Funkcije LibreOffice Math

Toś ten wótrězk pśeglěd někotarych wažnych funkcijow a móžnosćow wopśimujo, kótarež LibreOffice Math póbitujo.

LibreOffice Math wjele operatorow, funkcijow a formatěrowańskich asistentow bitujo, aby wam pomagał, formule napóraś. Toś te su wšykne we wuběrańskem woknje nalicone, w kótaremž móžośo na trjebny element kliknuś, aby objekt do swójogo źěła zasajźił. Su wupócerajuca referencna tabela a wjele pśikładow w Pomocy k dispoziciji.

Formulu napóraś

Ako diagramy a wobraze se formule ako objekty w dokumenśe napóraju. Gaž formulu do dokumenta zasajźujośo, se LibreOffice Math awtomatiski startujo. Móžośo formulu z wjelikim wuběrkom pśeddefiněrowanych symbolow a funkcijow napóraś, wobźěłaś a formatěrowaś.

Formulu direktnje zapódaś

Jolic se w rěcy LibreOffice Math wuznawaśo, móžośo teke formulu direktnje do dokumenta zapódaś. Zapódajśo na pśikład slědujucu formulu do tekstowego dokumenta: „a sup 2 + b sup 2 = c sup 2“. Markěrujśo toś ten tekst a wubjeŕśo pón Zasajźiś – Objekt – Formula. Tekst se do formatěrowaneje formule pśetwórjujo.

note

LibreOffice Math njamóžo formule wulicyś, dokulaž jo formulowy editor (za pisanje a pokazowanje formulow) a nic liceński program. Wužywajśo tabelowe dokumenty, aby formule wulicył, abo wužywajśo liceńsku funkciju tekstowego dokumenta za jadnore woblicenja.


Formulu w pśikazowem woknje napóraś

Wužywajśo pśikazowe wokno LibreOffice Math, aby formule zapódał a wobźěłował. Gaž něco w pśikazowem woknje zapódawaśo, se ned wuslědki w dokumenśe pokažu. Aby pśeglěd dostał, gaž dłujke a komplicěrowane formule napórajośo, wužywajśo formulowy kursor w symbolowej rědce Rědy. Gaž toś ta funkcija jo zmóžnjona, se městno kursora w pśikazowem woknje teke w tekstowej woknje pokažo.

Indiwidualne symbole

Móžośo swójske symbole napóraś a znamuška z drugich pismow importěrowaś. Móžośo zakładnemu katalogoju symbolow LibreOffice Math nowe symbole pśidaś abo swójske specialne katalogi napóraś. Wjele wósebnych znamuškow jo teke k dispoziciji.

Formule w konteksće

Aby se źěło z formulami wólažcył, wužywajśo kontekstowe menije, kótarež móžośo z pšawym kliknjenim myški wuwołaś. To pśedewšym za pśikazowe wokno płaśi. Toś ten kontekstowy meni wšykne pśikaze wopśimujo, kótarež su we wobceŕku Elementy, a teke operatory atd., kótarež daju se z kliknjenim myški do wašeje formule zasajźiś, bźez togo, aby musał pśikaz do pśikazowego wokna zapódaś.

Pšosym pódprějśo nas!