Formular

Wopśimujo pśikaze za aktiwěrowanje naceŕbowego modusa formularow, asistentow wóźeńskich elementow a zasajźowanje formularowych wóźeńskich elementow do wašogo dokumenta.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

Z menijoweje rědki:

Wubjeŕśo Formular.


Nacerjeński modus

Zmóžnja abo znjemóžnja nacerjeński modus. Toś ta funkcija se wužywa, aby malsnje mjazy nacerjeńskim a wužywaŕskim modusom pśešaltowała. Aktiwěrujśo ju, aby formularowe wóźeńske elementy wobźěłał, znjemóžniśo ju, aby formularowe wóźeńske elementy wužywał.

Asistenty wóźeńskich elementow

Pódawa, lěc se ma asistent awtomatiski startowaś, gaž se nowy wóźeński element zasajźujo. Toś to nastajenje globalnje za wšykne dokumenty płaśi.

Pópisańske pólo

Symbol za pópisańske pólo

Napórajo pólo za pokazowanje teksta. Toś te pópisańske póla su jano za pokazowanje pśeddefiněrowanego teksta. Zapódaśa njejsu móžne w toś tych pólach.

Tekstowe pólo

Symbol za Tekstowe pólo

Napórajo tekstowe pólo. Tekstowe pola su póla, w kótarychž wužywaŕ móžo tekst zapódaś. W formularje tekstowe póla daty pokazuju abo zapódaśe nowych datow zmóžnjaju.

Kontrolny kašćik

Symbol za Kontrolny kašćik

Napórajo kontrolny kašćik. Kontrolne kašćiki wam zmóžnjaju, funkciju w formularje zmóžniś abo znjemóžniś.

Opciski tłocašk

Symbol za opciski tłocašk

Napórajo opciski tłocašk. Opciske tłocaški wužywarjeju zmóžnjaju, jadnu z někotarych móžnosćow wubrał. Opciske tłocaški z teju samskeju funkcionalnosću to samske mě dostawaju ("> kakosć). W normalnem paźe kupkowe pólo dostawaju.

Lisćinowe pólo

Symbol za Lisćinowe pólo

Napórajo lisćinowe pólo. Lisćinowe pólo wužywarjam zmóžnja, zapisk z lisćiny wubraś. Jolic formular jo z datoweju banku zwězany a zwisk datoweje banki jo aktiwny, se asistent lisćinowego póla awtomatiski zjawijo, za tym až jo se lisćinowe pólo do dokumenta zasajźiło. Toś ten asistent wam pomaga, lisćinowe pólo napóraś.

Kombinaciske pólo

Symbol za Kombinaciske pólo

Napórajo kombinaciske pólo. Kombinaciske pólo jo jadnosmužkowe lisćinowe pólo z wuběrańskeju lisćinu, z kótarejež mógu wužywarje móžnosć wubraś. Móžośo kombinaciskemu póloju kakosć „pśeśiwo pisanjeju šćitany“ pśipokazaś, až njeby mógli wužywarje druge zapiski zapódaś, ako te, kótarež južo su w lisćinje. Jolic formular jo z datoweju banku zwězany a zwisk datoweje banki jo aktiwny, se asistent kombinaciskego póla awtomatiski zjawjoi, za tym až sćo zasajźił kombinaciske pólo w dokumenśe.

Tłocašk

Symbol za Tłocašk

Napórajo tłocašk. Toś ta funkcija dajo se wužywaś, aby pśikaz za definěrowane tšojenje, na pśikład kliknjenje z myšku, wuwjadła.

Móžośo tekst a grafiki na toś te tłocaški nałožyś.

Wobrazowy tłocašk

Symbol za Wobrazowy tłocašk

Napórajo tłocašk ako wobraz. Wótglědajucy wót grafiskego zwobraznjenja ma wobrazowy tłocašk samske kakosći ako „normalny“ tłocašk.

Formatěrowane pólo

Symbol za formatěrowane pólo

Napórajo formatěrowane pólo. Formatěrowane pólo jo tekstowe pólo, w kótaremž móžośo definěrowaś, kak se zapódaśa a wudaśa formatěruju a kótare granicne gódnoty płaśe.

Formatěrowane pólo ma wósebne kakosći wóźeńskich elementow (wubjeŕśo Format – Wóźeński element…).

Dalšne póla

Datumowe, casowe, numeriske, pjenjezne a maskěrowane pólo.

