Symbolowa rědka Wobraz

Symbolowa rědka Wobraz funkcije za formatěrowanje a pozicioněrowanje wubranych bitmapowych grafikow wopśimujo.

Wobrazowy filter

Toś ten symbol na symbolowej rědce Wobraz symbolowu rědku Wobrazowy filter wócynja, źož móžośo wšake filtry na wubrany wobraz nałožyś.

Symbol za Filter

Filter

Grafiski modus

Nalicyjo naglědowe atributy za wubrany grafiski objekt. Zasajźony abo zwězany grafiski objekt w aktualnej dataji se njezměnijo, jano naglěd objekta.

Celowe pśedłogi

Grafiski modus

Barwa

Wócynja symbolowu rědku Barwa, aby mógał někotare kakosći wubranego objekta wobźěłaś.

Transparenca

Pódawa transparencu w grafiskem objekśe. Gódnoty wót 0 % (njepśewidny) do +100 % (cele transparentny) su móžne.

Symbol za Transparenca

Transparenca

Wertikalnje kipnuś

Flips the selected image vertically.

Horicontalnje kipnuś

Flips the selected image horizontally.

Grafikowe kakosći

Formats the size, position, and other properties of the selected image.

Symbol za Wobrazowe kakosći

Wobrazowe kakosći

Pšosym pódprějśo nas!