ཆོག་ཡིག་བསྒྱུར་བཅོས་འབད།

སེལ་འཐུ་གྲུབ་ཡོད་པའི་ དཔེ་མཛོད་དེ་ ཆོག་ཡིག་དང་བཅས་ ཉེན་སྐྱོབ་འབདཝ་ཨིན།ཁྱོད་ཀྱི་ ཆོག་ཡིག་གསརཔ་ཅིག་དང་ ཡང་ན་ ད་ལྟོའི་ཆོག་ཡིག་དེ་ སོར་བཏུབ་ཨིན།

ཆོག་ཡིག་རྙིངམ།

ཆོག་ཡིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ད་ལྟོའི་ཆོག་ཡིག་འདི་ བཙུགས།

ཆོག་ཡིག་གསརཔ།

ཆོག་ཡིག

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཆོག་ཡིག་གསརཔ་ཅིག་ བཙུགས།

ངེས་དཔྱད་འབད།

སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དཔེ་མཛོད་ཀྱི་དོན་ལས་ཆོག་ཡིག་གསརཔ་ཡང་བསྐྱར་འབད།

Please support us!