Kupkowe pólo

Symbol za Kupkowe pólo

Napórajo wobłuk, kótaryž někotare wóźeńske elementy optiski rěduju. Kupke póla wam zmóžnjaju, opciske tłocaški we wobłuku zrědowaś.

Jolic kupkowy wobłuk do dokumenta zasajźujośo, startujo se asistent kupkowych elementow, kótaryž wam zmóžnja, lažko opcisku kupku napóraś.

Pokaz: Jolic kupkowe pólo na južo eksistěrujuce wóźeńske elementy śěgaśo a pón cośo wóźeński element wubraś, musyśo nejpjerwjej kontekstowy meni kupkowego póla wócyniś a Zastojaś – Cele doslědka wubraś. Wubjeŕśo pón wóźeński element, mjaztym až na tłocyśo.

note

Kupkowe póla se jano za wizuelny efekt wužiwaja. Funkcionalne zrědowanje opciskich tłocaškow dajo se pśez mjenjowu definiciju pśewjasć: Zapódajśo pód kakosćami wšych opciskich tłocaškow to samske mě, aby je zrědował.


Wobrazowy wóźeński element

Symbol za Wobrazowy wóźeński element

Napórajo wobrazowy wóźeński element. Dajo se jano wužywaś, aby wobraze z datoweje banki pśidał. Klikniśo w formularowem dokumenśe dwójcy na jaden z toś tych wóźeńskich elementow, aby dialog Grafiku zasajźiś wócynił, aby wobraz zasajźił. Dajo teke kontekstowy meni (nic w nacerjeńskem modusu) z pśikazami za zasajźowanje a lašowanje wobraza.

Wobraze z datoweje banki daju se w formularje pokazaś a nowe wobraze daju se w datowej bance zasajźiś, jolic wobrazowy wóźeński element njejo šćitany pśeśiwo pisanjeju. Wóźeński element musy se na pólo datoweje banki typa wobraz póśěgowaś. Zapódajśo togodla datowe pólo do wokna kakosćow na rejtariku Daty.

Datajowy wuběrk

Symbol za Datajowy wuběrk

Napórajo tłocašk, kótaryž datajowy wuběrk zmóžnja.

Tabelowy wóźeński element

Symbol za Tabelowy wóźeński element

Napórajo tabelowy wóźeński element, aby tabelu datoweje banki pokazał. Jolic nowy tabelowy wóźeński element napórajośo, se asistent tabelowego elementa zjawijo.

Wósebne informacije wó tabelowych wóźeńskich elementach.

Nawigaciska rědka

Symbol za Nawigaciska rědka

Napórajo nawigacisku rědku.

Nawigaciska rědka wam zmóžnja, se pó datowych sajźbach datowe banki abo formulara datoweje banki gibaś. Wóźeńske elementy na toś tej nawigaciskej rědce rowno tak funkcioněruju ako wóźeńske elementy w standardnej nawigaciskej rědce w LibreOffice.

Kakosći wóźeńskich elementow

Wócynja dialog za wobźěłowanje kakosćow wubranego wóźeńskego elementa.

Formularowe kakosći

W toś tom dialogu móžośo mjazy drugim datowe žrědło a tšojenja za ceły formular pódaś.

Formularowy nawigator

Wócynja formularowy nawigator. Formularowy nawigator wšykne formulary a pódformulary aktualnego dokumenta z jich danymi wóźeńskimi elementami pokazujo.

Aktiwěrowański pórěd

Wócynja dialog Tabulatorowy pórěd, aby mógał pórěd změniś, pó kótaremž wóźeńske elementy fokus dostawaju, gaž wužywaŕ tabulatorowu tastu (↹) tłocy.

W nacerjeńskem modusu wócyniś

Wócynja formulary w nacerjeńskem modusu, aby se dał formular wobźěłaś.

Awtomatiski fokus wóźeńskego elementa

Wopśimjeśowe wóźeńske elementy

Wopśimjeśowy wóźeński elementy jo zastupujucy tekst, w kótaremž se aktualne wopśimjeśe wuměnja, gaž do wóźeńskego elementa klikaśo. Wopśimjeśowe wóźeńske elementy su indiwiduelne wóźeńske elementy, kótarež daju se pśedłogam, formularam a dokumentam pśidaś a za wužywanje pśiměriś. Wopśimjeśowe wóźeńske elementy mógu instrukcije k dispoziciji stajiś a wóźeńske elementy nastajiś se zgubiś, gaž wužywarje swój tekst zapódawaju.

Pšosym pódprějśo nas!