Menije

Menijowa rědka wšykne pśikaze za źěło z LibreOffice Math wopśimujo. Wopśimujo lisćinu wšych operatorow, kótarež su k dispoziciji, a pśikaze za wobźěłowanje, wobhladowanje, zastojanje, formatěrowanje a śišćanje formulowych dokumentow a objekty, kótarež su w nich wopśimjone. Nejwěcej menijowych pśikazow jo jano k dispoziciji, gaž formulu napórajośo abo wobźěłujośo.

Symbol za Notica

Wokno, kótarež dokument wopśimujo, kótaryž cośo wobźěłaś, musy se wubraś, aby se menijowe pśikaze wužywali. Rowno tak musyśo objekt w dokumenśe wubraś, aby menijowe pśikaze wužywał, kótarež su z objektom zwězane.


Warnowański symbol

Menije su wót konteksta wótwisne. To wóznamjenijo, až te menijowe zapiski su k dispoziciji, kótarež su za aktualne źěło relewantne. Jolic kursor jo w teksće, su wšykne menijowe zapiski k dispoziciji, kótarež su za wobźěłowanje trjebne. Jolic sćo wubrał grafiku w dokumenśe, wiźiśo wšykne menijowe zapiski, kótarež móžośo wužywaś, aby grafiki wobźěłał.


Dataja

Toś ten meni powšykne pśikaze za źěło z formulowymi dokumentami wopśimujo, na pśikład za napóranje, wócynjanje, składowanje a śišćanje.

Wobźěłaś

Pśikaze w toś tom meniju se za wobźěłowanje formulow wužywaju. Mimo zakładnych pśikazow (na pśikład za kopěrowanje wopśimjeśa) su funkcije, kótarež su specielnje za LibreOffice Math, aby na pśikład za zastupujucymi symbolami abo zmólkami pytali.

Naglěd

Nastaja měritko naglěda a definěrujo, kótare elementy maju widobne byś. Nejwěcej pśikazow, kótarež móžośo do wokna Pśikaze zapódaś, móžośo teke z kliknjenim myški zasajźiś, jolic sćo južo wócynił wobceŕk Elementy z Naglěd – Elementy.

Format

Toś ten meni pśikaze wopśimujo, kótarež su za formatěrowanje formulow trjebne.

Rědy

Wužywajśo toś ten meni, aby symbolowy katalog wócynił a wobźěłował, abo importěrujśo eksternu formulu ako datowu dataju abo pśez mjazywótkład. Programowy pówjerch dajo se wašym potrjebam pśiměriś. Móžośo teke programowe nastajenja změniś.

Wokno

W meniju Wokno móžośo nowe wokno wócyniś a se dokumentowu lisćinu woglědaś.

Pomoc

Meni Pomoc wam zmóžnja, system pomocy LibreOffice startowaś a wóźiś.

Pšosym pódprějśo nas!