དཔེ་མཛོད་ཚུ་དང་ཚད་བཟུང་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འབད་དོ།

Basic Libraries Containers

LibreOffice Basic libraries can be stored in 3 different containers:

To access macros stored in libraries of LibreOffice Macros or My Macros from another container, including the document container, use the GlobalScope specifier.

དཔེ་མཛོད་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འབད་དོ།

དཔེ་མཛོད་གསརཔ་གཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

 1. ལག་ཆས་ཚུ མེཀརོསི་ མེཀརོསི་འགོ་འདྲེན་འཐབ ་LibreOffice གཞི་རྟེན་ གདམ་ དང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨེབ་གཏང་འབད ཡང་ན་ ཚད་བཟུང་སེལ་འཐུ་འབད ཨའི་ཌི་ཨི་གཞི་རྟེན་ནང་གི་ངོས་དཔར་ མེཀརོ་འགོ་འདྲེན་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད

 2. དཔེ་མཛོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. ཁྱོད་ཀྱིས་དཔེར་མཛོད་ གནས་ཁོངས་ཐ་ཡིག་ནང་མཉམ་སྦྲགས་ནི་ཨིན་ན་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ LibreOffice Macros & Dialogs འདི་སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་ དཔེར་མཛོད་འདི་ LibreOffice འཇུག་སྤྱོད་ལུ་བངམ་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ཆ་མཉམ་དོན་ལུ་ཐོབ་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་འ་ནི་ཡིག་ཆ་ལུ་མཉམ་སྦྲགས་ནི་བཞག་ནི་དང་ འ་ཕི་ནང་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོབ་ཚུགས།

 4. གསརཔ་ཨེབ་གཏང་ དང་དཔེ་མཛོད་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་མིང་བཙུགས།

Import a Library

 1. ལག་ཆས་ཚུ མེཀརོསི་ མེཀརོསི་འགོ་འདྲེན་འཐབ ་LibreOffice གཞི་རྟེན་ གདམ་ དང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨེབ་གཏང་འབད ཡང་ན་ ཚད་བཟུང་སེལ་འཐུ་འབད ཨའི་ཌི་ཨི་གཞི་རྟེན་ནང་གི་ངོས་དཔར་ མེཀརོ་འགོ་འདྲེན་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད

 2. དཔེ་མཛོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. ཁྱོད་ཀྱིས་དཔེར་མཛོད་འདི་གནས་ཁོངས་ཐོ་ཡིག་ནང་ག་སྟེ་མཇུག་བསྣོན་འབད་ནི་ཨིན་ན་སེལ་འཐུ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་ LibreOffice Macros & Dialogs,སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་དཔེར་མཛོད་འདི་LibreOffice ལུ་བངམ་ཨིནམ་དང་ ཡིག་ཆ་ཚུ་ཆ་མཉམ་དོན་ལུ་ཐོབ་ཚུགས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཡིག་ཆ་སེལ་འཐུ་འབད་བ་ཅིན་འདི་ནང་ལས་རྐྱངམ་ཅིག་ཐོབ་ཚུགས།

 4. མཇུག་བསྣོན་ ཨེབ་གཏང་དང མཇུག་བསྣོན་ལུ་ཕྱིའི་དཔེ་མཛོད་གཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

 5. ཌའི་ལོག་མཇུག་བསྣོན་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ནང་ལུ་མཇུག་བསྣོན་འབད་ནི་ཨིན་མི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ཆ་མཉམ་སེལ་འཐུ་འབད། ཌའི་ལོག་འདི་གིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་འདི་ནང་ན་ཡོད་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ཆ་མཉམ་བཀྲམ་བཏོན་འབདཝ་ཨིན།

 6. ཁྱོད་ཀྱིས་དཔེར་མཛོད་འདི་གཞི་བསྟིན་སྦེ་རྐྱངམ་ཅིག་བཙུགས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ གཞི་བསྟུན་སྒྲོམ་སྦེ་བཙུགས་(read-only) འདི་ཞིབ་དཔྱད་འབད། ལྷག་ནི་རྐྱངམ་གི་དཔེར་མཛོད་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཆ་ཚང་ལས་འགན་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ཨའི་ཌི་ཨི་གཞི་རིམ་ནང་ལེགས་བཅོས་འབད་མི་བཏུབ།

