Symbolowa rědka Kakosći kreslańskego objekta

Móžośo symbolowu rědku Kakosći kreslańskego objekta we Writer a Calc wiźeś. Wubjeŕśo meni Naglěd Symbolowe rědki – Kakosći kreslańskego objekta. Wóźeńske elementy se zmóžnjaju, gaž se kreslański objekt wuběra. Móžośo někotare symbole pó standarźe wiźeś, za tym lěc aktualny dokument jo tekstowy dokument abo tabelowy dokument.

Line

Sets the formatting options for the selected line.

Symbol za Linija

Linija

Linijowe špicki

Wócynja wótrywańsku rědku Linijowe špicki. Wužywajśo pokazane symbole, aby linijowy špick za wubranu liniju definěrował.

Symbol za Linijowe špicki

Linijowe špicki

Linijowy stil

Select the line style that you want to use.

Symbol za Linijowy stil

Linijowy stil

Linijowa tłustosć

Select the thickness for the line. You can append a measurement unit. A zero line thickness results in a hairline with a thickness of one pixel of the output medium.

Symbol za Linijowa tłustosć

Linijowa tłustosć

Linijowa barwa

Select a color for the line.

Symbol za Linijowa barwa

Linijowa barwa

Area

Sets the fill properties of the selected drawing object.

Symbol za Płonina

Płonina

Stil/połnjenje płoniny

Select the type of fill that you want to apply to the selected drawing object.

Symbol za Stil/połnjenje płoniny

Stil/połnjenje płoniny

Wjerśeś

Wjerśi wubrany objekt.

Symbol za Wjerśeś

Wjerśeś

Zakokulenje

Zmóžnja wam nastajenja zakokulenja změniś.

Symbol za Zakokulenje

Zakokulenje

To Foreground

Moves the selected object in front of text.

Symbol za Do prědka

Do prědka

To Background

Moves the selected object behind text.

Symbol za Do slězyny

Do slězyny

Bring to Front

Moves the selected object to the top of the stacking order, so that it is in front of other objects.

Symbol za Cele doprědka

Cele doprědka

Send to Back

Moves the selected object to the bottom of the stacking order, so that it is behind the other objects.

Symbol za Cele do slězyny

Cele naslědk

Wusměrjenje

Změnja wusměrjenje wubranych objektow.

Symbol za Wusměrjenje

Wusměrjenje

Pšosym pódprějśo nas!