Funkcije LibreOffice Writer

LibreOffice Writer wam zmóžnja, tekstowe dokumenty naceriś a napóraś, kótarež mógu grafiki, tabele abo diagramy wopśimowaś. Móžośo pón dokumenty we wjele formatach składowaś, mjazy nimi standardizěrowany format OpenDocument (ODF), format Microsoft .doc abo HTML. A móžośo swój dokument lažko do formata Portable Document Format (PDF) eksportěrowaś.

Pisanje

LibreOffice Writer wam zmóžnja jadnore dokumenty ako mema fakse, listy, pisma wó pśistajenja a serijowe listy ako teke dłujke a kompleksne abo wěcejźělowe dokumenty z literaturnymi zapisami, referencnymi tabelami a gronidłowymi zapisami.

LibreOffice Writer teke take wužytne funkcije ako pšawopisnu kontrolu, tezawrus, awtomatisku korekturu a źělenje złožkow a mimo togo wjele pśedłogow za skóro kuždy zaměr wopśimujo. Móžośo teke swójske pśedłogi z asistentami napóraś.

Wugótowaś a strukturěrowaś

LibreOffice wjele móžnosćow za wugótowanje dokumentow bitujo. Wužywajśo wokno Pśedłogi, aby pśedłogi za wótstawki, jadnotliwe znamuška, wobłuki a boki napórał, pśipokazał a změnił. Mimo togo Nawigator wam pomaga, se malsnje we wašych dokumentach gibnuś, zmóžnja wam, se waš dokument w rozrědowańskem naglěźe woglědaś a wobchowujo pśeglěd nad objektami, kótarež sćo zasajźił do swójogo dokumenta.

Móžośo teke wšake zapise a tabele w tekstowych dokumentach napóraś. Móžośo strukturu a naglěd zapisow a tabelow pó swójich wósobinskich pótrjebnosćach definěrowaś. Z aktiwnymi hyperwótkazami a cytańskimi znamjenjami móžośo direktnje k wótpowědnym městnam w teksće skócyś.

Desktop Publishing z LibreOffice Writer

LibreOffice Writer wjele DTP- a kreslańske rědy wopśimujo, kótarež wam pomagaju, profesionelnje wugótowane dokumenty ako na pśikład brošurki, newslettery abo pśepšosby napóraś. Móžośo swóje dokumenty w někotarych słupach, z wobłukami, grafikami, tabelami a drugimi objektami formatěrowaś.

Woblicenja

Tekstowe dokumenty w LibreOffice maju integrěrowanu liceńsku funkciju, kótaraž wam pomaga, wupominajuce woblicenja abo logiske zwězanja wuwjasć. Móžośo lažko tabelu w tekstowem dokumenśe napóraś, aby woblicenja pśewjadł.

Kreslanki napóraś

Kreslański rěd LibreOffice Writer wam zmóžnja, kreslanki, grafiki, legendy a druge typy kreslankow direktnje w tekstowych dokumentach napóraś.

Grafiki zasajźiś

Móžośo wobraze z rozdźělnymi formatami do tekstowego dokumenta zasajźiś, mjazy nimi grafiki w formaśe JPG abo GIF. Mimo togo bitujo Galerija zběrku clipartow a galerija Fontwork wjelicne pismowe efekty napórajo.

Fleksibelny programowy pówjerch

Programowy pówjerch jo tak nacerjony, až móžośo jen pó swójich nastajenjach konfigurěrowaś, mjazy drugim móžośo symbole a menije pśiměriś. Móžośo wšake programowe wokna pozicioněrowaś, na pśikład wokno Pśedłogi abo Nawigator ako znosujuce se wokno něźi na wobrazowce. Móžośo teke někotare wokna ku kšomje źěłoweho wobceŕka pśidokowaś.

Śěgnuś a pušćiś

Funkcija Śěgnuś a pušćiś wam zmóžnja, malsnje a eficientnje z tekstowymi dokumentami w LibreOffice źěłaś. Móžośo objekty, na pśikład grafiki z galerije, wót jadnogo městna do drugego w samskem dokumenśe abo mjazy wócynjonymi dokumentami LibreOffice śěgnuś a pušćiś.

Funkcije pomocy

Móžośo system pomocy ako dopołnu referencu za nałoženja LibreOffice wužywaś, mjazy nimi instrukcije za jadnore a kompleksne nadawki.

Pšosym pódprějśo nas!