 7. ཚད་བཙུགས་དཔེར་མཛོད་སྒྲོམ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་དཔེར་མཛོད་མིང་ཅོག་འཐདཔ་་ཚབ་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན།

 8. དཔེ་མཛོད་མཇུག་བསྣོན་ལུ་ བཏུབ ཨེབ་གཏང་འབད།

Export a Library

 1. ལག་ཆས་ཚུ མེཀརོསི་ མེཀརོསི་འགོ་འདྲེན་འཐབ ་LibreOffice གཞི་རྟེན་ གདམ་ དང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨེབ་གཏང་འབད ཡང་ན་ ཚད་བཟུང་སེལ་འཐུ་འབད ཨའི་ཌི་ཨི་གཞི་རྟེན་ནང་གི་ངོས་དཔར་ མེཀརོ་འགོ་འདྲེན་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད

 2. དཔེ་མཛོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. In the Location list you specify where your library is stored. Select the library that you want to export. Note that you cannot export the Standard library.

 4. Click Export...

 5. Choose whether you want to export the library as an extension or as a basic library.

 6. རྩ་བསྐྲད་གཏང་ ཨེབ་གཏང་འབད.

 7. Select where you want your library exported.

 8. དཔེ་མཛོད་མཇུག་བསྣོན་ལུ་ བཏུབ ཨེབ་གཏང་འབད།

དཔེ་མཛོད་བཏོན་གཏང་དོ།

 1. ལག་ཆས་ཚུ མེཀརོསི་ མེཀརོསི་འགོ་འདྲེན་འཐབ ་LibreOffice གཞི་རྟེན་ གདམ་ དང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨེབ་གཏང་འབད ཡང་ན་ ཚད་བཟུང་སེལ་འཐུ་འབད ཨའི་ཌི་ཨི་གཞི་རྟེན་ནང་གི་ངོས་དཔར་ མེཀརོ་འགོ་འདྲེན་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད

 2. དཔེ་མཛོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ནིའི་དཔེ་མཛོད་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

 4. བཏོན་གཏང་ ཨེབ་གཏང་འབད།.

ཚད་བཟུང་ཚུ་དང་ཌའི་ལོགསི་འགོ་འདྲེན་འབད་དོ།

ཚད་བཟུང་ཡང་ན་ཌའི་ལོག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

 1. ལག་ཆས་ཚུ མེཀརོསི་ མེཀརོསི་འགོ་འདྲེན་འཐབ ་LibreOffice གཞི་རྟེན་ གདམ་ དང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨེབ་གཏང་འབད ཡང་ན་ ཚད་བཟུང་སེལ་འཐུ་འབད ཨའི་ཌི་ཨི་གཞི་རྟེན་ནང་གི་ངོས་དཔར་ མེཀརོ་འགོ་འདྲེན་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད

 2. ཚད་བཟུང་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ ཌའི་ལོགསི་འདི་ མཆོང་ལྡེ་ འདི་ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. ཚད་བཟུང་འདི་ག་སྟེ་བཙུགས་དགོ་པའི་དཔེ་མཛོད་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ གསརཔ་ཨེབ་གཏང་འབད་.

 4. ཚད་བཟུང་ཡང་ན་ཌའི་ལོག་གི་དོན་ལུ་མིང་བཙུགས་ནི་དང་ བཏུབ་ ཨེབ་གཏང་འབད.

ཚད་བཟུང་ཡང་ན་ཌའི་ལོག་བསྐྱར་མིང་བཏགས་དོ།

 1. ལག་ཆས་ཚུ མེཀརོསི་ མེཀརོསི་འགོ་འདྲེན་འཐབ ་LibreOffice གཞི་རྟེན་ གདམ་ དང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨེབ་གཏང་འབད ཡང་ན་ ཚད་བཟུང་སེལ་འཐུ་འབད ཨའི་ཌི་ཨི་གཞི་རྟེན་ནང་གི་ངོས་དཔར་ མེཀརོ་འགོ་འདྲེན་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད

 2. ཚད་བཟུང་འདི་ཚར་་གཉིས་བསྐྱར་མིང་བཏགས་ནི་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་ བཅས་ཨེབ་གཏང་ཚུའི་བར་ན་ཐེམ། མིང་གསརཔ་བཙུགས།

