Statusowa rědka

Statusowa rědka informacije wó aktualnem dokumenśe wopśimujo a bitujo wšake tłocaški z wósebnymi funkcijami. Móžośo na nejwěcej zapiskow statusoweje rědki kliknuś, aby pśisłušne dialogowe wokno wócynił.

Numer boka

Aktualny numer boka se w toś tom pólu statusoweje rědki pokazujo. Kliknjenje dialog „K bokoju pśejś“ wócynja, z kótarymž móžośo w dokumenśe nawigěrowaś. Kliknjenje z pšaweju tastu wšyke cytańske znamjenja w dokumenśe pokazujo. Klikniśo na cy tańske znamje, aby tekstowy kursor na městnje cytańskego znamjenja pozicioněrował.

Word Count

Counts the words and characters, with or without spaces, in the current selection and in the whole document. The count is kept up to date as you type or change the selection.

Aktualna pśedłoga boka

Pokazujo aktualnu pśedłogu boka. Klikniśo dwójcy, aby pśedłogu wobźěłał, klikniśo z pšaweju tastu, aby drugu pśedłogu wubrał.

Rěc

Pokazujo rěc za wubrany tekst. Klikniśo, aby meni wócynił, źož móžośo drugu rěc za wubrany tekst abo za aktualny wótstawk wubraś.

Zasajźeński modus

Pokazujo aktualny zasajźeński modus. Móžośo mjazy ZASJŹ = zasajźiś a PŚEP = pśepisaś pśešaltowaś.

Wuběrański modus

Pśešaltujo mjazy rozdźělnymi modusami.

Dokumentowa změna

Jolic změny dokumenta njejsu se składli, se „*“ w toś tom pólu na statusowej rědce pokazujo. To teke za nowe, hyšći njeskłaźone dokumenty płaśi.

Digitalna signatura

Klikniśo, aby proces digitalneje signatury startował. Musyśo digitalny certifikat měś, aby proces dokóńcył. Glejśo teke Digitalne signatury.

Skombiněrowane pokazanje

Pokazujo aktualne informacije wó aktiwnem dokumenśe.

Měritko a naglědowe wugótowanje

Tśi wóźeńske elementy w statusowej rědce Writer wam zmóžnjaju, měritko a naglěd wugótowanja wašogo tekstowego dokumenta změniś.

Symbole naglědowe wugótowanje wótlěwa napšawo: Jadnosłupowy naglěd. Naglědowy modus z bokami jaden pódla drugego. Knigłowy naglěd z dwěma bokoma ako we wócynjonych knigłach.

Śěgniśo měritkowy suwak nalěwo, aby dalšne boki pokazał a śěgniśo napšawo, aby do boka skalěrował a mjeńšy wobceŕk boka pokazał.

Měritko

Pódawa aktualne měritko za pokazanje boka.

Klikniśo na toś to pólo, aby dialog Měritko wócynił, źož móžośo aktualne měritko změniś.

Klikniśo z pšaweju tastu, aby kontekstowy meni w toś tom pólu wócynił, aby wuběrk k dispoziciji stojecych měritkow wiźeł.

Pšosym pódprějśo nas!