Rědy

Wužywajśo toś ten meni, aby symbolowy katalog wócynił a wobźěłował, abo importěrujśo eksternu formulu ako datowu dataju abo pśez mjazywótkład. Programowy pówjerch dajo se wašym potrjebam pśiměriś. Móžośo teke programowe nastajenja změniś.

Symbole

Wócynja dialog Symbole, w kótaremž móžośo symbol wubraś, kótaryž se ma do formule zasajźiś.

Formulu importěrowaś

Toś ten pśikaz dialog za importěrowanje formule wócynja.

MathML z mjazywótkłada importěrowaś

Toś ten pśikaz wopśimjeśe MathML mjazywótkłada do StarMath pśetwórjujo a zasajźujo jen na aktualnej poziciji kursora.

Pśiměriś

Customizes LibreOffice menus, context menus, shortcut keys, toolbars, and macro assignments to events.

Nastajenja

Toś ten pśikaz dialog za pśiměrjonu programowu konfiguraciju wócynja.

Pšosym pódprějśo nas!