Formula

Wócynja pódmeni, z kótaregož móžośo formulu do tabeloweje cele zasajźiś. Stajśo kursor do cele w tabeli abo na poziciji w dokumenśe, źož se ma wuslědk zjawiś. Klikniśo na symbol Formula a wubjeŕśo póžedanu formulu z pódmenija.

Formula se w zapódawańskej smužce pokazujo. Aby wobceŕk celow w tabeli pódał, wubjeŕśo póžedane cele z myšku. Wótpowědne celowe póśěgi se teke w zapódawańskej smužce pokazuju. Zapódajśo pśidatne parametry, jo-lic trjeba, a klikniśo na Nałožyś, aby swój zapisk. Móžośo teke formulu direktnje zapódaś, jolic korektnu syntaksu znajośo. To jo na pśikład w dialogoma Póla zasajźiś a Póla wobźěłaś trjebne.

Pśistup k toś tomu pśikazoju …

K Tabela – Formulu wobźěłaś.

Klikniśo w symbolowej rědce Tabela na symbol Formulu zasajźiś abo wobźěłaś.

Tłocćo F2 w tekstowem dokumenśe.

Symbol za Formula w symbolowej rědce Tabela

Formula


Zespominanje formulowych nastajenjow

Zakładne liceńske funkcije

Operacija

Pśikład

Adicija

+

Wulicujo sumu.

Pśikład: <A1> + 8

Subtrakcija

-

Wulicujo diferencu.

Pśikład: 10 - <B5>

Multiplikacija

MUL abo *

Wulicujo produkt.

Pśikład: 7 MUL 9 63 pokazujo

Diwizija

DIV abo /

Wulicujo kwocient.

Pśikład: 100 DIV 15 6,67 pokazujo


Zakładne funkcije w pódmeniju

Funkcija

Pśikład

Suma

SUM

Wulicujo sumu wubranych celow.

Pśikład: SUM <A2:C2> pokazujo sumu gódnotow w celach A2 do C2

Wótrownaś/Narownaś

ROUND

Wótrownujo/Narownujo licbu na pódane decimalne městna.

Pśikład: 15,678 ROUND 2 15,68 pokazujo

Procent

PHD

Wulicujo procentowu sajźbu.

Pśikład: 10 + 15 PHD 10,15 pokazujo

Kwadratny kórjeń

SQRT

Wulicujo kwadratny kórjeń.

Pśikład: SQRT 25 5 pokazujo

Potenca

POW

Wulicujo potencu licby.

Pśikład: 2 POW 8 256 pokazujo


Operatory

Móžośo wšake operatory do swójeje formule zasajźiś. Wubjeŕśo ze slědujucych funkcijow:

Operator

Pśikład

Źěleńske znamuško lisćiny

|

Wótźělujo elementy w lisćinje.

Pśikład za wužywanje lisćiny:

MIN 10|20|50|<C6>|<A2:B6>|20

Jadnak

EQ abo ==

Pśeglědajśo, lěc wubrane gódnoty su jadnake. Jolic njejsu jadnake, jo wuslědk 0 (wopak), howac 1 (wěrno).

Pśikład: <A1> EQ 2 1 pokazujo, jolic wopśimjeśe A1 jo 2

Nic jadnak

NEQ abo !=

Testujo za njejadnakosću mjazy wubranymi gódnotami.

Pśikład: <A1> NEQ 2 0 (wopak) pokazujo, jolic wopśimjeśe A1 jo 2

Mjenjej ako abo jadnak

LEQ

Testujo za gódnotami, kótarež su mjeńše ako abo jadnak pódatej gódnośe.

Pśikład: <A1> LEQ 2 1 (wěrno) pokazujo, jolicwopśimjeśe A1 jo mjeńše ako abo jadnak 2

Wětšy ako abo jadnak

GEQ

Testujo za gódnotami, kótarež su wětše ako abo jadnak pódanej gódnośe.

Pśikład: <A1> GEQ 2 1 (wěrno) pokazujo, jolic wopśimjeśe A1 jo wětše ako abo jadnak 2

Mjeńšy

L

Testujo za gódnotami, kótarež su mjeńše ako pódana gódnota.

