུ་སྲུང་བཞག་པའི་ཤུལ་ལུ(with File - Save As, or with File - Save or with the Save icon, if a document name has not yet been specified).

ཡིག་ཆ་སྲུངས་བཞག

...ཡིག་ཆ་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ ཡིག་སྣོད་ སྲུང་བཞག་ ཡང་ན་ སྲུང་བཞག་་ ངོས་དཔར་ ཡིག་ཆ་མིང་ཧེ་མ་ལས་གསལ་བཀོད་འབད་བྱིན་ཡོད་མི་སྲུང་བཞག་བའི་ཧེ་མ།

ཡིག་ཆ་སྲུངས་བཞག་ཡོདཔ།

...ཡིག་ཆ་འདི་སྲུང་བཞག་འབད་ཚར་་བའི་ཤུལ་ལུ་དང་བཅས ཡིག་སྣོད - སྲུང་བཞག ཡང་ན་ ངོས་དཔར་ འདི་ ཧེ་མ་ལས་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་མིང་བྱིན་ཏེ་ཡོད་མི་དེ་སྲུང་བཞག་འབད།

Document is closing

...ཡིག་ཆ་ཁ་བསྡམས་པའི་ཧེ་མ།

Document closed

...ཤུལ་ལས་ཡིག་ཆ་ཁ་བསྡམས་ཚར་་ཡི། དྲན་དགོཔ་འདི་ "Save Document" བྱུང་ལས་དོ་རུང་ཡིག་ཆ་ཁ་བསྡམས་པའི་ཧེ་མ་སྲུངས་འབད་ཚར་རུང་འབྱུང་འོང་།

ཡིག་ཆ་ཤུགས་ལྡན་བཟོ།

...ཡིག་ཆ་འདི་གདོང་གཞི་ལུ་འབག་འོང་པའི་ཤུལ་ལས།

ཡིག་ཆ་ཤུགས་མེད་བཟོ།

...ཡིག་ཆ་གཞན་འདི་གདོང་གཞི་ལུ་འབག་འོང་པའི་ཤུལ་ལུ།

ཡིག་ཆ་དཔར་བསྐྲུན་འབད།

...དཔར་བསྐྲུན་ འདིའི་ཤུལ་མ་ ཌའི་ལོག་ཁ་བསྡམས་ཡོདཔ་ ཨིན་རུང་དཔར་བསྐྲུན་ལས་སྦྱོར་ངོ་མ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ།

ཇ་བ་ཡིག་ཚུགས་རཱན་ཊའིམ་འཛོལ་བ།

...ཇ་བ་ཡིག་ཚུགས་རཱན་ཊའིམ་འཛོལ་བ་འབྱུངམ་ད་ལུ།

དཔར་བསྐྲུན་འཕྲིན་དོན་མཉམ་བསྡོམས་འབད་ནི།

...དཔར་བསྐྲུན་ འདིའི་ཤུལ་ལས་ ཌའི་ལོག་ཁ་བསྡམས་ཡོདཔ ཨིན་རུང་དཔར་བསྐྲུན་ལས་སྦྱོར་ངོ་མ་འགོ་བཙུགས་པའི་ཧེ་མ། དཔར་བསྐྲུན་འབད་ཡོད་པའི་འདྲ་བཤུས་རེ་རེ་དོན་ལུ་འ་ནི་བྱུང་ལས་འབྱུངམ་ཨིན།

ཤོག་ལེབ་གྱངས་ཁ་རྐྱབས་ནིའི་བསྒྱུར་བཅོས།

...ཤོག་ལེབ་གྱངས་ཁ་རྐྱབས་ནི་བསྒྱུར་བཅོས་འབད་བའི་སྐབས།

འཕྲིན་དོན་ཐོབ་ཅི།

...འཕྲིན་དོན་གཅིག་ཐོབ་ཡོད་པ་ཅིན།


མེཀརོ་ལས་བྱུང་ལས་ལུ་འགན་སྤྲོད་འབད་དོ།

 1. ལག་ཆས་ཚུ་ སྲོལ་སྒྲིག་་གདམ་ དང་བྱུང་ལས་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ འདི་ཨེབ་གཏང་འབད།

 2. Select whether you want the assignment to be globally valid or just valid in the current document in the Save In listbox.

 3. བྱུང་ལས་ ཐོ་ཡིག་ ནང་ལས་བྱུང་ལས་སེལ་འཐུ་འབད།

 4. Click Macro and select the macro to be assigned to the selected event.

 5. དཔེ་མཛོད་མཇུག་བསྣོན་ལུ་ བཏུབ ཨེབ་གཏང་འབད།

 6. ཌའི་ལོག་ཁ་བསྡམས་ནིའི་དོན་ལུ་ བཏུབཨེབ་གཏང་འབད།

མེཀརོ་གི་འགན་ལས་བྱུང་ལས་ལུ་རྩ་བསྐྲད་གཏང་དོ།

 1. ལག་ཆས་ཚུ་ སྲོལ་སྒྲིག་་གདམ་ དང་བྱུང་ལས་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ འདི་ཨེབ་གཏང་འབད།

 2. ཁྱོད་ཀྱིས་སྤྱི་ཁྱབ་ལས་འགུལ་ཡང་ན་ད་ལྟོའི་ཡིག་ཆ་ནང་ནུས་ཅན་ལས་འགུལ་འདི་ LibreOffice ཡང་ན་ཡིག་ཆ་ གདམ་ཁ་སེལ་འཐུ་འབད་འདི་གིས་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནི་ཨིན་ན་སེལ་འཐུ་འབད།

 3. བྱུང་ལས་ ཐོ་ཡིག་ ནང་ལས་རྩ་བསྐྲད་གཏང་ནིའི་འགན་ལས་ནང་ན་ཡོད་མི་བྱུང་ལས་སེལ་འཐུ་འབད།

 4. རྩ་བསྐྲད་གཏང་ ཨེབ་གཏང་འབད.

 5. ཌའི་ལོག་ཁ་བསྡམས་ནིའི་དོན་ལུ་ བཏུབཨེབ་གཏང་འབད།

Please support us!