Symbolowe rědki

Toś ten wótrězk pśeglěd symbolowych rědkow bitujo, kótarež su w LibreOffice Writer k dispoziciji. Toś ten pśeglěd standardnu konfiguraciju symboloweje rědki za LibreOffice wopisujo.

Symbolowa rědka Naliceńske znamuška a numerěrowanje

Symbolowa rědka Naliceńske znamuška a numerěrowanje funkcije wopśimujo, kótarež strukturu lisćinowych wótstawkow a jich pórěd a lisćinowu rowninu změnjaju.

Symbolowa rědka Kreslanka

Symbolowa rědka Kreslanka cesto wužyte wobźěłowańske rědy wopśimujo. Klikniśo na šypku pódla symbola, aby symbolowu rědku wócynił, kótaraž pśidatne pśikaze wopśimujo.

Symbolowa rědka Kakosći kreslańskego objekta

Móžośo symbolowu rědku Kakosći kreslańskego objekta we Writer a Calc wiźeś. Wubjeŕśo meni Naglěd Symbolowe rědki – Kakosći kreslańskego objekta. Wóźeńske elementy se zmóžnjaju, gaž se kreslański objekt wuběra. Móžośo někotare symbole pó standarźe wiźeś, za tym lěc aktualny dokument jo tekstowy dokument abo tabelowy dokument.

Symbolowa rědka Pytaś

Symbolowa rědka Pytaś dajo se wužywaś, aby wopśimjeśe dokumentow LibreOffice malsnje pśepytała.

Fontwork

Symbolowa rědka Fontwork se wócynja, gaž objekt Fontwork wuběraśo.

Symbolowa rědka Formatěrowanje

Symbolowa rědka Formatěrowanje wšake tekstowe formatěrowańske funkcije wopśimujo.

Formularowe wóźeńske elementy

Symbolowa rědka Formularowe wóźeńske elementy abo pódmeni rědy wopśimujo, kótarež trjebaśo, aby interaktiwny formular załožił. Móžośo symbolowu rědku abo pódmeni wužywaś, aby formularoju wóźeńske elementy w tekstowem, kresleńskem, tabelowem, prezentaciskem abo HTML-dokumenśe pśidał, na pśikład tłocašk, kótaryž makro wuwjeźo.

Symbolowa rědka Formularowa nawigacija

Symbolowa rědka Formularowa nawigacija symbole za wobźěłowanje tabele datoweje banki abo za wóźenje naglěd datow wopśimujo. Symbolowa rědka se dołojce na dokumenśe pokazujo, kótaryž póla wopśimujo, kótarež su z datoweju banku zwězane.

Symbolowa rědka Wobłuk

Gaž wobłuk jo wubrany, symbolowa rědka Wobłuk nejwažnjejše funkcije za formatěrowanje a pozicioněrowanje wobłuka bitujo.

Symbolowa rědka Wobraz

Symbolowa rědka Wobraz funkcije za formatěrowanje a pozicioněrowanje wubranych bitmapowych grafikow wopśimujo.

Zasajźiś

Symbolowa rědka wšake funkcije wopśimujo, z kótarymiž móžośo wobłuki, grafiki, tabele a druge objekty zasajźiś.

LibreLogo

LibreLogo jo jadnora, lokalizěrowana, logoju pódobna programěrowańska wokolina z wektorowymi grafikami nopawy za wucbu informatiki (programěrowanje a tekstowe wobźěłanje), DTP a grafikowy design. Glejśo http://www.numbertext.org/logo/librelogo.pdf (engelski).

Symbolowa rědka Serijowy list

Symbolowa rědka Serijowy list pśikaze za kóńcne kšace procesa serijowego lista wopśimujo.

Symbolowa rědka Wótgrawanje medijow

Symbolowu rědku Wótgrawanje medijow wócyniś

Tools Bar

Shows or hides the Tools bar.

Symbolowa rědka Nawigacija

Symbolowu rědku Nawigacija wócyniś.

Symbolowa rědka OLE-objekt

Symbolowa rědka OLE-objekt se pokazujo, gaž su objekty wubrane, a wopśimujo nejwažnjejše funkcije za formatěrowanje a pozicioněrowanje objektow.

Symbolowa rědka Standard

Symbolowa rědka Standard jo w kuždem nałoženju LibreOffice k dispoziciji.

Symbolowa rědka Tabela

Symbolowa rědka Tabela funkcije wopśimujo, kótarež trjebaśo, gaž z tabelami źěłaśo. Pokazujo se, gaž kursor do tabele gibaśo.

Symbolowa rědka Tekstowy objekt

Wopśimujo formatěrowańske pśikaze za tekst, kótaryž jo w kreslańskem objekśe wopśimowany. Symbolowa rědka Tekstowy objekt se pokazujo, gaž w kreslańskem objekśe dwójcy klikaśo.

Tools Bar

Shows or hides the Tools bar.

Symbolowa rědka Změnam slědowaś

Wopśimujo pśikaze, kótarež su za slědowanje změnow we wašej dataji k dispoziciji.

Classification Toolbar

The Classification bar contains tools to help secure document handling.

The Classification toolbar contains listboxes to help in selecting the security of the document, according to the BAF category policy and BAILS levels. LibreOffice will add custom fields in the document properties (File - Properties, Custom Properties tab) to store the classification policy as document metadata.

Pšosym pódprějśo nas!