Pśikład: <A1> L 2 1 (wěrno) pokazujo, jolic wopśimjeśe A1 jo mjeńše ako 2

Wětšy

G

Testujo za gódnotami, kótarež su wětše ako pódana gódnota.

Pśikład: <A1> G 2 1 (wěrno) pokazujo, jolic wopśimjeśe A1 jo wětšy ako 2

Logiske ABO

OR

Testujo za gódnotami, kótarež logiskemu ABO wótpowěduju.

Pśikład: 0 OR 0 0 (wopak) pokazujo, wšykno druge 1 (wěrno)

Logiske ekskluziwne ABO

XOR

Testujo za gódnotami, kótarež logiskemu ekskluziwnemu ABO wótpowěduju.

Pśikład: 1 XOR 0 pokazujo (wěrno)

Logiske A

AND

Testujo za gódnotami, kótarež logiskemu A wótpowěduju.

Pśikład: 1 AND 2 1 pokazujo (wěrno)

LOGISKI NIC

NOT

Testujo za gódnotami, kótarež logiskemu NIC wótpowěduju.

Pśikład: NOT 1 (wěrno) 0 pokazujo (wopak)


Statistiske funkcije

Móžośo ze slědujucych statistiskich funkcijow wubraś:

Funkcija

Pśikład

Pśerězk

MEAN

Wulicujo aritmetiski pśerězk gódnotow we wobceŕku abo lisćinje.

Pśikład: MEAN 10|30|20 20 pokazujo

Minimalna gódnota

MIN

Wulicujo minimalnu gódnotu we wobceŕku abo lisćinje.

Pśikład: MIN 10|30|20 10 pokazujo

Maksimalna gódnota

MAX

Wulicujo maksimalnu gódnotu we wobceŕku abo lisćinje.

Pśikład: MAX 10|30|20 30 pokazujo

Produkt

PRODUCT

Wulicujo produkt wubranych celow.

Pśikład: PRODUCT <A2:C2> pokazujo produkt gódnotow w celach A2 do C2

Licba

COUNT

Licy licbu njeproznych celow.

Pśikład: COUNT <A2:C2> licbu njeproznych celow w A2 do C2 pokazujo


Funkcije

Móžośo ze slědujucych funkcijow wubraś:

Funkcija

Pśikład

Sinus

SIN

Wulicujo sinus we wobłukowej měrje.

Pśikład: SIN (PI/2) 1 pokazujo

Kosinus

COS

Wulicujo kosinus we wobłukowej měrje

Pśikład: COS 1 0,54 pokazujo

Tangens

TAN

Wulicujo tangens we wobłukowej měrje

Pśikład: TAN <A1>

Arkussinus

ASIN

Wulicujo arkussinus we wobłukowej měrje

Pśikład: ASIN 1

Arkuskosinus

ACOS

Wulicujo arkuskosinus we wobłukowej měrje

Pśikład: ACOS 1

Arkustangens

ATAN

Wulicuje arkustangens we wobłukowej měrje.

Pśikład: ATAN 1

Absolutna gódnota

ABS

Wrośa absolutnu gódnotu licby.

Pśikład: ABS -34 34 wrośa

Pśedznamuško

SIGN

Wrośa pśedznamuško licby.

Pśikład: SIGN -23 -1 wrośa


Wariable za dokumentowe kakosći

Móžośo slědujuce dokumentowe kakosći pód Dataja – Kakosći – Statistika namakaś.

Wopisanje

CHAR

Licba znamuškow w dokumenśe

WORD

Licba słowow w dokumenśe

PARA

Licba wótstawkow w dokumenśe

GRAPH

Licba grafikow w dokumenśe

TABLES

Licba tabelow w dokumenśe

OLE

Licba OLE-objektow w dokumenśe

PAGE

Cełkowna licba bokow w dokumenśe


Dalšne definěrowane gódnoty

Wopisanje

Gódnota

PI

PI

3.1415...

Eulerowa licba

E

2.71828...

Wěrno

TRUE

njejadnak 0

Wopak

FALSE

0


Pšosym pódprějśo nas!