གཞི་རྩའི་དའི་ལོག་གསར་བསྐྲུན་འབད་དོ།

  1. འདམ་ཁ་རྐྱབས་ལག་ཆས།- མེཀ་རོསི། - ཌའི་ལོག་འགོ་འདྲེན་འཐབ་, དེ་ལས་ ཨེབ་གཏང་འབད། New.

  2. Enter a name for the dialog and click OK. To rename the dialog later, right-click the name on the tab and choose Rename.

  3. ཨེབ་གཏང་འབད། Edit. གཞི་རྩའི་ཌའི་ལོག་ཞུན་དག་པ་ཁ་ཕྱེཝ་ཨིནམ་དང་ ནང་ན་ལུ་ཌའི་ལོག་སྟོངམ་ཡོདཔ་ཨིན།

  4. ཁྱོད་ཀྱིས་ལག་ཆས་སྒྲོམ་དང་ ཕྲ་རིང་མཐོང་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་, མདའ་རྟགས་དེ་ཡང་ ནང་ན་བཙུགས་ནིའི་ཚད་འཛིན་ ངོས་དཔར་ ལག་ཆས་སྒྲོམ་ཕྲ་རིང་ཚུ་གི་ཤུལ་མར་ཡོད་མི་ལུ་ ཨེབ་གཏང་འབད།

  5. ལག་ཆས་ལུ་ཨེབ་གཏང་འབད་བཞིནམ་ལས་ ཚད་འཛིན་གསར་བསྐྲུན་འབད་ནིའི་དོན་ལུ་ ཌའི་ཡོག་ནང་ལུ་ འདྲུད།

Please support us!