མེཀ་རོ།

Opens the Macro dialog, where you can create, edit, organize, and run LibreOffice Basic macros.

མེཀ་རོའི་ མིང་།

Displays the name of the selected macro. To create or to change the name of a macro, enter a name here.

ནང་ལས་ མེཀ་རོ/ནང་ལུ་ མེཀ་རོ་སྲུང་བཞག་འབད།

ཁྱོད་ཀྱི་ མེཀ་རོསི་ ཁ་ཕྱེ་ནི་དང་ ཡང་ན་ སྲུང་བཞག་འབད་ཚུགས་པའི་ དཔེ་མཛོད་དང་ཚད་གཞི་ཐོ་འགོད་འབདཝ་ཨིན། ཡིག་ཆ་བྱེ་བྲག་དང་གཅིག་ཁར་ མེཀ་རོ་ སྲུང་བཞག་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཡིག་ཆ་ཁ་ཕྱེ་བཞིནམ་ལས་ དེ་ལས་ འ་ནི་ཌའི་ལོག་ འདི་ཁ་ཕྱེ།

ཡགོག་བཀོལ་/སྲུང་བཞག་འབད།

Runs or saves the current macro.

འགན་སྤྱོད།

Opens the Customize dialog, where you can assign the selected macro to a menu command, a toolbar, or an event.

ཞུན་དག་འབད།

Starts the LibreOffice Basic editor and opens the selected macro for editing.

གསརཔ་/བཏོན་གཏང་།

Creates a new macro, or deletes the selected macro.

To create a new macro, select the "Standard" module in the Macro from list, and then click New.

མེཀ་རོ་བཏོན་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་དེ་ དེ་ལས་ཨེབ་གཏང་འབད།T Delete.

འགོ་འདྲེན་པ།

གིས་ད་ལྟོ་ཡོད་པའི་ མེཀ་རོ་ཚད་གཞི་དང་ ཌིའ་ལོགསི་ དེ་ལས་ དཔེ་མཛོད་ཁ་སྐོང་དང་ བཏོན་གཏང་ནི་དེ་ལས་ ཞུན་དག་འབད་ཚུགས་ནི་ལུ་ མེཀ་རོ་གི་ཌའི་ལོག་འགོ་འདྲེན་པ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

ཚད་གཞི་/ཌའི་ལོག

Lists the existing macros and dialogs.

You can drag-and-drop a module or a dialog between libraries.

མེཀ་རོ་ཡང་ན་ཌའི་ལོག་འདྲ་བཤུས་བརྐྱབ་ནི་ལུ་ ཚད་འཛིན་ལྡེ་མིག་བཀག་བཞག།

ཞུན་དག་འབད།

ཞུན་དག་འབད་ནི་དོན་ལུ་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་མེཀ་རོ་ཡང་ན་ ཌའི་ལོག་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན།

གསརཔ།

Creates a new module.

Creates a new dialog.

དཔེ་མཛོད་ མཆོང་ལྡེ་ ཤོག་ལེབ།

Lets you manage the macro libraries.

གནས་ཁོངས།

གིས་ གློག་རིམ་ ཡང་ན་ ཁྱོད་ཀྱིས་མེཀ་རོ་དཔེ་མཛོད་ཡོད་མི་ཡིག་ཆ་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་གོ་མནོ་མི་ སེལ་འཐུ་འབད།

དཔེ་མཛོད།

Lists the macro libraries in the chosen location.

ཞུན་དག་འབད།

LibreOffice གཞི་རྟེན་ཞུན་དགཔ་འདི་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིན་ དེ་འབད་བ་ཅིན་ སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་པའི་དཔེ་མཛོད་འདི་ལེགས་བཅོས་འབད་བཏུབ་ཨིན།

ཆོག་ཡིག

གིས་འགན་སྤྱོད་ ཡང་ན་ ཞུན་དག་འཕདཝ་ཨིན password སེལ་འཐུ་འབད་ཡོད་མི་ དཔེ་མཛོད་ཀྱི་དོན་ལུ

གསརཔ།

དཔེ་མཛོད་གསརཔ་འདི་གསར་བསྐྲུན་འབདཝ་ཨིན།

མིང་།

དཔེ་མཛོད་གསརཔ་་ཡང་ན་ ཚད་གཞི་གི་དོན་ལུ་ མིང་ཐོ་བཀོད་འབད།

མཇུག་བསྣོན་འབད།

Locate that LibreOffice Basic library that you want to add to the current list, and then click Open.

Please support us!