Symbolowa rědka Formatěrowanje

Symbolowa rědka Formatěrowanje wšake tekstowe formatěrowańske funkcije wopśimujo.

Pódawa, lěc se ma wokno Pśedłogi pokazaś abo schowaś, źož móžośo pśedłogi pśipokazaś a zastojaś.

Symbol za Pśedłogi

Pśedłogi

Wótstawkowu pśedłogu nastajis

Pśipokazujo aktualnemu wótstawkoju, wubranym wótstawkam abo wubranemu objektoju pśedłogu.

Wótstawkowu pśedłogu nastajiś

Wótstawkowu pśedłogu nastajiś

Mě pisma

Zmóžnja wam, mě pisma z lisćiny wubraś abo mě pisma direktnje zapódaś.

Móžośo někotare, pśez semikolony źělone pisma zapódaś. LibreOffice kužde pomjenjone pismo w tom pórěźe wužywa, jolic pjerwjejšne pisma njejsu k dispoziciji.

Symbol za Mě pisma

Mě pisma

Wjelikosć pisma

Zmóžnja wam, mjazy rozdźělnymi wjelikosćami pisma z lisćiny wubraś abo wjelikosć manuelnje zapódaś.

Bold

Makes the selected text bold. If the cursor is in a word, the entire word is made bold. If the selection or word is already bold, the formatting is removed.

Symbol za Tucny

Tucny

Italic

Makes the selected text italic. If the cursor is in a word, the entire word is made italic. If the selection or word is already italic, the formatting is removed.

Symbol za Kursiwny

Kursiwny

Underline

Underlines or removes underlining from the selected text.

Symbol za Pódšmarnuś

Pódšmarnuś

Left

Aligns the selected paragraph(s) to the container left margin.

Symbol za Nalěwo wusměriś

Nalěwo wusměriś

Centered

Centers the selected paragraph(s) on the surrounding container.

>Symbol za Centrěrowane

Right

Aligns the selected paragraph(s) to the container right margin.

Symbol za Napšawo wusměriś

Napšawo wusměriś

Justified

Aligns the selected paragraph(s) to the left and the right container margins. If you want, you can also specify the alignment options for the last line of a paragraph by choosing Format - Paragraph - Alignment.

Symbol za Blokowa sajźba

Blokowa sajźba

Numerěrowana lisćina

Pśidawa wubranemu wótstawkoju numerěrowanje abo wótwónoźujo jo.

Symbol za Numerěrowanu lisćina

Numerěrowanu lisćinu pśešaltowaś

Njerědowana lisćina

Pśipokazujo wubranym wótstawkam naliceńske dypki abo wótwónoźujo je z wótstawkow.

Symbol za Njerědowana lisćina

Njerědowanu lisćinu pśešaltowaś

Žedna lisćina

Wótwónoźujo numerěrowanje abo naliceńske znamuška a zasunjenja lisćiny za aktualny wótstawk abo wubrane wótstawki.

Symbol za Žedna lisćina

Žedna lisćina

Zasunjenje pómjeńšyś

Klikniśo na symbol Zasunjenje pómjeńšyś, aby lěwe zasunjenje aktualnego wótstawka abo celowego wopśimjeśa reducěrował a jo na pjerwjejšnu standardnu tabulatorowu poziciju stajił.

Symbol za Zasunjenje pómjeńšyś

Zasunjenje pómjeńšyś

Zasunjenje pówětšyś

Klikniśo na symbol Zasunjenje pówětšyś, aby lěwe zasunjenje aktualnego wótstawka abo celowego wopśimjeśa pówětšył a jo na pśiducu standardnu tabulatorowu poziciju stajił.

Symbol za Zasunjenje pówětšyś

Zasunjenje pówětšyś

Pismowa barwa

Click to apply the current font color to the selected characters. You can also click here, and then drag a selection to change the text color. Click the arrow next to the icon to open the Font color toolbar.

Symbol za Pismowa barwa

Pismowa barwa

Wuzwignjenje

Nałožujo aktualnu barwu za wuzwignjenje na tekstowy wuběrk.

Symbol za Barwa za znamjenjowe wuzwignjenje

Symbol za Barwa za znamjenjowe wuzwignjenje

Slězynowa barwa

Klikniśo, aby symbolowu rědku wócynił, źož móžośo slězynowu barwu za wótstawk wubraś. Barwa se na slězynu aktualnego wótstawka abo wubrane wótstawki nałožujo.

Symbol za Slězynowa barwa

Slězynowa barwa

Dalšne symbole

Pismo pówětšyś

Pówětšujo pismowu wjelikosć wubranego teksta.

Pismo pómjeńšyś

Pómjeńšujo pismowu wjelikosć wubranego teksta.

Jolic pódpěra CTL jo zmóžnjona, stej dwa pśidatnej symbola widobnej.

Wótlěwa napšawo

Symbol za wótlěwa napšawo

Tekst se wótlěwa napšawo zapódawa.

Wótpšawa nalěwo

Symbol za wótpšawa nalěwo

Tekst, kótaryž jo se formatěrował w kompleksnej rěcy tekstowego wugótowanja, se wótpšawa nalěwo zapódawa.

Pšosym pódprějśo nas!