LibreOffice གཞི་རིམ་ཚིག་ཐོ་

འ་དི་ཚིག་ཐོ་གིས་ཁྱོད་ཀྱིས་ LibreOffice གཞི་རིམ་དང་་གཅིག་ཁར་ལཱ་འབད་བའི་སྐབས་ཡན་ཆད་འོང་བའི་ཐབས་རིག་ལམ་ལུགས་ཚུ་ལ་ལོ་བཤདཔ་ཨིན།

ཊི་ཝིབསི།

ཊིཔ་ཟེར་མི་འདི་རང་དབང་གསལ་གཞི་ཆ་ཕྲན་གཅིག་མཚུངས་གནས་ས་འདི་ངེས་འཛིན་འབད་ནི་་དང་ རིམ་ལུགས་ཚུ་ཆ་མཉམ་གུའི་གསལ་གཞི་རྒྱུ་རྫས་ཚུའི་གསལ་གཞིའི་ཚད་བཀྲམ་བཏོན་འབད་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། ཊིཔ་འདི་དཔར་བསྐྲུན་བཅུ་ཚག་གི་ ༡/༢༠ ཡང་ན་ཨིན་ཅི་གི་ ༡ /༡༤༤༠་པམ་འདི་ཨིན། ཨིན་ཅི་ལུ་ཊིཔསི་ ༡༤༤༠་ ཡང་ན་སིན་ཊི་མི་ཊར་ལུ་ཊིཔསི་ ༥༦༧་ཙམ་ཡོདཔ་ཨིན།

བཅུ་ཚག་ས་ཚིགས།

ཨང་གྲངས་ཚུ་གཞི་བསྒྱུར་འབད་བའི་སྐབས་ LibreOffice གཞི་རིམ་གྱིས་དབྱེ་སེལ་སྟོང་ཁྲག་དང་བཅུ་ཚག་གི་དབྱེ་བ་འདི་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནིའི་དོན་ལུ་རིམ་ལུགས་འདིའི་ཉེན་གནས་སྒྲིག་སྟངས་ཚུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན།

The behavior has an effect on both the implicit conversion ( 1 + "2.3" = 3.3 ) as well as the function IsNumeric.

ཚད་འཇལ་ཆ་ཕྲན་ཚུ།

In LibreOffice Basic, a method parameter or a property expecting unit information can be specified either as integer or long integer expression without a unit, or as a character string containing a unit. If no unit is passed to the method the default unit defined for the active document type will be used. If the parameter is passed as a character string containing a measurement unit, the default setting will be ignored. The default measurement unit for a document type can be set under - (Document Type) - General.

ཚོས་གཞི་ཚུ།

LibreOffice གཞི་རྟེན་ནང་ལུ་ཚོས་གཞི་ཚུ་ཆ་མཉམ་གནས་གོང་ཧྲིལ་ཨང་་རིང་མོ་སྦེ་བརྩི་འཇོག་འབདཝ་ཨིན། ཚོས་གཞི་འདྲི་དཔྱད་ཚུའི་གནས་གོང་སླར་ལོག་འདི་ཡང་ཨ་རྟག་རང་གནས་གོང་ཧྲིལ་ཨང་རིང་མོ་ཨིན། རྒྱུ་དངོས་ཚུ་ངོས་འཛིན་འབད་བའི་སྐབས་ཚོས་གཞི་ཚུ་ ཨར་ཇི་བི་ཨང་རྟགས་ལག་ལེན་འཐབ་འདི་གསལ་བཀོད་འབད་ཡོད་པའི་གནས་གོང་ཧྲིལ་ཨང་་རིང་མོ་གཞི་བསྒྱུར་་འབཐ་མི་ལག་ལེན་འཐབ་མི་འདི་ཡང་ ཨར་ཇི་བི་ ལས་འགན་.

ཡུ་ཨར་ཨེལ་ དབྱངས་རྟགས།

ཡུ་ཨར་ཨེལསི་(གཅིག་མཚུངས་ཐོན་ཁུངས་ག་ཡོད་འཚོལ་མི་ཚུ་) ཆ་མཉམ་གྱིས་ཐོན་ཁུངས་ཀྱི་དཔེར་ན་ ཡིག་སྣོད་རིམ་ལུགས་ནང་ཡིག་སྣོད་འདི་ག་ཡོད་འཚོལ་གཏན་འབེབས་བཟོ་ནི་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན། . ཡུ་ཨར་ཨེལ་འདི་གནད་སྤེལ་ལམ་ལུགས་གསལ་བཀོད་པ་ ཧོསིཊི་གསལ་བཀོད་པ་དང་ཡིག་སྣོད་དང་འགྲུལ་ལམ་གསལ་བཀོད་པ་འདི་རིམ་མཐུནམ་ཨིན :

གནད་སྤེལ་ལམ་ལུགས་://ཧོསིཊི་ མིང་/ཡིག་སྣོད་ ཨེཆ་ཊི་ཨེམ/འདིའི་/ལམ་/ལུ་

ཡུ་ཨར་ཨེལ་ལག་ལེན་འདི་མང་ཤོས་ཨིན་ཊར་ནེཊི་གུ་ཝེབ་ཤོག་ལེབ་ཚུ་གསལ་བཀོད་འབད་བའི་སྐབས་ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། དཔེར་ན་ གནད་སྤེལ་ལམ་ལུགས་ཚུའི་དོན་ལུ་ དེ་ཚུ་ཡང་ ཨེཆ་ཊི་ཊི་པི་, ཨེཕ་ཊི་པི་, ཡང་ན་ ཡིག་སྣོད་། ཡིག་སྣོད་འདི་ གནད་སྤེལ་ལམ་ལུགས་གསལ་བཀོད་པ་ ཡིག་སྣོད་ཅིག་ཉེན་གནས་ཡིག་སྣོད་རིམ་ལུགས་གུ་གཞི་བསྟུན་འབདཝ་ད་ལག་ལེན་འཐབ་ཡོདཔ་ཨིན།

URL notation does not allow certain special characters to be used. These are either replaced by other characters or encoded. A slash (/) is used as a path separator. For example, a file referred to as C:\Users\alice\Documents\My File.odt on the local host in "Windows notation" becomes file:///C:/Users/alice/Documents/My%20File.odt in URL notation.

Please support us!