དཔེ་མཛོད་ཚུ་དང་ཚད་བཟུང་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འབད་དོ།

Basic Libraries Containers

LibreOffice Basic libraries can be stored in 3 different containers:

To access macros stored in libraries of Application Macros or My Macros from another container, including the document container, use the GlobalScope specifier.

དཔེ་མཛོད་ཚུ་འགོ་འདྲེན་འབད་དོ།

དཔེ་མཛོད་གསརཔ་གཅིག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. དཔེ་མཛོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. Select to where you want to attach the library in the Location list. If you select Application Macros & Dialogs, the library will belong to the LibreOffice application and will be available for all documents. If you select a document the library will be attached to this document and only available from there.

 4. གསརཔ་ཨེབ་གཏང་ དང་དཔེ་མཛོད་གསརཔ་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནི་ལུ་མིང་བཙུགས།

Import a Library

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. དཔེ་མཛོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. Select to where you want to import the library in the Location list. If you select Application Macros & Dialogs, the library will belong to the LibreOffice application and will be available for all documents. If you select a document the library will be imported to this document and only available from there.

 4. མཇུག་བསྣོན་ ཨེབ་གཏང་དང མཇུག་བསྣོན་ལུ་ཕྱིའི་དཔེ་མཛོད་གཅིག་སེལ་འཐུ་འབད།

 5. ཌའི་ལོག་མཇུག་བསྣོན་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ནང་ལུ་མཇུག་བསྣོན་འབད་ནི་ཨིན་མི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ཆ་མཉམ་སེལ་འཐུ་འབད། ཌའི་ལོག་འདི་གིས་སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ཡིག་སྣོད་འདི་ནང་ན་ཡོད་པའི་དཔེར་བརྗོད་ཚུ་ཆ་མཉམ་བཀྲམ་བཏོན་འབདཝ་ཨིན།

 6. ཁྱོད་ཀྱིས་དཔེར་མཛོད་འདི་གཞི་བསྟིན་སྦེ་རྐྱངམ་ཅིག་བཙུགས་ནི་ཨིན་པ་ཅིན་ གཞི་བསྟུན་སྒྲོམ་སྦེ་བཙུགས་(read-only) འདི་ཞིབ་དཔྱད་འབད། ལྷག་ནི་རྐྱངམ་གི་དཔེར་མཛོད་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཆ་ཚང་ལས་འགན་ཡོདཔ་ཨིན་རུང་ཨའི་ཌི་ཨི་གཞི་རིམ་ནང་ལེགས་བཅོས་འབད་མི་བཏུབ།

 7. ཚད་བཙུགས་དཔེར་མཛོད་སྒྲོམ་ཞིབ་དཔྱད་འབད་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཧེ་མ་ལས་ཡོད་པའི་དཔེར་མཛོད་མིང་ཅོག་འཐདཔ་་ཚབ་སྲུང་འབད་ཡོདཔ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན།

 8. དཔེ་མཛོད་མཇུག་བསྣོན་ལུ་ བཏུབ ཨེབ་གཏང་འབད།

Export a Library

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. དཔེ་མཛོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. In the Location list you specify where your library is stored. Select the library that you want to export. Note that you cannot export the Standard library.

 4. Click Export...

 5. Choose whether you want to export the library as an extension or as a BASIC library.

 6. རྩ་བསྐྲད་གཏང་ ཨེབ་གཏང་འབད.

 7. Select where you want your library exported.

 8. དཔེ་མཛོད་མཇུག་བསྣོན་ལུ་ བཏུབ ཨེབ་གཏང་འབད།

དཔེ་མཛོད་བཏོན་གཏང་དོ།

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. དཔེ་མཛོད་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་འདི་ ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. ཐོ་ཡིག་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ནིའི་དཔེ་མཛོད་འདི་སེལ་འཐུ་འབད།

 4. བཏོན་གཏང་ ཨེབ་གཏང་འབད།.

ཚད་བཟུང་ཚུ་དང་ཌའི་ལོགསི་འགོ་འདྲེན་འབད་དོ།

ཚད་བཟུང་ཡང་ན་ཌའི་ལོག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. ཚད་བཟུང་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ ཌའི་ལོགསི་འདི་ མཆོང་ལྡེ་ འདི་ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. ཚད་བཟུང་འདི་ག་སྟེ་བཙུགས་དགོ་པའི་དཔེ་མཛོད་འདི་སེལ་འཐུ་འབད་ནི་དང་ གསརཔ་ཨེབ་གཏང་འབད་.