  གཞི་རྟེན་ཨའི་ཌི་ཨི་ནང་ལུ་གསལ་གཞིའི་མཇུག་གི་མཆོང་ལྡེ་ནང་་ཌའི་ལོག་ཡང་ན་ཚད་བཟུང་གི་མིང་་འདི་གཡས་ཨེབ་གཏང་འབད་ བསྐྱར་མིང་ དང་མིང་གསརཔ་་དབྱེ་བ་ནང་གདམ།

 3. ཁྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ངེས་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཙུགས་ ཨེབ།

ཚད་བཟུང་ཡང་ན་ཌའི་ལོག་བཏོན་གཏང་དོ།

 1. ལག་ཆས་ཚུ མེཀརོསི་ མེཀརོསི་འགོ་འདྲེན་འཐབ ་LibreOffice གཞི་རྟེན་ གདམ་ དང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨེབ་གཏང་འབད ཡང་ན་ ཚད་བཟུང་སེལ་འཐུ་འབད ཨའི་ཌི་ཨི་གཞི་རྟེན་ནང་གི་ངོས་དཔར་ མེཀརོ་འགོ་འདྲེན་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད

 2. ཚད་བཟུང་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ ཌའི་ལོགསི་འདི་ མཆོང་ལྡེ་ འདི་ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. ཐོ་ཡིག་འདི་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ནི་ཨིན་མི་ཌའི་ལོག་ཡང་ན་ཚད་གཞི་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། ཐོ་བཀོད་འོག་མ་ཚུ་ཕྱིར་གསལ་དགོས་མཁོ་ཨིན་པ་ཅིན་ཐོ་བཀོད་འདི་ལོག་ལྟབ་ཨེབ་གཏང་འབད།

 4. བཏོན་གཏང་ ཨེབ་གཏང་འབད།.

warning

ཚད་གཞི་རྟག་གཏན་རྩ་བསྐྲད་གཏང་མི་གིས་ཚད་གཞི་ནང་གི་ལས་འགན་ཚུ་དང་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ཆ་མཉམ་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།


ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་ན་ཊེམ་པེལེཊིསི་བར་ན་ལས་འགུལ་ཚུ་ཚོགས་སྡེ་བཟོ་དོ།

འཇུག་སྤྱོད་འདི་དང་ཊེམ་པེལེཊིསི་ ཡིག་ཆ་ཚུའི་བར་ན་ཚད་གཞི་ཚུ་འདྲ་བཤུས་འབད་བའི་བསྒང་ཡང་ན་སྤོ་བཤུས་འབད་དོ།

 1. ཁྱོད་རའི་སྤོ་བཤུས་ཡང་ན་ཚད་གཞི་ཚུ་འདྲ་བཤུས་ཡང་ན་ཌའི་ལོག་ཚུ་ཊེམ་པེལེཊི་ཚུའི་བར་ན་ཡང་ན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཁ་ཕྱེ།

 2. ལག་ཆས་ཚུ མེཀརོསི་ མེཀརོསི་འགོ་འདྲེན་འཐབ ་LibreOffice གཞི་རྟེན་ གདམ་ དང་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་ཨེབ་གཏང་འབད ཡང་ན་ ཚད་བཟུང་སེལ་འཐུ་འབད ཨའི་ཌི་ཨི་གཞི་རྟེན་ནང་གི་ངོས་དཔར་ མེཀརོ་འགོ་འདྲེན་ཌའི་ལོག་ཁ་ཕྱེ་ནིའི་དོན་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད

 3. ཚད་གཞི་ཡང་ན་ཌའི་ལོག་ཡིག་ཆ་གཞན་ལུ་སྤོ་ནི་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་མཉམ་པའི་ཐོག་ལས་དངོས་པོ་ནང་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་རེ་འདུན་གནས་ས་འདི་ལུ་འདྲུད་འབད། ཐད་སྙོམས་གྱལ་གྱིསའདྲུད་པའི་སྐབས་ད་ལྟོའི་དངོས་པོ་གི་དམིགས་གཏད་གནས་ས་འདི་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན། ལྡེ་མིག་སྤོ་བའི་ཚབ་དངོས་པོ་འདྲ་བཤུས་ལུ་འདྲུད་པའི་སྐབས་འཆང་།

Please support us!