 4. ཚད་བཟུང་ཡང་ན་ཌའི་ལོག་གི་དོན་ལུ་མིང་བཙུགས་ནི་དང་ བཏུབ་ ཨེབ་གཏང་འབད.

ཚད་བཟུང་ཡང་ན་ཌའི་ལོག་བསྐྱར་མིང་བཏགས་དོ།

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. ཚད་བཟུང་འདི་ཚར་་གཉིས་བསྐྱར་མིང་བཏགས་ནི་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་ བཅས་ཨེབ་གཏང་ཚུའི་བར་ན་ཐེམ། མིང་གསརཔ་བཙུགས།

  གཞི་རྟེན་ཨའི་ཌི་ཨི་ནང་ལུ་གསལ་གཞིའི་མཇུག་གི་མཆོང་ལྡེ་ནང་་ཌའི་ལོག་ཡང་ན་ཚད་བཟུང་གི་མིང་་འདི་གཡས་ཨེབ་གཏང་འབད་ བསྐྱར་མིང་ དང་མིང་གསརཔ་་དབྱེ་བ་ནང་གདམ།

 3. ཁྱོད་ཀྱི་བསྒྱུར་བཅོས་ཚུ་ངེས་དཔྱད་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ བཙུགས་ ཨེབ།

ཚད་བཟུང་ཡང་ན་ཌའི་ལོག་བཏོན་གཏང་དོ།

 1. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 2. ཚད་བཟུང་ཚུ་ མཆོང་ལྡེ་ ཌའི་ལོགསི་འདི་ མཆོང་ལྡེ་ འདི་ཨེབ་གཏང་འབད།

 3. ཐོ་ཡིག་འདི་ནང་ལས་བཏོན་གཏང་ནི་ཨིན་མི་ཌའི་ལོག་ཡང་ན་ཚད་གཞི་འདི་སེལ་འཐུ་འབད། ཐོ་བཀོད་འོག་མ་ཚུ་ཕྱིར་གསལ་དགོས་མཁོ་ཨིན་པ་ཅིན་ཐོ་བཀོད་འདི་ལོག་ལྟབ་ཨེབ་གཏང་འབད།

 4. བཏོན་གཏང་ ཨེབ་གཏང་འབད།.

warning

ཚད་གཞི་རྟག་གཏན་རྩ་བསྐྲད་གཏང་མི་གིས་ཚད་གཞི་ནང་གི་ལས་འགན་ཚུ་དང་བྱ་སྒོའི་ལམ་ལུགས་ཡོད་མི་ཚུ་ཆ་མཉམ་རྩ་བསྐྲད་གཏངམ་ཨིན།


ཡིག་ཆ་ཚུ་ཡང་ན་ཊེམ་པེལེཊིསི་བར་ན་ལས་འགུལ་ཚུ་ཚོགས་སྡེ་བཟོ་དོ།

འཇུག་སྤྱོད་འདི་དང་ཊེམ་པེལེཊིསི་ ཡིག་ཆ་ཚུའི་བར་ན་ཚད་གཞི་ཚུ་འདྲ་བཤུས་འབད་བའི་བསྒང་ཡང་ན་སྤོ་བཤུས་འབད་དོ།

 1. ཁྱོད་རའི་སྤོ་བཤུས་ཡང་ན་ཚད་གཞི་ཚུ་འདྲ་བཤུས་ཡང་ན་ཌའི་ལོག་ཚུ་ཊེམ་པེལེཊི་ཚུའི་བར་ན་ཡང་ན་ཡིག་ཆ་ཚུ་ཆ་མཉམ་ཁ་ཕྱེ།

 2. Choose Tools - Macros - Organize Macros - Basic and click Organizer or click the Select Module icon in the Basic IDE to open the Macro Organizer dialog.

 3. ཚད་གཞི་ཡང་ན་ཌའི་ལོག་ཡིག་ཆ་གཞན་ལུ་སྤོ་ནི་ལུ་ ཐོ་ཡིག་ནང་མཉམ་པའི་ཐོག་ལས་དངོས་པོ་ནང་ཨེབ་གཏང་འབད་ནི་དང་རེ་འདུན་གནས་ས་འདི་ལུ་འདྲུད་འབད། ཐད་སྙོམས་གྱལ་གྱིསའདྲུད་པའི་སྐབས་ད་ལྟོའི་དངོས་པོ་གི་དམིགས་གཏད་གནས་ས་འདི་བརྡ་སྟོནམ་ཨིན། ལྡེ་མིག་སྤོ་བའི་ཚབ་དངོས་པོ་འདྲ་བཤུས་ལུ་འདྲུད་པའི་སྐབས་འཆང་།

Please support us!